Zlín

Okres

88 výtluků

  • 16 / 18 % Kritická závažnost
  • 31 / 35 % Nízká závažnost
  • 41 / 47 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7126

Přerušená trasa pro pěší podél komunikace I/57, Zároveň křižovatka s městskou komunikací tvořící příjezd k TS a výrobnímu areálu. Pěší trasa bez alternativy pro obyvatele a studenty SOU, komunikace osvětlena, úzký chodník na druhé straně.

Rizikovost místa

Vstup chodců do vozovky z důvodu obejití překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

262 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Zástupce města Valašské Klobouky potvrdil, že se u tohoto místa připravuje projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a projektant zde navrhl zúžené místo. V zúženém místě se udělá chodník, který nebude sice splňovat potřebné parametry a bude se schvalovat na výjimku, ale rozhodně to bude bezpečnější varianta oproti současnému stavu. Koncept návrhu je přichystán k projednání. Za zúženým místem by oficiálně měl být umístěn přechod pro chodce.

02/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky je již hotova projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Předpokládá se, že stavební úprava by mohla být financována prostřednictvím IROP. Realizece úprav by měla proběhnout ještě v roce 2016.

10/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky bylo zamýšleno žádat o financování stavebních úprav IROP. Stavební úřad stavbu povolil a vydal k ní výjimku. V rámci žádosti o IROP musel v rámci bezpečnosti na komunikacích projektovou dokumentaci zhodnotit i bezpečnostní auditor, který požadoval další úpravy projektové dokumentace (např. snížení rychlosti ve zúženém místě na 30 km/hod). S těmito dalšími úpravami ale nesouhlasí ŘSD.

Starostka Města Valašské klobouky na Dopravní snídani pro Zlínský kraj řekla, že Město Valašské Klobouky skutečně podaly žádost o příspěvek do Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Žádost byla bohužel zamítnuta s tím, že se město Valašské Klobouky odvolalo. Dle paní starostky zde jakákoliv úprava bude rozhodně bezpečnější, než současný stav. V současné době bude Město Valašské Klobouky žádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI. Investice do tohoto místa je potřeba řádově cca 15 miliónů korun. Chodníky jsou zde opravdu ve špatném stavu. Objekt, který brání výstavbě chodníku je soukromý. Objekt bohužel v minulosti město za docela nízké peníze prodalo a vlastník s touto situací v současné době nehodlá nic dělat. Pokud by město objekt vykupovalo zpět, tak bohužel za daleko větší peníze, než za kolik jej prodalo. Tzn. město je v současné době v patové situaci.

CZ7098

Jde o křižovatku silnic I/49 a II/491 v extravilánu. V rámci křižovatky je napojení účelové komunikace. Přednost je upravena svislým dopravním značením P4 - Dej přednost v jízdě. Rychlost na hlavní komunikaci je 90 km/h. Silnice I/49 začíná napojením na silnici I/55 (R55) v Otrokovicích pokračuje přes Zlín, dále na Vizovice, Horní Lideč na Slovensko do Púchova na D1. Silnice II/491 je komunikace spojující Slušovice se silnicí I/49 a dále se Zlínem nebo Vizovicemi a Slovenskem. Asfaltová účelová komunikace tvoří napojení oblasti Lípa-Paseky. Hlavní silnice I/49 je přímá, dvoupruhová směrově nedělená, v mírném stoupání na Vizovice. Pro odbočení na silnici II/491 jsou zde odbočovací pruhy a připojovací pruh ve směru na Zlín. Silnice II/491 je čtyř-pruhová směrově dělená komunikace, v rámci křižovatky přechází jízdní pruhy na řadící dle směrů hlavní komunikace. Vedlejší větev (II/491) stoupá k hlavní komunikaci, rozhledové poměry nejsou omezeny objekty nebo zelení. Napojení účelové komunikace je v zářezu s nespecifikovaným rozšířením v místě napojení na silnici I/49. Oddělení od jízdního pruhu je přerušovanou vodící čárou. Křižovatka opatřena VO, odvodnění je do příkopů.

Rizikovost místa

Max. dovolená rychlost na hl. kom, nepřizpůsobené odbočení na účelovou komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 16, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

17 304 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

V roce 2016 zde bude provedena bezpečnostní inspekce.

10/2016

Bezpečnostní inspekce zatím nebyla provedena, protože probíhají projekční práce na D49 v daném území a mění se tvary a umístění křižovatek. Předpokládá se, že na jaře 2017 bude jasno jak to bude s D49 v této lokalitě. Poté se zadá zpracování bezpečnostní inspekce této křižovatky.

CZ7097

Jedná se o úsek silnice III/4915 v km 11,245 - 15,458 (Slušovice-Neubuz-Všemina). Komunikace je alternativou spojení mezi Slušovicemi a Vsetínem. Dotčený úsek je s minimálním, téměř žádným převýšením (hlavní spojení probíhá po silnicích I/49 a I/69). Jde o dvoupruhovou komunikaci proměnné šířky (na hodně místech nadměrné šířky, bez dalšího uspořádání např. připojovacích, nebo odbočovacích pruhů apod.).

Rizikovost místa

1) nevhodné rozhledové poměry na křižovatkách i vjezdech, 2) nevhodná délka přechodu pro chodce a celkově nevhodné řešení prostoru křížení komunikací u firmy GREINER, 3) neoznačené, nebo nevhodně vyznačené křižovatky starým či poškozeným dopravním značením, 4) velmi obtížné určení, zda se v místě křížení komunikací jedná o křižovatku, nebo jen vjezd , 5) reklamní poutače v pohledu s dopravním značením, neudržovaná svodidla, 6) zastávky autobusů v křižovatkách, 7) absence směrových sloupků

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 18 (Ú 1, TZ 0, LZ 11, HŠ 8)

Socioekonomická ztráta

27 696 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

V letošním roce dojde k jednání s městem Slušovice a obcí Neubuz ohledně zřízení cyklostezky. K cyklostezce by se pravděpodobně využila část tělesa komunikace. Po smrtelné nehodě došlo ke zpracování bezpečnostní inspekce v obci Neubuz, která identifikovala 10 rizik a správce komunikace bude pracovat na jejich odstranění. Správce komunikace chce úsek silnice Slušovice – Neubuz řešit v příštím roce včetně místa smrtelné dopravní nehody. Ing. Renata Zábojníková, starostka obce Neubuz vítá stanovisko správce komunikace.

02/2016

Starostka obce Neubuz Ing. Renata Zábojníková zatím nemá, žádné informace o tom, že by Zlínský kraj, potažmo Správa a údržba silnic Zlínského kraje zde již připravovala nějaké opatření ke zvýšení bezpečnosti.

03/2016

V úseku Slušovice - Liptál (úsek od čerpací stanice pohonných hmot na ul. Greinerově po křižovatku se silnicí I/69) probíhá zadání na vyhotovení návrhu dopravních bezpečnostních opatření na daném úseku silnice včetně vyřízení stanovení navržených úprav s předpokladem dokončení 12/2016. Raelizace úprav by měla proběhnout v roce 2017.

11/2016

V úseku Slušovice - Neubuz proběhne zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na zúžení a provedení stavebních úprav silnice v úseku od čerpací stanice pohonných hmot na ul. Greinerově po vjezd do obce Neubuz.

CZ7183

Jedná se o úsek silnice III/49026 v extravilánu mezi Ludkovicemi a Březůvkami. Silnice III/49026 je spojnicí Zlína a Biskupic. Trasa komunikace kopíruje vodní tok v úzkém údolí a v zalesněném terénu. Podél komunikace se nacházejí stromy. Je zde kombinace protisměrných oblouků s lomy nivelety, případně delších přímých úseků se směrovými oblouky.

Rizikovost místa

Kombinace směrových a výškových oblouků, blízkost stromů u komunikace a souběh vodního toku v údolí.

Nehodovost místa 01/2010-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 72 (Ú 1, TZ 7, LZ 41, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

74 093 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Ing. Jitka Škrabalová, náměstkyně pro investiční výstavbu Ředitelství silnic Zlínského kraje k tomuto úseku na Dopravní snídani řekla, že tato silnice byla asi v roce 2013 převedena ze sítě silnic II. třídy do sítě silnic III. třídy. V současné době je komunikace v dobrém stavu, místy ve výborném stavu, VDZ je v celé délce komunikace. V úseku jsou asi 3 menší úseky, kde je maximální rychlost snížena na 70 km/hod. Tudíž zde Ředitelství silnic Zlínského kraje nepředpokládá nějaká další opatření. Co se týká stromů na pozemcích Zlínského kraje, tak ty by se asi daly odstranit. Co se týká stromů na cizích pozemcích, tak jednání se soukromými vlastníky jsou složitější. Ing. Škrabalová přislíbila zadání zpracování bezpečnostní inspekce v tomto úseku, ze které vyplynou výsledky k řešení.

Více