Pardubice

Okres

49 výtluků

  • 11 / 22 % Kritická závažnost
  • 28 / 57 % Nízká závažnost
  • 10 / 20 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10504

Silnice ze starých Chvaletic (Hornická čtvrť) od výjezdu z Lomu po křižovatku směr Čáslav, Kutná Hora,Pardubice. Úsek cca 500m plný výmolů a děr. Silnice je neskutečně znečištěna, největší výmol má již téměř 2m na šířku,hluboký kolem 30cm. Správa silnic Pardubického kraje nereaguje na emaily a situaci neřeší.

CZ9445
4
Jednotlivý výtluk

Špatně zadělaná díra po výkopových prací je tam velký hrbol každé druhé auto škrtne nárazníkem o hrbol tím si ničí sespod nárazník..

Více
CZ9834

Silnice I/35 v Býšti, absolutně žádná kontrola rychlosti projíždějících vozidel a dodržování předepsané rychlosti 5km/hod. Kamiony i osobáky rozjeté ze směru Hr. Králové i od Holic "valí" skrz obec rychlostí přesahující povolenou i víc než o 30km/hod. Neustálé výmluvy a nic neřešící opatření kompetentních orgánů. Zkuste se postavit k silnici v ranních hodinách mezi 5.-6. hod a uvidíte co se děje sami.

CZ7288

obec Býšť okr. Pardubice, silnice I/35 směr Holice-Hradec Králové za křižovatkou s II/298, propadlý kanalizační poklop, zvlněný, shrnutý povrch celé této křižovatky, neustálé opravy dosypáním studeného asfaltu jsou nedostatečné

CZ6643

Nebezpečná, nepřehledná křižovatka. Málo dopravního značení, spousta řidičů zmatkuje a neví na jaké silnici, je zda na hlavní či vedlejší. Nezpevněná krajnice při jedné straně. Jezdí tudy moje žena s dětmi do školy a každý měsíc se najde někdo kdo málem do nich z vedlejší narazil, protože ten někdo neví, že má dát přednost. Chtělo by to doplnit vodorovné dopravní značení, jelikož svislé je ve velké vzdálenosti a vzhledem k parkovištím v místě, si řidiči nezapamatují kde jsou! Některé dopravní značky jsou značně zakryté sezónním porostem!

CZ7070

Jde o křižovatku silnice I/36 a účelových komunikací. Křižovatka je v intravilánu, v blízkosti jsou zastávky MHD, přechod pro chodce, souběžný chodník, a také stezka pro chodce a cyklisty, přilehlá parkoviště. Přechod pro chodce nenavazuje na chodníkové plochy, je dlouhý a neosvětlený, ve směru od Pardubic je u přechodu bezpečnostní protismyková úprava. Nejčastější druh nehody jsou zde srážka s vozidlem 10x (8 lehkých zranění), srážka s chodcem 3x (1 těžké zranění, 2 lehká zranění).

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy ovlivňující nehodovost jsou zde neoddělený pohyb chodců v oblasti přechodu pro chodce, nevyhovující nástupní plocha zastávky, vedení cyklistů přes křižovatku, špatný stav a délka bezpečnostní protismykové úpravy u přechodu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 10, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

9 903 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD probíhá studie na vyřazení této silnice ze silnic I. třídy. Pokud se vyřadí bude předána jinému správci.

Dle pana Moravce, vedoucí odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic, tak již Město Pardubice zadalo vypracování projektové dokumentace a v současné době probíhá stavební řízení. Předpokladem je stavební úpravy provést kompletně ještě v tomto roce, tedy 2016. Stavební úpravy se budou týkat ploch pro pěší včetně přechodu (jeho bezbariérového uspořádání, nasvícení, zkrácení, vytvoření nástupní plochy na pravé straně směr Pardubice), úprav nástupiště a zálivů MHD, doplnění DZ. Mimo to i zlepšení rozhledových poměrů posunutím zastávky BUS.

03/2016

Stavební řízení je ukončeno a nyní se vybírá dodavatel stavby.

01/2017

Je vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba by se měla realizovat v roce 2017.

CZ7067

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy, které ovlivňují nehodovost na tomto místě, jsou velký počet kolizních bodů, celková rozlehlost a složitost křižovatky, nevhodné úhly styku jednotlivých větví křižovatky, umístění reklamních zařízení v ochranném pásmu komunikací.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 1, TZ 0, LZ 9, HŠ 9)

Socioekonomická ztráta

27 100 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD bude toto místo řešeno jihovýchodním obchvatem. Nicméně obchvat rizikovost této křižovatky nevyřeší.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

V letošním roce se u této křižovatky zpracuje bezpečnostní inspekce. ŘSD si uvědomuje, že tato křižovatka je nebezpečná a chce ji řešit.

01/2017

ŘSD přislíbilo výhledově zadat vypracování PD na úpravu stávající křižovatky.

CZ7154

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/35 a III/32256 u obce Holice v extravilánu. Dovolená rychlost na silnici I/35 je 70 km/h. Silnice I/35 je ve směrovém oblouku. Na všech větvích křižovatky je živičný kryt.

Silnice I/35 je před křižovatkou dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnou krajnicí s šířkou 1 m. V křižovatce jsou na silnici I/35 zřízeny přídatné jízdní pruhy pro odbočení vlevo. Silnice III/32256 je dvoupruhová se šířkou jízdních pruhů 3,5 m a zpevněnými krajnicemi 0,5 m. V nárožích mezi silnicemi I/35 a III/32256 jsou umístěny svodidla, výjimkou je nároží ve směru od centra Holic na Hradec Králové.

Rizikovost je zde celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na silnici I/35. Komunikace III/32256 je užívána v nočních hodinách k přejezdům mezi místními diskotékami.

Rizikovost místa

Celková rozlehlost křižovatky a vysoká intenzita provozu na sil. I/35, důležitost vedlejších komuníkací.

Nehodovost místa 01/2010-03/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 2, TZ 3, LZ 24, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

67 325 000 Kč

Vývoj místa

01/2017

Dle informací z ŘSD firma PRIS Brno dokončuje studii na optimální řešení křižovatky.

Adam Novak

Silnice ze starých Chvaletic (Hornická čtvrť) od výjezdu z Lomu po křižovatku směr Čáslav, Kutná Hora,Pardubice. Úsek cca 500m plný výmolů a děr. Silnice je neskutečně znečištěna, největší výmol má již téměř 2m na šířku,hluboký kolem 30cm. Správa silnic Pardubického kraje nereaguje na emaily a situaci neřeší.

Jiří Novák
Jiří Novák 16.10.19

CZ9834, Býšť, silnice E442

Aktivita: Přidán
CZ9834

Silnice I/35 v Býšti, absolutně žádná kontrola rychlosti projíždějících vozidel a dodržování předepsané rychlosti 5km/hod. Kamiony i osobáky rozjeté ze směru Hr. Králové i od Holic "valí" skrz obec rychlostí přesahující povolenou i víc než o 30km/hod. Neustálé výmluvy a nic neřešící opatření kompetentních orgánů. Zkuste se postavit k silnici v ranních hodinách mezi 5.-6. hod a uvidíte co se děje sami.

Jiří Novák
Jiří Novák 16.10.19

CZ7288, Býšť, silnice E442

Aktivita: Okomentován

Silnice sice dostala před 2 lety nový povrch, ale situace s propadlým poklopem stále stejná :( Od jara 2019 informováno ŘSD i SÚS o situacvi a do dnešního dne nebylo ŘSD ani SÚS schopno opravit tento vytlučený kanalizační poklop. Každé druhé projíždějící auto do něj vlítne a je jen otázkou času kdy dojde k nehoršímu :(

Více