Pardubice

Okres

59 výtluků

  • 13 / 22 % Kritická závažnost
  • 35 / 59 % Nízká závažnost
  • 11 / 19 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ11328

Silnice 327 mezi obcemi Hradíštko ll a Uhlířská Lhota 2 výtluky v nepřehledné zatáčce u hájovny další pokračují směrem k Uhl. Lhotě. Jsou tam sice značky označující nebezpečí, ale dlouho se tam nic neděje.

CZ10928

Zvlněná silnice, vyjeté kolěje směrem do zatáčky (odbočky) ze silnice 3053 na 3051. Auto při přejetí skáče, při odbočování kola plavou. Průjezd nákladních aut především prázdných plnou rychlostí duní celým okolím.

CZ10730

Několik hlubokých výtluků za sebou v pravé krajnici v pravotočivé zatáčce před mostem přes Labe z Opatovic nad Labem do obce Vysoká nad Labem. V létě byl tento úsek "opravován", čti ledabyle zalepen, ale zdaleka nebyl v tak hrozném stavu jako je dnes. Vytvořily se tam během několika dní opravdu hluboké díry. Silnice je dost frekventovaná, jezdí tam i dost cyklistů. Nechápu že tam není alespon upozornení, že se s tím vůbec nic nedělá, pochybuji že si toho za celu dobu nikdo kompetentní nevšiml.

Více
CZ9834

Silnice I/35 v Býšti, absolutně žádná kontrola rychlosti projíždějících vozidel a dodržování předepsané rychlosti 5km/hod. Kamiony i osobáky rozjeté ze směru Hr. Králové i od Holic "valí" skrz obec rychlostí přesahující povolenou i víc než o 30km/hod. Neustálé výmluvy a nic neřešící opatření kompetentních orgánů. Zkuste se postavit k silnici v ranních hodinách mezi 5.-6. hod a uvidíte co se děje sami.

CZ7288

obec Býšť okr. Pardubice, silnice I/35 směr Holice-Hradec Králové za křižovatkou s II/298, propadlý kanalizační poklop, zvlněný, shrnutý povrch celé této křižovatky, neustálé opravy dosypáním studeného asfaltu jsou nedostatečné

CZ6643

Nebezpečná, nepřehledná křižovatka. Málo dopravního značení, spousta řidičů zmatkuje a neví na jaké silnici, je zda na hlavní či vedlejší. Nezpevněná krajnice při jedné straně. Jezdí tudy moje žena s dětmi do školy a každý měsíc se najde někdo kdo málem do nich z vedlejší narazil, protože ten někdo neví, že má dát přednost. Chtělo by to doplnit vodorovné dopravní značení, jelikož svislé je ve velké vzdálenosti a vzhledem k parkovištím v místě, si řidiči nezapamatují kde jsou! Některé dopravní značky jsou značně zakryté sezónním porostem!

CZ7070

Jde o křižovatku silnice I/36 a účelových komunikací. Křižovatka je v intravilánu, v blízkosti jsou zastávky MHD, přechod pro chodce, souběžný chodník, a také stezka pro chodce a cyklisty, přilehlá parkoviště. Přechod pro chodce nenavazuje na chodníkové plochy, je dlouhý a neosvětlený, ve směru od Pardubic je u přechodu bezpečnostní protismyková úprava. Nejčastější druh nehody jsou zde srážka s vozidlem 10x (8 lehkých zranění), srážka s chodcem 3x (1 těžké zranění, 2 lehká zranění).

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy ovlivňující nehodovost jsou zde neoddělený pohyb chodců v oblasti přechodu pro chodce, nevyhovující nástupní plocha zastávky, vedení cyklistů přes křižovatku, špatný stav a délka bezpečnostní protismykové úpravy u přechodu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 10, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

9 903 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD probíhá studie na vyřazení této silnice ze silnic I. třídy. Pokud se vyřadí bude předána jinému správci.

Dle pana Moravce, vedoucí odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic, tak již Město Pardubice zadalo vypracování projektové dokumentace a v současné době probíhá stavební řízení. Předpokladem je stavební úpravy provést kompletně ještě v tomto roce, tedy 2016. Stavební úpravy se budou týkat ploch pro pěší včetně přechodu (jeho bezbariérového uspořádání, nasvícení, zkrácení, vytvoření nástupní plochy na pravé straně směr Pardubice), úprav nástupiště a zálivů MHD, doplnění DZ. Mimo to i zlepšení rozhledových poměrů posunutím zastávky BUS.

03/2016

Stavební řízení je ukončeno a nyní se vybírá dodavatel stavby.

01/2017

Je vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba by se měla realizovat v roce 2017.

CZ7067

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy, které ovlivňují nehodovost na tomto místě, jsou velký počet kolizních bodů, celková rozlehlost a složitost křižovatky, nevhodné úhly styku jednotlivých větví křižovatky, umístění reklamních zařízení v ochranném pásmu komunikací.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 1, TZ 0, LZ 9, HŠ 9)

Socioekonomická ztráta

27 100 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD bude toto místo řešeno jihovýchodním obchvatem. Nicméně obchvat rizikovost této křižovatky nevyřeší.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

V letošním roce se u této křižovatky zpracuje bezpečnostní inspekce. ŘSD si uvědomuje, že tato křižovatka je nebezpečná a chce ji řešit.

01/2017

ŘSD přislíbilo výhledově zadat vypracování PD na úpravu stávající křižovatky.

CZ7154

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/35 a III/32256 u obce Holice v extravilánu. Dovolená rychlost na silnici I/35 je 70 km/h. Silnice I/35 je ve směrovém oblouku. Na všech větvích křižovatky je živičný kryt.

Silnice I/35 je před křižovatkou dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnou krajnicí s šířkou 1 m. V křižovatce jsou na silnici I/35 zřízeny přídatné jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Silnice III/32256 je dvoupruhová se šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnými krajnicemi 0,5 m. V nárožích mezi silnicemi I/35 a III/32256 jsou umístěny svodidla, výjimkou je nároží ve směru od centra Holic na Hradec Králové.

Rizikovost je zde celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na silnici I/35. Komunikace III/32256 je užívána v nočních hodinách k přejezdům mezi místními diskotékami.

Rizikovost místa

Celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na sil. I/35, důležitost vedlejších komuníkací.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 2, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

67 325 000 Kč

Vývoj místa

01/2017

Dle informací z ŘSD firma PRIS Brno dokončuje studii na optimální řešení křižovatky.

Jiří Vlček
Jiří Vlček 7.5.24

CZ10998, Zdechovice, silnice 3228a

Aktivita: Zkontrolován
CZ10998

Výsprava nebyla dostatečná, výtluky jsou obnoveny a hlubší. V úseku je třeba dbát zvýšené opatrnosti při míjení se s ostatními vozidly. V tomto úseku řidiči nerespektují dopravní značení se zákazem vjezdu nad 12t.

Miloš Weigert

Silnice 327 mezi obcemi Hradíštko ll a Uhlířská Lhota 2 výtluky v nepřehledné zatáčce u hájovny další pokračují směrem k Uhl. Lhotě. Jsou tam sice značky označující nebezpečí, ale dlouho se tam nic neděje.

Více