Uherské Hradiště

Okres

14 výtluků

  • 5 / 36 % Kritická závažnost
  • 4 / 29 % Nízká závažnost
  • 5 / 36 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ8051

Ulice Luční čtvrť, blízko vjezdu do areálu SAS. Ten kanál s rozbitým asfaltem kolem je vidět i ze satelitního snímku :-) Zleva ho s autem v protisměru neobjedete a zprava se obáváte najetí na obrubník parkovací plochy - takže přibrzdit a zatnout zuby... :-(

CZ6679

Dobry den, chcem poukazat na nezmyselne plytvanie prostriedkov na zbytocne frezovanie a asfaltovanie kvalitnej vozovky na e50. za posledny rok je to niekolko usekov medzi Starym Hrozenkovom a Uherskym Brodom. RSD takto plytva na miestach kde to nie je potrebne. Nemate kategoriu plytvanie penazi na frezovanie neposkodenej cesty, tak to davam ako vytlk 5

CZ4899

chci upozornit na katastrofální stav silnice č.49716 Uherský Brod - Maršov po této silnici se téměř nedá jezdit po celé délce jsou ujeté a rozbité krajnice silnice je dlouhá asi 5km a jizda po ní připomíná jizdu po tankodromu v některých místech dokonce začína v silnici růst tráva, pomalu se ze silnice začína stavat polní cesta a naši silničaři se zřejmně tvaří že tahle silnice neexistuje.

Více
CZ8210

Místo s vysokou četnosti výskyty dopravních nehod i přes již provedené opatření na silnici. Smrtelná zranění:1 ; Težká zranění:3; Lehká zranění 2 Na druhém obrázku jsou naznačeny konkrétní místa dopravních nehod (zdroj: www.allianz.cz)

CZ7124

Přechod přes čtyřpruhovou silnici I/55 v intravilánu, přechod je označen zvýrazněnými DZ, jednostranně osvětlen veřejným osvětlením, přechod je umístěn mezi zastávkami, v blízkosti městský úřad, ZŠ a MŠ, pošta, obytná zóna, lidový dům. I/55 spojnice Olomouce, Otrokovic, dále na Břeclav krajský i celorepublikový význam.

Rizikovost místa

Dlouhý přechod pro chodce na frekventované silnici, autobusové zastávky omezující rozhled, blízkost budov občanské vybavenosti.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 0, TZ 2, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

10 178 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Dle zjištěných informací je toto místo bez úprav, pravděpodobně se ani žádné úpravy nepřipravují. U tohototo přechodu pro chodce by iniciátorem úprav mělo být Staré Město, jelikož se jedná o pohyb chodců. Staré Město by mělo začít o úpravách jednat s ŘSD. Představitelé Starého Města znovu vyzváni k vyjádření, zatím bez reakce. S ŘSD ČR Správou Zlín ,nikdo problematiku daného přechodu zatím nekonzultoval.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta Starého Města k tomuto přechodu na Dopravní snídani řekl že, toto je přechod pro chodce v blízkosti autobusových zastávek a není v současné době chodci intenzivně využíván. Před a za tímto přechodem jsou další 2 přechody, na kterých je světelná signalizace. Město momentálně připravuje rekonstrukci VO a v rámci toho bude řešit i opatření u tohoto přechodu pro chodce. Pan místostarosta nastínil i otázku jak moc je tento přechod chodci využíván a zda je nutný a zda by nebylo lepší jej zrušit. V současné době je bezpečné přejití chodců přes silnici I/55 zajištěno sousedními přechody se světelnou signalizací cca 150 m na každou stranu od tohoto přechodu.

CZ7096

Přechod pro chodce se nachází na silnici I/55 v km cca 72,740 v ul. tř. Maršála Malinovského v Uherském Hradišti, v bezprostřední blízkosti křižovatky ul. Boženy Němcové a ul. Rostislavova. Jedná se o přímý úsek bez směrových a výškových oblouků. Nejvyšší dovolená rychlost je daná obecní úpravou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povrch vozovky je v dobrém stavebně technickém stavu bez viditelných závad. Předmětný přechod pro chodce není řízen SSZ. Nachází se u výjezdu hasičských vozidel z hasičské zbrojnice. Přechod pro chodce je vyznačen svislým a vodorovným dopravním značením. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je cca 3,025 m. Zpevněná krajnice je od jízdních pruhů oddělena vodící čarou. Vozovka je řádně odvodněna. Protisměrné jízdní pásy jsou od sebe odděleny vodorovnou dopravní značkou V1a. Jízdní pruhy jsou odděleny vodorovnou dopravní značkou V2a. Výjezd hasičských vozidel je na silnici I/55 usměrněn výstražným světelným zařízením.

Rizikovost místa

Přechod pro chodce není řízen SSZ. Délka přechodu neodpovídá změně Z1 ČSN 73 6110. Vzhledem k tomu, že páteřní komunikace rozděluje město na dvě části (oblasti), kde sportovní aktivity probíhají v jedné části a obchodní aktivity v části druhé, doporučuje Policie ČR s ohledem na zajištění a zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců přes silnici I/55 s vysokou intenzitou dopravy přechod pro chodce doplnit SSZ s poptávkovým režimem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 0, LZ 10, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

5 862 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Bc. Dušana Pavlíčka z odboru sprábvy majetku města Uherské Hradiště po Dopravní snídani s BESIPEM se město zabývalo variantním řešením problémového místa. První zvažovaná varianta vycházela ze zachování původní šířky komunikace a ponechání stávající zastávky MHD v prostoru před přechodem. Přechod by byl rozdělen středovým ostrůvkem a jízdní pruhy na silnici I. třídy by byly v místě přechodu redukovány ze čtyř na dva. Druhá varianta (preferovaná) je příznivější pro plynulost dopravy, ale obnáší větší stavební zásah do silnice I. třídy. Komunikace by byla v místě přechodu rozšířena z důvodu vložení středového ostrůvku při zachování čtyř jízdních pruhů. Ve směru Uh. Hradiště – Kunovice by byl přidán pátý jízdní pruh pro levé odbočení do ul. Rostislavova. Zastávka MHD by byla v tomto případě přesunuta blíže do centra (na úroveň parku Smetanovy sady). Obě varianty jsou spojeny se stavební úpravou silnice I. třídy. Případná realizace navrženého opatření bude obnášen mimo jiné spolupráci a dohodu s majetkovým správcem dotčené silnice. Oficiální jednání na dotčené téma zatím neproběhlo, nelze tedy predikovat výsledek a možnou spolupráci při stavební úpravě silnice I. třídy. Druhou neznámou je kolize uvažovaného rozšíření silnice s inženýrskými sítěmi, které se nacházejí v zeleném pásu mezi vozovkou a stezkou pro chodce a cyklisty. Případná realizace úpravy přechodu může být polohou inženýrských sítí komplikována. V podstatě se nyní hledá vhodné řešení, ale zatím bez účasti ŘSD. Jak bude v dané věci postupováno dále (PD, realizace) lze v současné době jen obtížně předvídat. Realizace stavební úpravy dotčené silnice z důvodu optimalizace přechodu pro chodce ani zpracování PD není zahrnuto v rozpočtu města na rok 2016 ani v rozpočtovém výhledu. Bude tedy záležet na posouzení priorit volenými zástupci města a případném zařazení této akce do plánu investic města.

10/2016

Dle vyjádření města Uherské Hradiště tak město se problematickým přechodem na silnici I. třídy zabývá. Na podnět Policie ČR byly v okolí přechodu odstraněny reklamní plochy, které mohly odvádět pozornost řidiče a situaci ještě více zhoršovat. Vypnuto bylo i zařízení pro provozní informace s obsazeností záchytných parkovišť ve městě, které také odpoutávalo řidičovu pozornost od přechodu. Současně město pracuje na stavební úpravě. Zadalo zpracování studie nebezpečného místa, která přinesla určitá řešení. Nyní budou následovat jednání mezi městem a vlastníkem komunikace, které by měly směřovat k realizaci navržených úprav.

Více