Editace profilu Echopix Echopix

Echopix Echopix

Poslední aktivity

CZ7145, Křižovatka silnic I/11 a II/479 u Havířova

3.1.17 12:04

Aktivita: Přidán výtluk CZ7145

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7145

Problematika nedávno zprovozněného propojení nové rychlostní silnice R48 na stávající silnici I/48 u Frýdku-Místku způsobuje náhlá změna parametrů komunikace z pohledu řidiče jedoucího po rychlostní silnici R48 k Frýdku-Místku od Příbora. Propojení je tvořeno úzkou komunikací s malými poloměry směrových oblouků a při otevření obchvatu Frýdku-Místku bude zrušeno. Příjezd na provizorní napojení je tvořen obloukem s optimální rychlostí průjezdu 30 km/h. A právě v těchto místech dochází k problémům a nehodám z důvodu nerespektování dopravního značení předcházející tomuto místu s následným střetem s vodící stěnou případně vozidly v protisměru.

Rizikovost místa

Náhlá změna parametrů komunikace z pohledu řidiče jedoucího po rychlostní silnici R48 k Frýdku-Místku od Příbora.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 35 (Ú 0, TZ 6, LZ 9, HŠ 27)

Socioekonomická ztráta

41 469 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle informací z ŘSD bylo místo vyřešeno obdobným návrhem z Dopravní snídaně.

CZ7144, Křižovatka ulic Kunratická x Hrubínova, Liberec

3.5.16 5:59

Aktivita: Přidán výtluk CZ7144

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7144

Jde o úrovňovou stykovou křižovatku silnice III. třídy č. 29024 (km 1,5 - ul. Kunratická) a místní komunikace (ul. Hrubínova) nacházející se v obci Liberec, části Kunratice. Vozovka je bez výtluků a výmolů. Je zde mírné stoupání ul. Kunratické ve směru od centra města na Jablonec nad Nisou.Hlavní pozemní komunikace ul. Kunratická je o celkové šíři cca 6,8m v mírném levotočivém směrovém oblouku a stoupání, vedlejší pozemní komunikace ul. Hrubínova je o celkové šíři cca 14m, kde jsou na dvou třetinách pomocí VDZ vyznačeny odbočovací pruhy (vlevo a vpravo), bráno ve směru k ul. Kunratické. Pro zlepšení rozhledových poměrů je na protější straně ul. Hrubínove osazeno dopravní zrcadlo, které je nasměrováno vlevo a vpravo na hlavní pozemní komunikaci ul. Kunratickou.

Rizikovost místa

Okolní zástavbou a vedením hlavní pozemní komunikace III/29024 ul. Kunratické jsou narušeny rozhledové poměry z MK ul. Hrubínove vpravo na hlavní pozemní komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 1, LZ 1, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

24 074 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle Ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje, tak Liberecký kraj v současnosti připravuje projekty na silnicích II. a III. tříd řádově za 3,5 miliardy korun a tato akce v nich není a pravděpodobně do projektů nebude zahrnuta ani v příštím roce a to z toho důvodu , že vlivem dostavby silnice I/14 Liberec – Kunratice, by tato křižovatka měla ztratit na významu a silnice III. třídy by se měla stát spíše městskou komunikací. Liberecký kraj tedy asi nebude mít v plánu výstavbu okružní křižovatky a z pohledu Ing. Čápa by zde bylo asi nejlepším řešením SSZ.

02/2016

Ing. Jan Čáp, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje potvrdil, že zde Liberecký kraj investice neplánuje. Silnice I/14 je postavena na Kunratice, začátkem března 2016 se začne stavět zbytek z Kunratic do Jabloneckých Rýnovic a až se tento úsek dostaví, což bude cca za 2 roky, tak Liberecký kraj plánuje předat úsek silnice III. třídy u této křižovatky městu Liberec.

09/2016

Připravuje se projektová dokumentace na osazení křižovatky světelnou signalizací SSZ. V rámci této projektové dokumentace se budou řešit i chodníkové plochy a přechody pro chodce či místa pro přecházení.

Dle vyjádření Magistrátu města Liberce tak město Liberec, odbor správy veřejného majetku se úpravou předmětné křižovatky zabývá od roku 2010 včetně výstavby navazujícího chodníku na silnici Kunratická směrem k autobusové zastávce Ječná. Toto komplexní řešení se podařilo projekčně dotáhnout k územnímu rozhodnutí. Bohužel není možné dokončit stavební řízení a to z titulu nemožnosti provedení nezbytných majetkoprávních operací k pozemkům ve vlastnictví třetích osob a dále hlavně z důvodu celkového vyřešení odvodnění části lokality Kunratická, které je z podstatné části v soukromém vlastnictví a její technický stav neodpovídá nynější požadavkům na odvodnění. S přihlédnutím k výše uvedenému město Liberec zpracovalo audit bezpečnosti a projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu povolení předmětné křižovatky a současně pořádalo v rámci IROP (dotace z EU) o dotaci na stavbu předmětné křižovatky v příštím roce 2017. Aktuálně probíhá stavební řízení a ze strany poskytovatele dotace má město předběžnou informaci, že předmětný projekt byl v první fázi vyhodnocen jako způsobilý a postoupil do dalšího řízení ve věci poskytnutí dotace.

CZ7143, Křižovatka na silnici III/00354

19.2.16 12:50

Aktivita: Přidán výtluk CZ7143

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7143

Dvě křižovatky na III/00354 s místní komunikací v extravilánu, omezené rozhledové poměry, cyklotrasa vedoucí po městské komunikaci a III/00354 do Českých Budějovic.

Silnice III/00354 spojuje obce kolem I/3 s Českými Budějovicemi alternativa k I/3 pro příjezd do Českých Budějovic.

Městská komunikace je spojnice sousedních obcí, spojnice s I/3 vedoucí mimo zastavěné území, nebo residenční oblasti.

Rizikovost místa

Hlavní komunikace ve směrovém oblouku, max. povolená rychlost, omezené rozhledy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 1, TZ 0, LZ 5, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

24 074 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS zatím bez úprav do výstavby jižní tangenty. Plánována obnova VDZ začátkem roku 2016 a v únoru 2016 bude odstraněna vegetace ze silničních pozemků v rozhledových trojúhelnících.

Dle Ing. Jiřího Klásy z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o jeho vydání na stavbu tzv. Jižní tangenty. Tato stavba bude obsahovat i úpravu předmětné křižovatky. V roce 2016 se předpokládá vydání územního rozhodnutí a zpracování dokumentace k vydání stavebního povolení.

04/2016

Po výstavbě "Jižní tangenty" zde bude mít silnice III/00354 jiný průběh trasy. Význam této rizikové křižovatky se zásadním způsobem změní a v podstatě bude jen sjezdem k přilehlým nemovitostem.

CZ7142, Křižovatka silnic I/20 a III/18047 obec Losiná

18.2.16 13:11

Aktivita: Přidán výtluk CZ7142

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7142

Styková křižovatka I/20 a III/18047 v extravilánu, I/20 spojnice krajských měst Plzeň – Č. Budějovice, I/20 součást evropského tahu E49 (Magdeburg – Vídeň). Hlavní komunikace bez odbočovacích pruhů, Bez významné pěší nebo cyklodopravy, Komunikace III. třídy slouží jako příjezd ke stavební firmě (velká vozidla).

Rizikovost místa

Přímý dlouhý úsek svádí k nedodržování max. povolené rychlosti, z druhé strany klesání ve směrovém oblouku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 10 (Ú 0, TZ 3, LZ 12, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

21 201 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje toto místo primárně řeší ŘSD dle vyjádření na poslední Dopravní snídani. SÚS Plzeňského kraje v současné době nedisponuje novými informacemi ze strany ŘSD ve věci dalšího postupu.

Dle pana Syřínka, vedoucí provozního úseku ŘSD, tak ŘSD po sérii jednání zadalo zpracování projektové dokumentace nové křižovatky.

05/2016

Nyní se zpracovává DSP ve fázi realizace na novou okružní křižovatku, která by měla být dokončena v roce 2016. Realizace stavby se předpokládá v roce 2017.

Tato křižovatka bude vybudována s předstihem jako část obchvatu obce Losiná.

CZ7141, Silnice II/605 u obce Mýto

18.2.16 13:00

Aktivita: Přidán výtluk CZ7141

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7141

Směrový oblouk v extravilánu na II/605, dvupruhová komunikace o šířce 6m, silnice II/605 bývala hlavní komunikace Plzeň - Praha, dnes souběžná silnice s D5, spojující obce mezi Rokycany a Berounem. Směrový oblouk také ve vrcholovém oblouku.

Rizikovost místa

Kombinace směrového a vrcholového oblouku (náhlá změna), čelo propustku vjezdu na pole na vnější straně oblouku.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 11 (Ú 1, TZ 1, LZ 9, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

30 879 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

Dle pana Bc. Ladislava Königsmarka, vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Rokycany, se v místě stávají často dopravní nehody. Místo zatím řešeno nebylo, ale pan Königsmark přislíbil, že se místem začnou zabývat.

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje tak úprava čela propustku majitelem přilehlé nemovitosti zatím není řešena. Obnova VDZ a příp. zvýraznění SDZ upozorňujícího na směrový oblouk a osazení směrových sloupků bude řešeno v rámci běžné údržby provozním, resp. výrobním úsekem SÚS Plzeňského kraje.

05/2016

SÚS má již vlastní stroj na obnovu VDZ a zde by k obnově VDZ mělo dojít v průběhu roku 2016 nebo nejpozději začátkem roku 2017.

01/2017

Dle vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje byla na silnici II/605 provedena obnova vodících čar VDZ v úseku od hranice Plzeňského kraje po obec Ejpovice včetně tohoto rizikového místa. Zvýraznění SDZ bylo taktéž provedeno.

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7140

Křižovatka I/26 a MK v extravilánu, odbočovací pruhy sdružené s přímými směry, chodníky podél vedlejších větví, bez přechodu přes I/26. I/26 tvoří spojnici Plzně, Domažlic a dále do SRN (Řezno), městská komunikace jako příjezd do obce Folmava a zóny služeb (tržnice, restaurace, ČSPH, apod.).

Rizikovost místa

Hlavní komunikace ve směrovém oblouku, velká plocha křižovatky, max. povolená rychlost, neřešené přecházení chodců.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 16 (Ú 0, TZ 3, LZ 7, HŠ 9)

Socioekonomická ztráta

20 628 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle pana Syřínka, vedoucí provozního úseku ŘSD proběhlo první jednání s obcí o jejich potřebách a požadavcích na pohyb chodců. ŘSD poptalo studii – předpokládaný termín dokončení studie je 08/2016.

05/2016

Proběhlo již několik schůzek mezi ŘSD a obcí. Obec spolupracuje a aktivně se podílí na vývoji opatření.

CZ7139, Křižovatka silnic II/191 a II/171 u obce Janovice nad Úhlavou

18.2.16 12:46

Aktivita: Přidán výtluk CZ7139

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7139

Křižovatka silnic II/191 a II/171 v extravilánu bez odbočovacích pruhů, silnice II/171 vede k nové rozvojové zóně (bydlení, lehký průmysl), silnice II/191 spojuje města Klatovy a Nýrsko, a dále pak do Německa.

Rizikovost místa

Nevhodný úhel napojení vedl. větví, chybějící odbočovací pruhy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 6 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

12 418 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje obec zadala zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku (rok 2014). Nakonec se od vybudování okružní křižovatky upustilo (rok 2015 – problém s výkupy pozemků). V současné době SÚS Plzeňského kraje připravuje zadání zpracování projektové dokumentace na stykovou křižovatku a na zřízení odbočovacího pruhu.

05/2016

Zpracování dokumentace pro DÚR v roce 2016.

Do konce roku 2016 chce SÚS požádat o vydání územního rozhodnutí.

Bude se řešit na sil. II/191 i úprava povrchu z Klatov do Nýrska a odbočení k prům. areálu v blízkosti této křižovatky.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje: Byla provedena úprava prostoru křižovatky II/171 s II/191 zúžením prostoru osazením CITY bloků a následným provedením VDZ na základě odsouhlasené situace Policií ČR. V současné době je zpracována projektová dokumentace DSP a probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. PD „II/191 Janovice – Nýrsko“, která řeší:
- úpravu křižovatky sil. II/191 a II/171 (přestavba na okružní křižovatku)
- vybudování odbočovacího pruhu resp. rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo do průmyslového areálu v blízkosti křižovatky sil. II/191 a II/171
- rekonstrukce mostu ev.č. 191-018 a mostu přes trať ČD ev.č. 191-019
- opravu povrchu vozovky sil. II/191 v úseku Janovice – Nýrsko vč. obnovy vodorovného dopravního značení.

CZ7138, Silnice I/26 v obci Sulkov

18.2.16 12:41

Aktivita: Přidán výtluk CZ7138

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7138

Krátký průtah I/26 obcí Sulkov, Navazuje na mimoúrovňovou křižovatku v obci Sulkov na dálnici D5, průtah rozděluje rezidenční oblast od lehkého průmyslu, v úseku jsou umístěny zastávky autobusů a přechod pro chodce.

Rizikovost místa

Krátký přímý průtah obcí, dlouhý přechod pro chodce, nedodržování max. povolené rychlosti.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 0, TZ 0, LZ 1, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

691 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle pana Syřínka, vedoucí provozního úseku ŘSD je objednáno vypracování vyhledávací studie s termínem dokončení 06/2016.

05/2016

ŘSD si nechalo zpracovat bezpečnostní inspekci na celý úsek silnice I/26, ze které vyplynulo nevhodné umístění BUS zastávek a přechodu pro chodce v obci Líně – Sulkově.

ŘSD přislíbilo informovat obec Líně o výsledcích inspekce.

Iniciátorem úprav by nyní měla být obec Líně. V nejbližší době by se měla uskutečnit schůzka zástupců ŘSD a obce Líně, kde budou diskutovány možné varianty řešení.

01/2017

Dle vyjádření obce Líně, pod kterou patří část Sulkov, došlo během roku 2016 k pozitivnímu vývoji. Řešení problému se ujalo ŘSD, které se souhlasem Policie ČR a obce Líně zadalo vypracování projektové dokumentace na nové dopravní řešení celého průtahu silnice I/26 Sulkovem. Nejprve bylo zpracováno několik variant, z nichž na posledním jednání byla vybrána jedna, na které se všechny zúčastněné subjekty shodly. V roce 2017 by mělo být zahájeno územní řízení. Z hlediska obce Líně jsou největším úskalím extrémně dlouhé lhůty pro vydání územního rozhodnutí a následně i stavebního povolení, které nežádoucím způsobem oddálí termín možné realizace úprav.

CZ7137, Úsek silnice II/230 u Chodové Plané

18.2.16 12:32

Aktivita: Přidán výtluk CZ7137

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7137

Extravilánový úsek silnice II/230, historické trasování kolem rybníka, dvoupruhová komunikace, doporučená rychlost 60 km/h, vliv zhoršených klimatických podmínek.

Rizikovost místa

Směrové oblouky malých poloměrů, klopení, nedostatečná délka svodidel u mostu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 34 (Ú 0, TZ 0, LZ 24, HŠ 18)

Socioekonomická ztráta

15 012 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

V úseku byla projektantem navržena určitá opatření. Proběhla zde obnova vodorovného dopravního značení, zvýraznily se vodící čáry, doplnilo se svislé dopravní značení do oblouků a některé vodící tabule Z03 se podložily reflexním podkladem. Nejdůležitějším opatřením bylo ale provedení zdrsnění povrchu vozovky. Od provedení těchto opatření se situace v úseku rapidně zlepšila a nedochází zde k vážným dopravním nehodám.

CZ7136, Ulice Jana Želivského, zastávka Biskupcova

18.2.16 12:24

Aktivita: Přidán výtluk CZ7136

Aktuální stav / rozsah:

Opra
veno
Jednotlivý výtluk
Výtluk č. CZ7136

Úsek ulice u tramvajových zastávek, čtyř pruhová komunikace s tramvajovým pásem a zastávkami s ostrůvky, přístup přechody pro chodce, max. rychlost 30km/h, přechody: Jeden pouze DZ, druhý součást křižovatky se SSZ, rezidenční oblast, u křižovatky se SSZ je škola, velká intenzita chodců i vozidel (špičky-ráno, odpoledne).

Rizikovost místa

Přechody přes dva jízdní pruhy, velké intenzity chodců i vozidel.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 70 (Ú 1, TZ 7, LZ 23, HŠ 43)

Socioekonomická ztráta

77 637 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle zjištěných informací je lokalita dlouhodobě posuzována, hlavní problematikou je zde „ne“kázeň chodců a prostor na nástupištích, která jsou úzká. Za uplynulý rok se zde staly 3 srážky s chodcem s následky 3 lehkých zranění a 7 srážek s vozidlem – 5 x nedodržení bezpečné vzdálenosti.

12/2016

Magistrát hl. m. Prahy místo již v minulosti řešil, ale adekvátní řešení se zatím nenalezlo. SSZ u přechodu pro chpdce asi není vhodné, protože se nalézá v blízkosti křižovatky, kterou by tak zahlcoval. V rámci intenzit dopravy není ani reálné snížení počtu jízdních pruhů. Institut plánování a rozvoje Hl. m. Prahy by měl připravovat projekt řešení celé tramvajové trati v této lokalitě a v rámci tohy by se měly řešit i přechody pro chodce. Technická správa alespoň u tohoto místa zvýraznila SDZ a zvýšeně obnovuje VDZ. Místo je nehodové i díky velké nekázni chodců, kteří vstupují do vozovky, kde nemají. Místo nemá jednoduché řešení a je nutný komplexní zásah do celé lokality.