Pardubice

Obec

21 výtluků

  • 8 / 38 % Kritická závažnost
  • 12 / 57 % Nízká závažnost
  • 1 / 5 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ8580
3
Jednotlivý výtluk

Výtluk se nachází na nadjezdu na silnici 1/36 v Pardubicích. Je hned na začátku odbočovacího pruhu, kde komunikace dále pokračuje do Nádražní ulice směrem k Rosickému nádraží.

CZ8579
3
Jednotlivý výtluk

Výtluk se nachází na nadjezdu na silnici 1/36 v Pardubicích. Je hned na začátku odbočovacího pruhu, kde komunikace dále pokračuje do Nádražní ulice směrem k Rosickému nádraží.

Více
CZ7070

Jde o křižovatku silnice I/36 a účelových komunikací. Křižovatka je v intravilánu, v blízkosti jsou zastávky MHD, přechod pro chodce, souběžný chodník, a také stezka pro chodce a cyklisty, přilehlá parkoviště. Přechod pro chodce nenavazuje na chodníkové plochy, je dlouhý a neosvětlený, ve směru od Pardubic je u přechodu bezpečnostní protismyková úprava. Nejčastější druh nehody jsou zde srážka s vozidlem 10x (8 lehkých zranění), srážka s chodcem 3x (1 těžké zranění, 2 lehká zranění).

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy ovlivňující nehodovost jsou zde neoddělený pohyb chodců v oblasti přechodu pro chodce, nevyhovující nástupní plocha zastávky, vedení cyklistů přes křižovatku, špatný stav a délka bezpečnostní protismykové úpravy u přechodu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 0, TZ 1, LZ 10, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

9 903 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD probíhá studie na vyřazení této silnice ze silnic I. třídy. Pokud se vyřadí bude předána jinému správci.

Dle pana Moravce, vedoucí odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic, tak již Město Pardubice zadalo vypracování projektové dokumentace a v současné době probíhá stavební řízení. Předpokladem je stavební úpravy provést kompletně ještě v tomto roce, tedy 2016. Stavební úpravy se budou týkat ploch pro pěší včetně přechodu (jeho bezbariérového uspořádání, nasvícení, zkrácení, vytvoření nástupní plochy na pravé straně směr Pardubice), úprav nástupiště a zálivů MHD, doplnění DZ. Mimo to i zlepšení rozhledových poměrů posunutím zastávky BUS.

03/2016

Stavební řízení je ukončeno a nyní se vybírá dodavatel stavby.

01/2017

Je vydáno pravomocné stavební povolení. Stavba by se měla realizovat v roce 2017.

CZ7067

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy, které ovlivňují nehodovost na tomto místě, jsou velký počet kolizních bodů, celková rozlehlost a složitost křižovatky, nevhodné úhly styku jednotlivých větví křižovatky, umístění reklamních zařízení v ochranném pásmu komunikací.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 1, TZ 0, LZ 9, HŠ 9)

Socioekonomická ztráta

27 100 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle ŘSD bude toto místo řešeno jihovýchodním obchvatem. Nicméně obchvat rizikovost této křižovatky nevyřeší.

Dle Ing. Jalůvky ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje musí být iniciátorem rekonstrukce křižovatky ŘSD ČR Správa Pardubice, která doposud tyto křižovatky nemá ve svých prioritách. Pardubický kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se svým podílem k iniciativě ze strany ŘSD pravděpodobně rád připojí.

03/2016

V letošním roce se u této křižovatky zpracuje bezpečnostní inspekce. ŘSD si uvědomuje, že tato křižovatka je nebezpečná a chce ji řešit.

01/2017

ŘSD přislíbilo výhledově zadat vypracování PD na úpravu stávající křižovatky.

Jiří Jirčík

Výtluk se nachází na nadjezdu na silnici 1/36 v Pardubicích. Je hned na začátku odbočovacího pruhu, kde komunikace dále pokračuje do Nádražní ulice směrem k Rosickému nádraží.

Jiří Jirčík

Výtluk se nachází na nadjezdu na silnici 1/36 v Pardubicích. Je hned na začátku odbočovacího pruhu, kde komunikace dále pokračuje do Nádražní ulice směrem k Rosickému nádraží.

Více