Jeřmanice

Obec

1 výtluk

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 1 / 100 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7077

Vidlicová křižovatka MÚK silnice pro motorová vozidla 35 a I/65 v extravilánu, bez odbočovacích pruhů, velmi malý úhel napojení, křižovatka se nachází v údolí, blízko řeky - velký vliv povětrnostních podmínek.
Přednost upravena DZ P4, od Jablonce B20a (70) + VDZ: opt. psych. brzda a klikatá čára.
Silnice pro mot. vozidla 35 (E442) je v úseku spojnice Liberce s D10 nebo HK, silnice I/65 spojnice silnice pro mot. vozidla 35 s Rychnovem, Jabloncem a dále přes Harrachov až do Polska.

Rizikovost místa

Hlavní komunikace tvořící sjezd zesilnice pro motorová vozidla 35 v oblouku a klesání -> omezený rozhled
Nejednoznačnost při nedání znamení o změně směru jízdy (přímo x hlavní), poloměry oblouků sjezdů ze silnice pro mot. vozidla 35.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 2, LZ 14, HŠ 12)

Socioekonomická ztráta

19 328 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle zjištění je MÚK bez provedených opatření, byla zpracována studie přestavby MÚK a tato byla předána k projednání, je zpracována EIA a probíhá posuzování, zpracovává se investiční záměr a následně se budou řešit další stupně PD.

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, se u tohoto místa situace zatím nikam neposunula. Místo je stále ve fázi projednávání studie. Bohužel prostor pro přestavbu je zde stísněný a stále se řeší možnosti úprav. Ing. Vrba neměl na Dopravní snídani přesné informace o termínech, nicméně finální zpracování studie od projektanta by mělo proběhnout řádově do několika měsíců.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že v roce 2015 byla vypracovaná technická studie přestavby MÚK. V roce 2016 budou pokračovat další projektové práce do podrobného zaměření terénu.

09/2016

K 08/2016 je Ministerstvem dopravy ČR schválený záměr projektu na přestavbu MÚK a příslušným orgánem státní správy bylo potvrzeno, že záměr nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). V dalším období bude zformulované zadání a objednáno vypracování DÚR o umístění přestavby MÚK. Vydání územního rozhodnutí a zahájení výkupů potřebných pozemků předpokládá ŘSD ČR v roce 2017. Dle Policie ČR se zde stále stávají dopravní nehody. Dokonce zde řidič najel i do protisměru a dojel až do Mnichova Hradiště.

CZ7071

Cca 1km dlouhý úsek silnice pro motorová vozidla v extravilánu, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace v zářezu.
Protisměrné oblouky (vn=80 km/h), podjezdy, zárubní stěny, zvýšený vliv povětrnostních podmínek.
R35 součást E442 (K.Vary-Žilina), spojnice krajských měst.

Rizikovost místa

Odlišné parametry směrových oblouků vzhledem k navazující trase (vn=80km/h), zvýšený vliv povětrnostních podmínek

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 0, LZ 4, HŠ 16)

Socioekonomická ztráta

5 908 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, zde byly špatné protismykové vlastnosti vozovky. ŘSD tedy nechalo vyměnit obrusnou vrstvu v tloušťce 4 cm. Při kontrolním měření protismykových vlastností je nyní stav protismykových vlastností vozovky výborný v celém úseku. ŘSD také zareagovalo na podnět Policie, aby se omezení rychlosti zvýraznilo dopravní značkou a zažádalo zde o stanovení místní úpravy, tak aby se v příštím roce dala úprava realizovat.

To co zde ŘSD nebude umět, tak stavební úpravy stanovené bezpečnostní inspekcí na krajských komunikacích. O ty se musí postarat Liberecký kraj. Dále ŘSD nebude schopno vybudovat vhodný prostor pro pěší a cyklisty.

09/2016

V roce 2013 byla na vrcholu jeřmanického kopce postavená silniční meteostanice (SMS) s kamerami pro potřeby zimní údržby předmětného úseku silnice. Na tuto SMS jsou napojené proměnné dopravní značky (PDS), které jsou od roku 2013 umístěné na začátku stoupání do jeřmanického kopce v obou směrech. PDS poskytují celoročně dopravní informace o nebezpečí smyku v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek. Pojem „rychlostní silnice“ s označením „R“ zmizel z právního řádu novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích od 31.12.2015. V současné době se jedná o silnici I. třídy, která je označená jako silnice pro motorová vozidla, s nejvyšší dovolenou rychlostí 110 km/hod.

Bezpečnostní inspekci jako na silnici v doplňkové transevropské síti (TEN-T) pro ŘSD ČR provedlo ČVUT, Fakulta dopravní v roce 2015. V této souvislosti probíhá realizace projektu zvýšení stupně zádržnosti svodidel v rámci akce „I/35 Ohrazenice – Liberec BP“. Předpoklad realizace je 09/2016 až 07/2017, zhotovitelem je sdružení firem EUROVIA CS a SAFEROAD. V řešeném úseku budou řešena především svodidla na středním dělícím pásu a podél středního pilíře drážního mostu.

CZ7049

Jde o úsek silnice III/27814 v extravilánu (km 6,262 - 3,352), od křižovatky se silnicí III/03520 po začátek Záskalí, ve směru k Záskalí je silnice ve stoupání, část úseku před Záskalím je se směrovými oblouky. Vozovka je bez výtluků a výmolů. Jedná se o trasu podél silnice R35. Po zprovoznění silnice R35 význam silnice III/27814 výrazně poklesl. Po obou stranách silnice je vzrostlá alej. Na začátku úseku je Javornický sportovní areál.Komunikace je zde obousměrná, šířka vozovky je proměnná cca 6,5m. Před Záskalím jsou umístěny starší záchytné systémy.

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy zde jsou vzrostlé stromy po obou stranách komunikace, chybějící vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a svislé dopravní značení nemusí odpovídat technickým podmínkám. Stav protismykových vlastností vozovky je neznámý a pravděpodobně neodpovídající.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 1, TZ 2, LZ 11, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

37 088 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě se vyjádřil, že úsek je plánován k obnově VDZ v příštím roce. Větší úpravy typu instalace záchytných systémů se asi z financí běžné údržby nepovedou realizovat. Kácení stromů je zde problematické a pravděpodobně také nereálné. V minulém roce zde některé náletové dřeviny byly káceny a v kácení se bude pokračovat. Bohužel finanční prostředky na údržbu silnic v kraji jsou omezeny a silnice se zavírají zelení po celém kraji. Příslib byl ale takový, že zde nedojde k zanedbání kácení zeleně ze strany správce.

02/2016

Ing. Jan Čáp, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje uvedl, že Krajský úřad zatím neplánuje úpravy navržené na Dopravní snídani. Plánuje se ale projekt do operačního programu životního prostředí údržby celé "císařské aleje" podél komunikace. Což by reálně mohlo proběhnout v roce 2017 nebo 2018. Krajská správa silnic dostala za úkol s Policií ČR tento úsek řešit, tak aby se přišlo na reálné opatření, které by bylo možné realizovat, předpokládá se úprava SDZ a VDZ. Stav tohoto řešení může potvrdit ale jen Krajská správa silnic.

09/2016

Proběhla zde již obnova VDZ. Dále by mělo ještě v roce 2016 proběhnout nabarvení cca 400 ks stromů bílými pruhy. V roce 2017 se předpokládá doplnění SDZ na vybrané stromy o značení Z9. Pokud by tato opatření nestačila připravil by se projekt i na umístění středové čáry. Projekt do operačního programu životního prostředí údržby celé "císařské aleje" podél komunikace se pravděpodobně odložil.

Echopix Echopix

Vidlicová křižovatka MÚK silnice pro motorová vozidla 35 a I/65 v extravilánu, bez odbočovacích pruhů, velmi malý úhel napojení, křižovatka se nachází v údolí, blízko řeky - velký vliv povětrnostních podmínek.
Přednost upravena DZ P4, od Jablonce B20a (70) + VDZ: opt. psych. brzda a klikatá čára.
Silnice pro mot. vozidla 35 (E442) je v úseku spojnice Liberce s D10 nebo HK, silnice I/65 spojnice silnice pro mot. vozidla 35 s Rychnovem, Jabloncem a dále přes Harrachov až do Polska.

Rizikovost místa

Hlavní komunikace tvořící sjezd zesilnice pro motorová vozidla 35 v oblouku a klesání -> omezený rozhled
Nejednoznačnost při nedání znamení o změně směru jízdy (přímo x hlavní), poloměry oblouků sjezdů ze silnice pro mot. vozidla 35.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 2, LZ 14, HŠ 12)

Socioekonomická ztráta

19 328 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Dle zjištění je MÚK bez provedených opatření, byla zpracována studie přestavby MÚK a tato byla předána k projednání, je zpracována EIA a probíhá posuzování, zpracovává se investiční záměr a následně se budou řešit další stupně PD.

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, se u tohoto místa situace zatím nikam neposunula. Místo je stále ve fázi projednávání studie. Bohužel prostor pro přestavbu je zde stísněný a stále se řeší možnosti úprav. Ing. Vrba neměl na Dopravní snídani přesné informace o termínech, nicméně finální zpracování studie od projektanta by mělo proběhnout řádově do několika měsíců.

02/2016

Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku ŘSD Libereckého kraje sdělil, že v roce 2015 byla vypracovaná technická studie přestavby MÚK. V roce 2016 budou pokračovat další projektové práce do podrobného zaměření terénu.

09/2016

K 08/2016 je Ministerstvem dopravy ČR schválený záměr projektu na přestavbu MÚK a příslušným orgánem státní správy bylo potvrzeno, že záměr nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). V dalším období bude zformulované zadání a objednáno vypracování DÚR o umístění přestavby MÚK. Vydání územního rozhodnutí a zahájení výkupů potřebných pozemků předpokládá ŘSD ČR v roce 2017. Dle Policie ČR se zde stále stávají dopravní nehody. Dokonce zde řidič najel i do protisměru a dojel až do Mnichova Hradiště.

Echopix Echopix

Cca 1km dlouhý úsek silnice pro motorová vozidla v extravilánu, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace v zářezu.
Protisměrné oblouky (vn=80 km/h), podjezdy, zárubní stěny, zvýšený vliv povětrnostních podmínek.
R35 součást E442 (K.Vary-Žilina), spojnice krajských měst.

Rizikovost místa

Odlišné parametry směrových oblouků vzhledem k navazující trase (vn=80km/h), zvýšený vliv povětrnostních podmínek

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 21 (Ú 0, TZ 0, LZ 4, HŠ 16)

Socioekonomická ztráta

5 908 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Dle vyjádření Ing. Josef Vrby, vedoucího provozního úseku ŘSD Libereckého kraje, zde byly špatné protismykové vlastnosti vozovky. ŘSD tedy nechalo vyměnit obrusnou vrstvu v tloušťce 4 cm. Při kontrolním měření protismykových vlastností je nyní stav protismykových vlastností vozovky výborný v celém úseku. ŘSD také zareagovalo na podnět Policie, aby se omezení rychlosti zvýraznilo dopravní značkou a zažádalo zde o stanovení místní úpravy, tak aby se v příštím roce dala úprava realizovat.

To co zde ŘSD nebude umět, tak stavební úpravy stanovené bezpečnostní inspekcí na krajských komunikacích. O ty se musí postarat Liberecký kraj. Dále ŘSD nebude schopno vybudovat vhodný prostor pro pěší a cyklisty.

09/2016

V roce 2013 byla na vrcholu jeřmanického kopce postavená silniční meteostanice (SMS) s kamerami pro potřeby zimní údržby předmětného úseku silnice. Na tuto SMS jsou napojené proměnné dopravní značky (PDS), které jsou od roku 2013 umístěné na začátku stoupání do jeřmanického kopce v obou směrech. PDS poskytují celoročně dopravní informace o nebezpečí smyku v důsledku zhoršených povětrnostních podmínek. Pojem „rychlostní silnice“ s označením „R“ zmizel z právního řádu novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích od 31.12.2015. V současné době se jedná o silnici I. třídy, která je označená jako silnice pro motorová vozidla, s nejvyšší dovolenou rychlostí 110 km/hod.

Bezpečnostní inspekci jako na silnici v doplňkové transevropské síti (TEN-T) pro ŘSD ČR provedlo ČVUT, Fakulta dopravní v roce 2015. V této souvislosti probíhá realizace projektu zvýšení stupně zádržnosti svodidel v rámci akce „I/35 Ohrazenice – Liberec BP“. Předpoklad realizace je 09/2016 až 07/2017, zhotovitelem je sdružení firem EUROVIA CS a SAFEROAD. V řešeném úseku budou řešena především svodidla na středním dělícím pásu a podél středního pilíře drážního mostu.

Echopix Echopix

Jde o úsek silnice III/27814 v extravilánu (km 6,262 - 3,352), od křižovatky se silnicí III/03520 po začátek Záskalí, ve směru k Záskalí je silnice ve stoupání, část úseku před Záskalím je se směrovými oblouky. Vozovka je bez výtluků a výmolů. Jedná se o trasu podél silnice R35. Po zprovoznění silnice R35 význam silnice III/27814 výrazně poklesl. Po obou stranách silnice je vzrostlá alej. Na začátku úseku je Javornický sportovní areál.Komunikace je zde obousměrná, šířka vozovky je proměnná cca 6,5m. Před Záskalím jsou umístěny starší záchytné systémy.

Rizikovost místa

Nebezpečné vlivy zde jsou vzrostlé stromy po obou stranách komunikace, chybějící vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a svislé dopravní značení nemusí odpovídat technickým podmínkám. Stav protismykových vlastností vozovky je neznámý a pravděpodobně neodpovídající.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 1, TZ 2, LZ 11, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

37 088 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě se vyjádřil, že úsek je plánován k obnově VDZ v příštím roce. Větší úpravy typu instalace záchytných systémů se asi z financí běžné údržby nepovedou realizovat. Kácení stromů je zde problematické a pravděpodobně také nereálné. V minulém roce zde některé náletové dřeviny byly káceny a v kácení se bude pokračovat. Bohužel finanční prostředky na údržbu silnic v kraji jsou omezeny a silnice se zavírají zelení po celém kraji. Příslib byl ale takový, že zde nedojde k zanedbání kácení zeleně ze strany správce.

02/2016

Ing. Jan Čáp, vedoucího odboru dopravy Libereckého kraje uvedl, že Krajský úřad zatím neplánuje úpravy navržené na Dopravní snídani. Plánuje se ale projekt do operačního programu životního prostředí údržby celé "císařské aleje" podél komunikace. Což by reálně mohlo proběhnout v roce 2017 nebo 2018. Krajská správa silnic dostala za úkol s Policií ČR tento úsek řešit, tak aby se přišlo na reálné opatření, které by bylo možné realizovat, předpokládá se úprava SDZ a VDZ. Stav tohoto řešení může potvrdit ale jen Krajská správa silnic.

09/2016

Proběhla zde již obnova VDZ. Dále by mělo ještě v roce 2016 proběhnout nabarvení cca 400 ks stromů bílými pruhy. V roce 2017 se předpokládá doplnění SDZ na vybrané stromy o značení Z9. Pokud by tato opatření nestačila připravil by se projekt i na umístění středové čáry. Projekt do operačního programu životního prostředí údržby celé "císařské aleje" podél komunikace se pravděpodobně odložil.