Jihočeský kraj

Kraj

423 výtluků

  • 66 / 16 % Kritická závažnost
  • 182 / 43 % Nízká závažnost
  • 175 / 41 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ7396

Toto je část Riegrovi ulice v Blatné, díry které se tady lepily 26. února 2017. V dřívějších letech se ty samé díry každý rok zalévali tekutým asfaltem a do nich se sypal drobný štěrk, což bylo opět k ničemu. Jedná se o úsek cca 150 metrů. Dříve to byla velice klidná ulice, ale po otevření závodu DURA se tady zvýšil provoz o tisícinásobek. Když pominu provoz osobních aut, tak zde projede denně až 100 kamionů, plus další zásobovací auta. Taky se zde otevřela jedna autodoprava s deseti nákladními auty a projíždí zde taky nákladní auta ze dvou kamenolomů.

Více
CZ7019
Zatáčka s boční komunikací + příjezdem k fabrice*. Ač je zrcadlo, tak to většinou kamiony a jiní ženou a blbě se odbočuje z hlavní + jdou vidět na poslední chvíli,díky další zatáčce za zatáčkou..
CZ6949

Na 3km úseku v obci Lodhéřov je přes 70 kanálových deklů uprostřed silnice z nichž přibližně polovina je propadlých i o 5cm a může vzniknout poškození auta.

CZ6676

Jde o přednost zprava mezi obcemi Nová Včelnice a Žďár u Kamenice nad Lipou. Při výjezdu z "Panské cesty" (dubová alej) mají auta přednost zprava před auty jedoucími z Nové Včelnice, která v tomto úseku mohou jet 90 km/h, ale vzájemně se až do posledního okamžiku nevidí. A to ani v případě, kdy auto vyjíždějící z dubové aleje zastaví a řidič se rozhlédne. Když jede jiné vozidlo od Nové Včelnice, je v ohrožení rozjíždějícím se vozidlem na "hlavní". Nebylo by užitečné do této křižovatky instalovat zrcadlo? Děkuji, Petr Smetana

CZ7143

Dvě křižovatky na III/00354 s místní komunikací v extravilánu, omezené rozhledové poměry, cyklotrasa vedoucí po městské komunikaci a III/00354 do Českých Budějovic.

Silnice III/00354 spojuje obce kolem I/3 s Českými Budějovicemi alternativa k I/3 pro příjezd do Českých Budějovic.

Městská komunikace je spojnice sousedních obcí, spojnice s I/3 vedoucí mimo zastavěné území, nebo residenční oblasti.

Rizikovost místa

Hlavní komunikace ve směrovém oblouku, max. povolená rychlost, omezené rozhledy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 1, TZ 0, LZ 5, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

24 074 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS zatím bez úprav do výstavby jižní tangenty. Plánována obnova VDZ začátkem roku 2016 a v únoru 2016 bude odstraněna vegetace ze silničních pozemků v rozhledových trojúhelnících.

Dle Ing. Jiřího Klásy z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o jeho vydání na stavbu tzv. Jižní tangenty. Tato stavba bude obsahovat i úpravu předmětné křižovatky. V roce 2016 se předpokládá vydání územního rozhodnutí a zpracování dokumentace k vydání stavebního povolení.

04/2016

Po výstavbě "Jižní tangenty" zde bude mít silnice III/00354 jiný průběh trasy. Význam této rizikové křižovatky se zásadním způsobem změní a v podstatě bude jen sjezdem k přilehlým nemovitostem.

CZ7158

Jde o průsečnou křižovatku silnice č. I/20 se silnicí II/122 na "Nové Hospodě“, extravilánový úsek, mírné klesání za vrcholovým obloukem silnice č. I/20 ve směru České Budějovice – Vodňany.

Silnice č. I/20 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Šířky průběžných jízdních pruhů jsou cca 3,5m. Odbočovací pruhy zde nejsou zřízeny. Silnice č. II/122 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy od sebe nejsou odděleny vodorovným dopravním značením. Volná šířka komunikace mezi vodícími proužky je cca 6,0m. Záchytné systémy zde nejsou instalovány, odvodnění do silničních příkopů.

Rizikovost místa

Absence přídatných jízdních pruhů, ramena křižovatky tvořená silnicí č. II/122 jsou provedena s mírným odsazením a umělým nakolmením na silnici č. I/20, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, které tvoří i překážky v rozhledu, reklamní zařízení kolem sinice č. I/20, sjezdy na sousední pozemky s kolmými čely propustků.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 1, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

7 234 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD, Správa České Budějovice řekl, že tato křižovatka je v úseku kde se připravuje projekt rozšíření komunikace na počet pruhů 2+1 a v rámci tohoto úseku bude řešena i tato křižovatka. Projekt připravuje Pragoprojekt a pan Voráček osobně ještě tento projekt zatím neviděl. Výhled realizace se zatím nedá určit.

CZ7159

Jde o silnici č. II/166 v úseku od km 15,0 do km 15,3, pravý oblouk ve směru staničení o malém poloměru, vozovka asfaltová bez výmolů a výtluků.

Jedná se o obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy nejsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Celková šíře zpevnění komunikace je cca 6 m, ve směrovém oblouku je komunikace rozšířena na cca 6,8 m. Silniční svodidla zde nejsou instalována. Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem komunikace do silničních příkopů, nebo na sousední pozemky.

Rizikovost místa

Náhlá změna směrového vedení, nekomfortní šířkové uspořádání komunikace, nedostatečná šířka nezpevněných krajnic, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, mikroklimatické podmínky související s vodním tokem.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 0, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

2 145 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

V diskuzi na Dopravní snídani zaznělo, že u tohoto úseku již bylo požádáno o kácení, které ovšem bylo zamítnuto. Proti tomu bylo podáno odvolání. Nicméně nápad označit stromy dopravní značkou Z9 „Žluté a černé pruhy“ se líbil a bude předán na Správu a údržbu silnic Český Krumlov. Určitým způsobem by to možná bylo řešení, pokud nedojde k lokálnímu vykácení těch nejnebezpečnějších stromů.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje: V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/166 požádala Správa a údržba silnic o kácení 84 ks stromů. Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, která nakonec vydala konečné stanovisko, bylo povoleno pokácení 32 ks nebezpečných stromů v blízkosti komunikace. Kácení bude provedeno v únoru 2017. V současné době zpracovává Jihočeský kraj projektovou dokumentaci v rámci BESIPU, který řeší narovnání silnice v úseku od Kájova po Křenov.

CZ7161

Jde o jednokolejný přejezd přes silnici č. III/10578. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.

Přejezd je na železniční trati č. 220 - Č. Budějovice – Plzeň. Trať je celostátní (TEN-T), jednokolejná, elektrifikovaná, s maximální rychlostí vlaků 100 km/hod. V sousedství jsou výhybny.

Silnice č. III/10578 je spojnicí Českých Budějovic s Hrdějovicemi a je dvoupruhová. V blízkosti je napojení areálů firem.

Úhel křížení silnice a železniční tratě je 42°. V místě přejezdu je směrová úprava silnice.

Rizikovost místa

Úhel křížení komunikace a tratě.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 2, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

46 851 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Pan Kunz ze SŽDC Oblastního ředitelství Plzeň na Dopravní snídani řekl k tomuto přejezdu, že to vypadá, že zde závory budou doplněny. Nyní je to ve fázi přípravné dokumentace, a pokud to legislativa dovolí a vše půjde dobře tak v roce 2017 by mělo dojít k realizaci doplnění závor a k úpravě zabezpečovacího zařízení za novější typ.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC proběhne na konci ledna 2017 vstupní porada (svolává zhotovitel projektové dokumentace doplnění závor) k realizační dokumentaci úpravy přejezdového zabezpečovacího zařízení. Výsledkem této porady by měly být kompletní podklady pro projekt doplnění závor na tomto přejezdu.

CZ7053

Křižovatka silnic II/603 a II/146 v extravilánu Bez odbočovacích pruhů, max. rychlost 70km/h, rozhledy zajištěny pomocí zrcadel, křižovatka cyklotras.
Silnice II/603 souběžná s silnicí I/3 propojení obcí podél I/3 s Č. Budějovicemi.
Silnice II/146 tvoří spojnici města Hluboká n.V. se silnicí I/3 (Praha – ČB), a dále městem Lišov; po dostavbě D3, přivaděč na dálnici.

Rizikovost místa

Křižovatka u výškového oblouku, v lese, úhly napojení větví, autobusová zastávka u křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 12, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

15 588 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS provedena obnova a doplnění VDZ s vyznačením symbolu SDZ P6 na vozovce přípojné silnice II/146 v obou směrech.

04/2016

Tato křižovatka bude zařazena do "Bílé knihy", kterou zpracovává odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nehodovost se bude u této křižovatky nadále sledovat. Policie ČR se stále přiklání k řešení této křižovatky výstavbou okružní křižovatky i vzhledem k tomu, že se připravuje zprovoznění dálnice (2019?), která by měla u této křižovatky snížit intenzity dopravy.

Více
Robert Nový
Robert Nový 13.3.17

CZ4773, Zliv, silnice č.12230

Aktivita: Zkontrolován

Jedna z nejhorších cest v Jihočeském kraji. Spíš než o výmoly se jedná o časem okousanou krajnici celé vozovky. Aby se protijedoucí auta nesrazila, tak musí minimálně jeden řidič kolama ze silnice.

Více