Uherské Hradiště

Obec

4 výtluky

  • 1 / 25 % Kritická závažnost
  • 1 / 25 % Nízká závažnost
  • 2 / 50 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7096

Přechod pro chodce se nachází na silnici I/55 v km cca 72,740 v ul. tř. Maršála Malinovského v Uherském Hradišti, v bezprostřední blízkosti křižovatky ul. Boženy Němcové a ul. Rostislavova. Jedná se o přímý úsek bez směrových a výškových oblouků. Nejvyšší dovolená rychlost je daná obecní úpravou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povrch vozovky je v dobrém stavebně technickém stavu bez viditelných závad. Předmětný přechod pro chodce není řízen SSZ. Nachází se u výjezdu hasičských vozidel z hasičské zbrojnice. Přechod pro chodce je vyznačen svislým a vodorovným dopravním značením. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je cca 3,025 m. Zpevněná krajnice je od jízdních pruhů oddělena vodící čarou. Vozovka je řádně odvodněna. Protisměrné jízdní pásy jsou od sebe odděleny vodorovnou dopravní značkou V1a. Jízdní pruhy jsou odděleny vodorovnou dopravní značkou V2a. Výjezd hasičských vozidel je na silnici I/55 usměrněn výstražným světelným zařízením.

Rizikovost místa

Přechod pro chodce není řízen SSZ. Délka přechodu neodpovídá změně Z1 ČSN 73 6110. Vzhledem k tomu, že páteřní komunikace rozděluje město na dvě části (oblasti), kde sportovní aktivity probíhají v jedné části a obchodní aktivity v části druhé, doporučuje Policie ČR s ohledem na zajištění a zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců přes silnici I/55 s vysokou intenzitou dopravy přechod pro chodce doplnit SSZ s poptávkovým režimem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 0, LZ 10, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

5 862 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Bc. Dušana Pavlíčka z odboru sprábvy majetku města Uherské Hradiště po Dopravní snídani s BESIPEM se město zabývalo variantním řešením problémového místa. První zvažovaná varianta vycházela ze zachování původní šířky komunikace a ponechání stávající zastávky MHD v prostoru před přechodem. Přechod by byl rozdělen středovým ostrůvkem a jízdní pruhy na silnici I. třídy by byly v místě přechodu redukovány ze čtyř na dva. Druhá varianta (preferovaná) je příznivější pro plynulost dopravy, ale obnáší větší stavební zásah do silnice I. třídy. Komunikace by byla v místě přechodu rozšířena z důvodu vložení středového ostrůvku při zachování čtyř jízdních pruhů. Ve směru Uh. Hradiště – Kunovice by byl přidán pátý jízdní pruh pro levé odbočení do ul. Rostislavova. Zastávka MHD by byla v tomto případě přesunuta blíže do centra (na úroveň parku Smetanovy sady). Obě varianty jsou spojeny se stavební úpravou silnice I. třídy. Případná realizace navrženého opatření bude obnášen mimo jiné spolupráci a dohodu s majetkovým správcem dotčené silnice. Oficiální jednání na dotčené téma zatím neproběhlo, nelze tedy predikovat výsledek a možnou spolupráci při stavební úpravě silnice I. třídy. Druhou neznámou je kolize uvažovaného rozšíření silnice s inženýrskými sítěmi, které se nacházejí v zeleném pásu mezi vozovkou a stezkou pro chodce a cyklisty. Případná realizace úpravy přechodu může být polohou inženýrských sítí komplikována. V podstatě se nyní hledá vhodné řešení, ale zatím bez účasti ŘSD. Jak bude v dané věci postupováno dále (PD, realizace) lze v současné době jen obtížně předvídat. Realizace stavební úpravy dotčené silnice z důvodu optimalizace přechodu pro chodce ani zpracování PD není zahrnuto v rozpočtu města na rok 2016 ani v rozpočtovém výhledu. Bude tedy záležet na posouzení priorit volenými zástupci města a případném zařazení této akce do plánu investic města.

10/2016

Dle vyjádření města Uherské Hradiště tak město se problematickým přechodem na silnici I. třídy zabývá. Na podnět Policie ČR byly v okolí přechodu odstraněny reklamní plochy, které mohly odvádět pozornost řidiče a situaci ještě více zhoršovat. Vypnuto bylo i zařízení pro provozní informace s obsazeností záchytných parkovišť ve městě, které také odpoutávalo řidičovu pozornost od přechodu. Současně město pracuje na stavební úpravě. Zadalo zpracování studie nebezpečného místa, která přinesla určitá řešení. Nyní budou následovat jednání mezi městem a vlastníkem komunikace, které by měly směřovat k realizaci navržených úprav.

Více