Český Krumlov

Okres

22 výtluků

  • 5 / 23 % Kritická závažnost
  • 14 / 64 % Nízká závažnost
  • 3 / 14 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ10049
4
Jednotlivý výtluk

Uvedený výtluk se nachází na rozhraní mostu, přes vodní nádrž Římov a komunikací z Velešína do Svatého Jana nad Malší. Ve výtluku jsou již uvolněny velké kusy asfaltového povrchu a některé jsou již na vozovce. Jde o nebezpečné místo. Ze směru od Velešína je výtluk za zatáčkou při nájezdu na most.

Více
CZ7159

Jde o silnici č. II/166 v úseku od km 15,0 do km 15,3, pravý oblouk ve směru staničení o malém poloměru, vozovka asfaltová bez výmolů a výtluků.

Jedná se o obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy nejsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Celková šíře zpevnění komunikace je cca 6 m, ve směrovém oblouku je komunikace rozšířena na cca 6,8 m. Silniční svodidla zde nejsou instalována. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem komunikace do silničních příkopů, nebo na sousední pozemky.

Rizikovost místa

Náhlá změna směrového vedení, nekomfortní šířkové uspořádání komunikace, nedostatečná šířka nezpevněných krajnic, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, mikroklimatické podmínky související s vodním tokem.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 0, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

2 145 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

V diskuzi na Dopravní snídani zaznělo, že u tohoto úseku již bylo požádáno o kácení, které ovšem bylo zamítnuto. Proti tomu bylo podáno odvolání. Nicméně nápad označit stromy dopravní značkou Z9 „Žluté a černé pruhy“ se líbil a bude předán na Správu a údržbu silnic Český Krumlov. Určitým způsobem by to možná bylo řešení, pokud nedojde k lokálnímu vykácení těch nejnebezpečnějších stromů.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje: V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/166 požádala Správa a údržba silnic o kácení 84 ks stromů. Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, která nakonec vydala konečné stanovisko, bylo povoleno pokácení 32 ks nebezpečných stromů v blízkosti komunikace. Kácení bude provedeno v únoru 2017. V současné době zpracovává Jihočeský kraj projektovou dokumentaci v rámci BESIPU, který řeší narovnání silnice v úseku od Kájova po Křenov.

CZ7050

Extravilánový úsek silnice I/3, Směrový oblouk v údolí, navazující na delší přímé úseky v klesání, max. rychlost 70 km/h, téměř žádná zpevněná krajnice.
Jedná se o evropský tah Švédsko – Itálie, v úseku spojnice měst České Budějovice – Linz.

Rizikovost místa

Směrový oblouk malého poloměru v údolí v návaznosti na velké podélné sklony, návrhová kategorie komunikace.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 1, TZ 2, LZ 5, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

33 990 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle pana Voráčka vedoucího provozního úseku ŘSD České Budějovice je u tohoto úseku zpracovaná projektová dokumentace a je ve fázi vyjadřování vlastníků dotčených pozemků. ŘSD zde chce udělat kompletní zajištění a zpevnění svahů, tím pádem dojde k rozšíření krajnice. Osadí se zde záchytný systém - svodidlo i se spodní pásnicí chránící motorkáře. Hlavní úprava ale bude změna sklonu a překlopení sklonu oblouku, tak aby sklon byl plynulý a jednosměrný. Toto jsou maximální věci, které zde ŘSD mohlo udělat a předpokládá se, že stav tohoto místa se rapidně zlepší. Realizace úprav se předpokládá ještě v roce 2016.

04/2016

Je požádáno o stavební povolení a je vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby. Realizace stavby by měla proběhnout v září až říjnu 2016.

Joseph Troy

Uvedený výtluk se nachází na rozhraní mostu, přes vodní nádrž Římov a komunikací z Velešína do Svatého Jana nad Malší. Ve výtluku jsou již uvolněny velké kusy asfaltového povrchu a některé jsou již na vozovce. Jde o nebezpečné místo. Ze směru od Velešína je výtluk za zatáčkou při nájezdu na most.

Více