Cheb

Okres

12 výtluků

  • 1 / 8 % Kritická závažnost
  • 5 / 42 % Nízká závažnost
  • 6 / 50 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10713

Dlouhodobý výmol v křižovatce při vjezdu do obce. Řidiče nutí výmol objíždět, kde se tak dostávají do protisměru. Frekventovaná silnice k přírodní památce SOOS. Rekonstrukci by však zasloužila celá silnice od výjezdu z E49 až po obec Žírovice.

CZ10545

Hluboká díra s ostrou hranou hned za kolejnicí železničního přejezdu u Františkových Lázní směr Aš. Provoz 10tis aut denně. Výmol starý již několik týdnů a stále se zvětšující. Auta se nebezpečně vyhýbají do protisměru, nehledě na zničené tlumiče a poloosy.

CZ9840
4
Jednotlivý výtluk

Aš, Na Vrchu 51. Výtluk vedle kanálu. Po vjetí vozidla do výtluku se nám po celém baráku přes odpadní trubky směřující od kanálu ozve rachot a dunění. Prosím o opravu. Děkuji.

CZ9560

Už x let slibovaná oprava silnice. Ale nic se neděje. Auto trpí, už dvakrát jsme zde v zničili pneumatiku (jednou zcela novou při velmi pomalé jízdě). V obci žije několik rodin plus ,,zahrádkáři" a příjezdová cesta mezi obcemi Polná a Podílná je již několik let doslova opravována lopatou. V samotné obci Podílná je stav ,,silnice" ve stavu viz foto. Ale tohle se už nedá nazvat silnicí, ale spíše tankodromem. I při velmi pomalé jízdě často ,,odskakující" kameny naráží do automobilu. Silnice 21316.

CZ5935
4
Jednotlivý výtluk

Dírou projíždí nákladní automobily ve dne v noci, hluk a rány se přenášejí do přilehlého domu a mám obavy aby to dům za chvili nepoškodilo.

Více
CZ6677

Od roku 2006 bydlíme v obci Cheb, část Horní Pelhřimov. Několikrát jsme dávali podnět k opravě komunikace č. III/2142 na KÚKK. Do dnešního dne byly provedeny zásypy výtluků štěrkem, který ovšem vydrží jen jednu sezonu. Na komunikaci dochází k prorážení pneu a v poslední době i k vážnému úrazu cyklisty, který po najetí na velký kámen přelétl přes řidítka, a přeztože měl přilbu, prorazil si hlavu, zlomil čelist a klíční kost nemluvě o celém odřeném těle. Silnice je značená jako cyklotrasa.

CZ7063

Extravilánový úsek silnice I/21. Jedná se o provizorní napojení obchvatu. Protisměrné oblouky doplněné změnou šířkového uspořádání (obchvat – provizorium). Styková křižovatka v dočasném propojení.
Spojnice východních Chebu (R6) s dálnicí D5.
Max. rychlost ve směrovém oblouku dočasného napojení a křižovatky 70 km/h.

Rizikovost místa

Směrový oblouk s opačným sklonem, změna šířkového uspořádání, vliv klimatických podmínek.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 8, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

9 831 000 Kč

Vývoj místa

08/2016

Vývoj tohoto místa se změnil. Realizace se připravuje. Po tom, co na loňské Dopravní snídani zaznělo, že obchvat Velké Hleďsebe nemá prioritu se priority změnily a momentálně je již zažádáno o vydání stavebního povolení na výstavbu další etapy. V roce 2017 by se mohl soutěžit dodavatel stavby. Výstavba by optimisticky mohla začít v roce 2017 nebo 2018. Nehody zde stále přetrvávají i přesto, že dopravní značení bylo doplněno. Dalším opatřením u tohoto místa již může být jen stavební úprava.

01/2017

Dle vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru stavebního úřadu, v současné době probíhá stavební řízení na stavbu silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, která navazuje na rizikové místo 2014_KVK_003 Obchvat obce Velké Hleďsebe, podle informací stavebníka je zahájení realizace naplánováno na duben 2017. Samozřejmě bude záležet na průběhu stavebního řízení.

CZ7172

Jde o úsek silnice I/64 (km 7,00 - 8,00), který se nachází v extravilánu v blízkosti Hazlova. Silnice je vedena do tzv. "esíčka" s první zatáčkou vlevo a ve směru od Chebu bezprostředně navazuje na křižovatku se silnicí III/21315. Úsek "esíčka" je vybaven v místech velkého převýšení oproti okolnímu terénu svodidly se zvýrazněnými dopravními značkami Z3 – vodící tabule. Ve směru od Chebu je tento úsek veden mírně do kopce. Rychlost je zde omezena dopravním značením na 60 km/hod. Povrch komunikace je živičný, v dobrém stavu bez závad a výtluků.

Rizikovost místa

Kombinace směrových oblouků v podélném sklonu v jinak přímém úseku. Pro řidiče je to náročnější technický úsek z hlediska průjezdu, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti a snížit rychlost jízdy.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 46 (Ú 0, TZ 5, LZ 16, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

32 309 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary na Dopravní snídani řekl, že ŘSD o tomto úseku ví. V roce 2015 byla k tomuto úseku již zpracovaná technická studie a nyní ŘSD zpracovává záměr projektu a podklady pro zjišťovací řízení což je ta „malá EIA“. Pokud vše dopadne dobře a ŘSD dostane schválení záměru projektu z Ministerstva dopravy ČR, tak bude ŘSD pracovat na dalších stupních, tzn. na zpracování projektových dokumentací pro územní řízení a stavební řízení a následně pak pro realizaci stavby. Realizace stavby by se zde mohla dle optimistických předpokladů provést v roce 2018 nebo 2019. Ještě Bc. Lukáš Hnízdil upřesnil, že ŘSD připravuje narovnání oblouků v tomto úseku, kdy ve studii bylo vypracováno několik variant, z nichž byla vybrána nejvíce reálná varianta vzhledem ke vztahu k okolním pozemkům.

01/2017

Dle vyjádření ŘSD, Správy Karlovy Vary, je zpracovaná studie a nyní se tato studie řeší s Odborem životního prostředí Karlovarského kraje. Bohužel k této stavbě nyvešlo dobře zjišťovací řízení (tzv. malá EIA) a nastala patová situace. Jelikož se jedná o významnou nehodou lokalitu v Karlovarském kraji, bude se ŘSD nadále snažit posunout přípravu stavby do další fáze projektových dokumentací.

CZ7173

Železniční přejezd P 113 se nachází na silnici II/213 (km 6,370) v extravilánu. Silnice je vedena jako hlavní přes železniční přejezd. V bezprostřední blízkosti přejezdu se nachází křižovatka se silnicí III/2136. Přejezd je oproti křižovatce a okolním komunikacím vyvýšen a nejsou zde zajištěny rozhledové poměry při výjezdu z vedlejší komunikace, ani při odbočování vlevo na vedlejší komunikaci. Vyvýšení přejezdu dělá problémy i delším vozidlům, která svou konstrukcí při jeho přejíždění zachytávají o vozovku. V nedávné době došlo k vybavení přejezdu výstražným světelným signalizačním zařízením a niveleta přejezdu byla o něco málo snížena. Povrch komunikace je zde živičný v dobrém stavu bez závad a výtluků.

Rizikovost místa

Výškové uspořádání příjezdu na přejezd, problematika dlouhých vozidel, napojení vedlejší větve křižovatky. Pro řidiče je to náročnější úsek z hlediska průjezdu přes železniční přejezd, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti a snížit rychlost jízdy. Řidič, který přejezd nezná a jede povolenou rychlostí, má při přejíždění přejezdu značné problémy.

Nehodovost místa 01/2007-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 0, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

5 089 000 Kč

Vývoj místa

09/2016

Por. Ing. Radek Tlačil z Dopravního inspektorátu Cheb k tomuto přejezdu na Dopravní snídani řekl, že Dopravní inspektorát na tento přejezd upozorňoval ještě před instalací zabezpečovacího zařízení a požadoval úpravu výškového uspořádání přejezdu. SŽDC o těchto úpravách ale nechtělo slyšet, vzhledem k finančním nákladům, které by se zde musely investovat. Policie ČR tedy jednoznačně navrhuje úpravu výškového uspořádání v okolí tohoto železničního přejezdu, tak aby přejíždění přes přejezd bylo plynulé a hlavně aby zde byly zajištěny rozhledové poměry. Ing. Petr Polák, vedoucí technického oddělení SŽDC upřesnil, že SŽDC v minulém roce prováděla zabezpečení na přejezdech železničních tratí u Chebu, kdy se světelným zabezpečovacím zařízením zabezpečovalo asi 18 železničních přejezdů, tím samozřejmě došlo k významnému zvýšení bezpečnosti na těchto přejezdech a došlo tím také ke zvýšení obslužnosti na těchto tratích, protože před zabezpečením byly na těchto tratích pro vlaky omezené rychlosti právě z důvodů omezených rozhledových poměrů. Investicí u tohoto konkrétního přejezdu se povedlo snížit niveletu železniční tratě přibližně o 15 cm a tím došlo k vylepšení stavu na komunikaci. SŽDC ze zákona spravuje pouze 2,5 metru komunikace od osy koleje. Pokud by se zde snižovala niveleta ještě více, tak by se díky této daleko větší investici SŽDC nedostalo k zabezpečení zmíněných 18 železničních přejezdů. Finance by na ně už zkrátka nebyly. Železniční trať musí mít úplně jiné parametry než silniční doprava, takže by se k většímu snížení nivelety železniční tratě muselo upravovat třeba 500 metrů tratě. Tím, že se tedy u tohoto železničního přejezdu nainstalovalo světelné zabezpečovací zařízení, došlo k významnému zvýšení bezpečnosti na tomto železničním přejezdu. SŽDC dále nezaznamenalo nějaké významnější mechanické poškození přejezdu, přestože na přejezdu nějaké stopy od projíždějících vozidel vidět jsou. SŽDC ale předpokládá, že jde spíš o nekázeň řidičů tím, že se zabezpečil přejezd světelným signalizačním zařízením, před přejezdem nezpomalují a díky větší rychlosti vozidel přes přejezd dochází k většímu průhybu vozidla. SŽDC v tuto chvíli nemá důvod přejed dále upravovat. Zabezpečení normám odpovídá.

01/2017

Dle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje byly po dohodě s Policií ČR křižovatka a navazující úseky silnic doplněny vodorovným dopravním značením a křižovatka byla dále doplněna o zrcadlo, které zlepšuje rozhledové poměry při vjezdu do křižovatky ve směru od Plesné. Další úpravy se zatím neplánují.

CZ7174

Silnice I. tříd tvoří základní silniční síť s odpovídajícími intenzitami provozu, komfortem a rychlostí jízdy. Problematika nechráněných nebo nedostatečně chráněných tuhých pevných překážek byla na Dopravní snídani prezentována na pěti lokalitách – jako pevné překážky figurují pilíře nebo opěry mostů, stromy a portál dopravního značení. Riziko střetu je umocněno průběhem trasy komunikace kolem překážek – směrový nebo výškový oblouk, maximální dovolená rychlost 90 km/hod. Případy úplné absence záchytného systému zvyšují následky na životě nebo zdraví při střetu s překážkou, při níž nedojde téměř k žádné deformaci pevné překážky. Nehodovost na uvedených lokalitách není středem pozornosti, nicméně riziko možného následku v případě střetu je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Rizikovost místa

Překážky v blízkosti jízdního pruhu, od hrany zpevnění cca 0,5-3m. Blízkost směrových nebo výškových oblouků, v extravilánu. Riziko možného následku v případě střetu s pevnou překážkou je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary k těmto místům na Dopravní snídani řekl, že ŘSD obecně bodové závady odstraňuje na základě bezpečnostních inspekcí, takže postupně se odstraní i tyto závady. Zatím se bohužel nedá časově říci, kdy bude tato konkrétní závada bude odstraněna.

01/2017

ŘSD provedlo bezpečnostní inspekci (BI) dálnic a silnic I. tříd v Karlovarském kraji, z této inspekce vznikl elaborát pro zadání projektových dokumentací k řešení závad plynoucích z BI (mezi závadami jsou mimo jiné i nechráněné pevné překážky jako u tohoto místa). Nyní se řeší zadání zpracování projektových dokumentací.

CZ7175

Silnice I. tříd tvoří základní silniční síť s odpovídajícími intenzitami provozu, komfortem a rychlostí jízdy. Problematika nechráněných nebo nedostatečně chráněných tuhých pevných překážek byla na Dopravní snídani prezentována na pěti lokalitách – jako pevné překážky figurují pilíře nebo opěry mostů, stromy a portál dopravního značení. Riziko střetu je umocněno průběhem trasy komunikace kolem překážek – směrový nebo výškový oblouk, maximální dovolená rychlost 90 km/hod. Případy úplné absence záchytného systému zvyšují následky na životě nebo zdraví při střetu s překážkou, při níž nedojde téměř k žádné deformaci pevné překážky. Nehodovost na uvedených lokalitách není středem pozornosti, nicméně riziko možného následku v případě střetu je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Rizikovost místa

Překážky v blízkosti jízdního pruhu, od hrany zpevnění cca 0,5-3m. Blízkost směrových nebo výškových oblouků, v extravilánu. Riziko možného následku v případě střetu s pevnou překážkou je vysoké vzhledem k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Nehodovost místa 01/2010-07/2016

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

09/2016

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD – Správa Karlovy Vary k těmto místům na Dopravní snídani řekl, že ŘSD obecně bodové závady odstraňuje na základě bezpečnostních inspekcí, takže postupně se odstraní i tyto závady. Zatím se bohužel nedá časově říci, kdy bude tato konkrétní závada bude odstraněna.

01/2017

ŘSD provedlo bezpečnostní inspekci BI dálnic a silnic I. tříd v Karlovarském kraji, z této inspekce vznikl elaborát pro zadání projektových dokumentací k řešení závad plynoucích z BI (mezi závadami jsou mimo jiné i nechráněné pevné překážky jako u tohoto místa). Nyní se řeší zadání zpracování projektových dokumentací.

Více
Radim Prekop

Dlouhodobý výmol v křižovatce při vjezdu do obce. Řidiče nutí výmol objíždět, kde se tak dostávají do protisměru. Frekventovaná silnice k přírodní památce SOOS. Rekonstrukci by však zasloužila celá silnice od výjezdu z E49 až po obec Žírovice.

Radim Prekop

Hluboká díra s ostrou hranou hned za kolejnicí železničního přejezdu u Františkových Lázní směr Aš. Provoz 10tis aut denně. Výmol starý již několik týdnů a stále se zvětšující. Auta se nebezpečně vyhýbají do protisměru, nehledě na zničené tlumiče a poloosy.

Více