Domažlice

Okres

13 výtluků

  • 2 / 15 % Kritická závažnost
  • 7 / 54 % Nízká závažnost
  • 4 / 31 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ3453

Tohle je spíše "antivýtluk", je to na výjezdu z parkoviště u Penny marketu v Domažlicích, týden je malá jednotka, tady by se to už dalo počítat na měsíce! Jestli se správce nebo provozovatel parkoviště před Penny nedokáže domluvit s městem Domažlice čí to je problém, je to ostuda obou a potřebovali by potrestat oba!

CZ3394

Kromě drobných výtluků "mezi záplatami" je v zatáčce propadlá, popraskaná krajnice a když vás protijedoucí vozidlo zažene na krajnici, na výjezdu ze zatáčky vás tu "hnusně" nebezpečně rozhodí!

CZ3393

Nejde zatím o klasický výtluk, ale o zpackanou opravu mostu, utopené kanály. A protože je most úzký, kamiony běžně jezdí až po kanálech, tak uvidíme kdy se to začne rozpadat a jestli to někdo dokáže dát jako reklamaci!!!

Více
CZ7140

Křižovatka I/26 a MK v extravilánu, odbočovací pruhy sdružené s přímými směry, chodníky podél vedlejších větví, bez přechodu přes I/26. I/26 tvoří spojnici Plzně, Domažlic a dále do SRN (Řezno), městská komunikace jako příjezd do obce Folmava a zóny služeb (tržnice, restaurace, ČSPH, apod.).

Rizikovost místa

Hlavní komunikace ve směrovém oblouku, velká plocha křižovatky, max. povolená rychlost, neřešené přecházení chodců.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 16 (Ú 0, TZ 3, LZ 7, HŠ 9)

Socioekonomická ztráta

20 628 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle pana Syřínka, vedoucí provozního úseku ŘSD proběhlo první jednání s obcí o jejich potřebách a požadavcích na pohyb chodců. ŘSD poptalo studii – předpokládaný termín dokončení studie je 08/2016.

05/2016

Proběhlo již několik schůzek mezi ŘSD a obcí. Obec spolupracuje a aktivně se podílí na vývoji opatření.

CZ7078

Jde o stykovou křižovatku silnic I/22 a silnice III/0222a v extravilánu. Je zde rovinatý terén, silnice I/22 je ve směrovém oblouku s velkým poloměrem (ve směru jízdy od města Kdyně). Nejvyšší dovolená rychlost na silnici I/22 je 90 km/h. Silnice I/22 je dopravně významná komunikace Plzeňského kraje tedy i okresu Domažlice. Tvoří spojnici mezi městem Domažlice a městem Kdyně (dále Klatovy). Silnice III/0222a, která se připojuje na silnici I/22, slouží pro příjezd do obce Kout na Šumavě a dalších obcí (Mrákov, Starý Klíčov atd.). 5 dopravních nehod se zde stalo ve sledovaném období za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, mlha, sníh).

Rizikovost místa

Připojení silnice III/0222a na silnici I/22 je realizováno za pravostranným směrovým obloukem silnice I/22 (při jízdě od města Kdyně). absence odbočovacího pruhu na silnici I/22 pro odbočení vlevo při jízdě od města Kdyně do obce Kout na Šumavě. připojení silnice III/0222a na silnici I/22 není realizováno jako kolmé, zřejmě ani pod úhlem 75°-105°. Z tohoto důvodu nejsou pro řidiče vyjíždějícího ze silnice III/0222a na silnici I/22 zajištěny optimální rozhledové podmínky (viz ČSN 73 6102 obr. 53). Nenormové připojení silnice III/0222a k silnici I/22 umožňuje řidičům odbočení ze silnice I/22 ve vyšších rychlostech při jízdě od města Kdyně. předimenzovaná plocha křižovatky (cca 50m délka připojení silnice III/0222a k silnici I/22).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 13 (Ú 1, TZ 0, LZ 15, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

28 102 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje tak primárně toto místo řeší ŘSD dle vyjádření na poslední Dopravní snídani. Na ŘSD proběhlo 3. 11. 2015 jednání v této věci za účasti zástupce SÚS Plzeňského kraje, na kterém byl dohodnut postup řešení ze strany ŘSD s tím, že SÚS Plzeňského kraje bude následně informována jaké stavebně technické řešení úpravy křižovatky bude přijato ve vztahu k silnici III/0222a. SÚS Plzeňského kraje v současné době nedisponuje novými informacemi ze strany ŘSD ve věci dalšího postupu.

Dle pana Syřínka, vedoucího provozního úseku ŘSD je u této křižovatky již zpracován bezpečnostní audit a je zadána k vypracování technická studie křižovatky.

05/2016

ŘSD nechalo u této křižovatky zpracovat bezpečnostní inspekci na tuto a sousední křižovatku. Ta byla dokončena koncem loňského roku.

V letošním roce zde dojde k úpravě VDZ a SDZ, což již ŘSD projednalo s Policií ČR.

Připravuje se studie křižovatky s termínem dokončení 08/2016.

CZ7163

Jedná se o železniční přejezd P687 na silnici I/26 u obce Babylon. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži a světelným a zvukovým přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Traťová rychlost vlaků je zde až 60 km/hod.

Rizikovost místa

Nerespektování světelného a zvukového přejezdového zabezpečovacího zařízení a vzrostlá zeleň, která zhoršuje řidičům vozidel rozhled na železniční trať.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 5 (Ú 0, TZ 2, LZ 1, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

10 607 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Bc. Jiří Lískovec, vedoucí odboru přípravy staveb SŽDC – Oblastní ředitelství Plzeň k tomuto železničnímu přejezdu na Dopravní snídani řekl, že doplnění závor je zde ze strany SŽDC aktuální. Je to ve fázi požadavku na zařazení do plánu. V plánu se to již objevilo v první úpravě v letošním roce 2016, tzn., SŽDC přistoupí k zadání vypracování prvního stupně projektové dokumentace a předpokládá se, že projektant vypracuje projektovou dokumentaci úprav ve smyslu doplnění závor, úprav na železnici a ve spolupráci i se správcem komunikace úprav na komunikaci, tak aby se bezpečnost tohoto místa celkově zvýšila. O obchvatu obce Babylon silnicí I/26 SŽDC nic neví. Samozřejmě pokud by obchvat obce Babylon byl reálný v blízké době, byla by škoda investovat u tohoto přejezdu do instalace závor. Ale toto je schopno si SŽDC vyjasnit. Co se týká časového horizontu tak příprava ze strany SŽDC se udělá letos. Následně se opatření vyhodnotí ekonomicky, a pokud bude investice schválena, tak v příštím roce 2017 by se připravila projektová dokumentace a teoreticky i v roce 2017 by se stavba mohla realizovat.

Více