Třebíč

Okres

202 výtluků

  • 19 / 9 % Kritická závažnost
  • 73 / 36 % Nízká závažnost
  • 110 / 54 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10784

Na ulici Račerovická v Třebíči se nacházejí na přechodu a nalevo od něj dva středně velké výtluky. Tato silnice je dlouhodobě ve špatném stavu, protože je opravována vždy pouze provizorně, asi by celá potřebovala pořádnou opravu.

CZ10506

Nachází se na ulici U Obůrky v blízkosti křižovatky silnice 2. třídy 351 (ulice Račerovická a 9. května) a ulic U Obůrky a U Kuchyňky. Tato křižovatka je dlouhodobě v katastrofálním stavu (je na ní velké množství zapravených i nových výtluků), v blízkosti přechodu na ulici U Obůrky se nachází obří díra v asfaltu.

CZ10505

Nachází se u křižovatky ulice Hasskova a silnice 1. třídy 23 v Třebíči. Nachází se zde několik děr a prasklin v asfaltu odhalujících původní dláždění - kočičí hlavy.

Více
CZ7116

Křižovatka silnic III/351 a III/401 v extravilánu, průsečná křižovatka umístěná na vrcholu stoupání ze tří směrů, bez přídatných pruhů. Max. rychlost 70 km/h , u křižovatky se nachází přechod pro chodce, autobusové zastávky a chodníky přimknuté ke komunikaci. III/351 je významnou komunikací (obslužnost JE Dukovany), silnice II/401 je velmi často využívána jako objízdná trasa při omezeních a uzavírkách na sil. č. I/23.

Rizikovost místa

Omezené rozhledy, dlouhý přechod pro chodce v extravilánu, opotřebované VDZ.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 0, LZ 6, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

3 003 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle zjištěných informací probíhá předběžná diskuze nad řešením křižovatky, což je ovšem málo. Očekávali bychom již konkrétnější kroky k řešení tohoto místa. Od konání Dopravní snídaně v loňském roce zde došlo k dalším 1 dopravní nehodě s následky 2 lehce zraněných osob.

11/2016

Kraj Vysočina připravuje rekonstrukci silnice II/351 od Třebíče až po Dalešice. I. etapa rekonstrukce je od Třebíče po Třebenice a II. etapa od Třebenic po Dalešice. V rámci rekonstrukce silnice II/351 se taktéž upraví i tato křižovatka, která zůstane průsečnou. Již jsou zracovány projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a nyní probíhá územní řízení. Taktéž by zde mělo dojít ke zrušení současných autobusových zastávek.

CZ7095

Křižovatka je ve svahu a vedlejší komunikace jsou s přilehlými obytnými plochami. V blízkosti křižovatky jsou umístěny přechody pro chodce na vedlejších komunikacích. Křižovatka se nachází v intravilánu. Problémy na této křižovatce se projevují hlavně v ránní a odpolední dopravní špičce. Na křižovatce je umístěno odrazové zrcadlo.

Rizikovost místa

Velké sklonové poměry jednotlivých větví.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 11 (Ú 0, TZ 0, LZ 5, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

3 979 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Toto místo bylo na Dopravní snídani představeno místostarostou města Třebíč Vladimírem Malým. Město Třebíč nechalo zpracovat studii na tuto křižovatku a projektant ve studii nedoporučil řešení kruhovým objezdem, protože je zde opravdu značný svah. Přestavba této křižovatky úpravou SSZ je naceněna asi na 3,5 miliónů korun, což by město bylo schopno z rozpočtu zainvestovat. SSZ by zde bylo vhodné už z pohledu tvořících se kolon v dopravních špičkách hlavně na vedlejších komunikacích, ale nebylo by vhodné z důvodu rozjezdu vozidel do kopce po zastavení na SSZ a při brždění z kopce před SSZ. Město by rádo tuto křižovatku řešilo, nicméně neví se, jak ji správně a bezpečně řešit. Policie ČR doplnila, že řešení této křižovatky jakýmkoliv způsobem je obtížné v rámci stávající trasy komunikace. V rámci sklonových poměrů není vhodné tuto křižovatku řešit jak kruhovým objezdem tak ani SSZ. Zvláště v zimním období by zde docházelo k problémům při zastavování a rozjíždění se na SSZ. Jako nejvhodnější řešení se jeví přetrasování křižovatky směrem nahoru na horizont a tam vybudovat okružní křižovatku nebo křižovatku řízenou SSZ. Z hlediska krátkodobého řešení je potřeba u křižovatky obnovit vodorovné dopravní značení a z blízkosti křižovatky odstranit veškeré překážky, které tam teď jsou, typu reklamních ploch. Dalším doporučením je v křižovatce umístit větší odrazné zrcadlo odpovídajících parametrů.

11/2015

Ještě na podzim 2015 byla provedena úprava svislého dopravního značení SDZ a vodorovného dopravního značení VDZ. Došlo i ke stavební úpravě - k rozšíření komunikace a k výstavbě chodníků. Projektovou dokumentaci k těmto úpravám připravovalo město Třebíč. Od ledna 2016 do konce září 2016 zde Policie ČR neeviduje žádnou nehodu.

CZ7094

Intravilánová křižovatka silnic II/152 a II/408 ve městě Jemnice, styková křižovatka tvaru "Y s ostrůvkem", přednost v jízdě upravena dopravními značkami, hlavní pozemní komunikace vede v přímém směru (sil. č. II/152 - Moravské Budějovice - Jemnice), vedlejší komunikace (sil. č. II/408 Jemnice - Dešov). Vozovka je živičná střechovitá s přechodnicemi, maximální dovolená rychlost je zde stanovena obecnou úpravou silničního provozu (50 km/hod.). Silnice II/152 a II/408 jsou příjezdovými komunikacemi do města Jemnice a slouží především pro zajištění obslužnosti města. Tato tranzitní křižovatka je situována prakticky do středu města. Jde o stykovou křižovatku tvaru "Y s ostrůvkem", bez přídatných pruhů, komunikace jsou s obrubami a chodníky s proměnlivou šířkou. V místě připojení sil. č. II/408 na sil. č. II/152 je vložen směrovací a dělící ostrov.

Rizikovost místa

Jde o kolizní místo dopravně významné křižovatky, jejíž hlavními nedostatky jsou nadbytečné množství kolizních bodů vzniklých vložením dělícího a směrovacího ostrůvku, nedostatečné rozhledové poměry, nevhodný úhel připojení vedlejší komunikace, živelné parkování vozidel. Jde o rizikové místo, které se díky nebezpečným vlivům může potencionálně stát nehodovým s vážnými nehodami.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

1 048 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Jemnice k tomuto místu sdělil, že se u tohoto místa nakonec zvolila obdobná varianta řešení navržená na Dopravní snídani. Na základě jednání města a kraje se dospělo i k řešení, že v prostoru navrženého zeleného pásu bude i 9 parkovacích stání pro osobní vozidla, což řeší i problém parkování v této lokalitě. Současná situace je taková že, je těsně před vydáním územního rozhodnutí a v příštím roce 2016 by mělo být vydáno i stavební povolení. Město se stavební úpravou počítá i v rozpočtu města na rok 2016.

11/2016

Probíhá výstavba nového napojení komunikací s termínem dokončení výstavby 11/2016.

CZ7189

Jde o intravilánovou křižovatku silnic II/351 ul. Hrotovická a II/360 ul. Spojovací ve městě Třebíči. Je to styková křižovatka tvaru "T". Přednost v jízdě je upravena dopravními značkami. Hlavní pozemní komunikace vede v přímém směru a to ve směru Třebíč - Dukovany. Vedlejší komunikace silnice II/360 vede ve směru Třebíč - Moravské Budějovice.

Rizikovost místa

Jde o kolizní místo dopravně významné křižovatky a to především v době dopravních špiček a v době, kdy je touto křižovatkou vedena objízdná trasa. Křižovatka je standardního tvaru, přehledná, dostatečně vyznačená dopravními značkami, ale v době dopravních špiček dochází ke vzdouvání dopravy na silnici II/360 ul. Spojovací, neboť souvislý proud vozidel jedoucí po hlavní komunikaci Třebíč - Dukovany neumožní odbočení vozidel vlevo. Řidiči této situaci předchází tak, že záměrně odbočí vpravo a za křižovatkou se na silnici II/351 otáčí do protisměru. Tím dochází ke kolizním situacím a dalšímu zahlcování křižovatky. Rozhledové poměry na křižovatce jsou dobré.

Nehodovost místa 01/2010-10/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 0, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

2 145 000 Kč

Vývoj místa

11/2016

Vladimír Malý, místostarosta Města Třebíč na Dopravní snídani řekl, že tato křižovatka v Třebíči je velmi problematická. Tato křižovatka ale není ve vlastnictví města. Město Třebíč má v úmyslu požádat Státní fond dopravní infrastruktury SFDI o financování inteligentního světelného signalizačního zařízení SSZ. Toto by situaci asi nevyřešilo, jen by bylo spravedlivější k řidičům jedoucím z vedlejší větve, aby se snadněji dostali na hlavní komunikaci. Řešení okružní křižovatkou se zde samozřejmě nabízí, nicméně, jak už bylo řečeno, ulice Spojovací je výhledově zahrnuta do obchvatu města Třebíče. Krajský úřad tudíž k řešení okružní křižovatkou nebyl nakloněn, protože finanční částka potřebná k přestavbě na okružní křižovatku je daleko vyšší než na světelné signalizační zařízení SSZ.

Ing. Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina se vyjádřila, že Krajský úřad v minulých 2 letech investoval nemalé finanční prostředky do rekonstrukce komunikace II/360, včetně investice do zbudování levých odbočovacích pruhů. V současné době Krajský úřad považuje tento stav za standardní a neuvažuje o dalších opatřeních (i v souladu s tím, že křižovatka bude jednou navázána na obchvat Třebíče). V tuto chvíli se zde řidiči se situací musí srovnat. SSZ, které by zde problém částečně řešilo, by se zde ale umístit dalo. Krajský úřad zde nesouhlasí s vybudováním okružní křižovatky, nevidí to jako budoucí řešení.

Ondřej Školař

Na ulici Račerovická v Třebíči se nacházejí na přechodu a nalevo od něj dva středně velké výtluky. Tato silnice je dlouhodobě ve špatném stavu, protože je opravována vždy pouze provizorně, asi by celá potřebovala pořádnou opravu.

Více