Vsetín

Okres

79 výtluků

  • 10 / 13 % Kritická závažnost
  • 32 / 41 % Nízká závažnost
  • 37 / 47 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ7424
3
Úsek nad 50 m

Úsek silnice dlouhý asi 400 m kolem Hamerských rybníků, na kterém je několik míst s výtluky a některé z nich velmi nebezpečné. Silnice intenzivně využívána těžkou nákladní dopravou. Bez opravy výtluků předpoklad dalšího zhoršování.

CZ3460

Jedná se o četné množství výmolů na silnici která spojuje průmyslový areál v Jablůnce (bývalá zbrojovka) s hlavní silnicí 1/57.Komunikaci vlastní obec Jablůnka (číslo parcely 2128) . Po této velmi frekventované cestě denně přejede velké množství aut jak osobních tak nákladních a samozřejmě také autobusy které dopravují zaměstnance firem do areálu bývalé zbrojovky.Silnice byla látaná už mnohokrát a byla ve špatném stavu již před zimou,ale zima to dílo zkázy dokončila a k dnešnímu datu (27.8.2013) se na ní co se týče oprav ani nesáhlo.Obec Jablůnka už dávno slibovala nápravu ale jaký je její výsledek vidíme všichni. :-(

Více
CZ7125

Průsečná křižovatka s úhlem křížení 114°, souběžná železniční trať (osa koleje – hrana komunikace: 7m), Max. rychlost 90 kmh-1 , u křižovatky se nachází autobusové zastávky, přednost určena DZ: P4 – Dej přednost. I/35 silnice celorepublikového významu (hr. přechod Bumbálka (SVK) – ValMez dále na Olomouc a HK), součást E442 (K.Vary – Žilina) III/01875 – hl. příjezd do části obce Veselá MK – alternativní příjezd do obce Zašová.

Rizikovost místa

Překračování max. dovolené rychlosti, blízkost žel. přejezdu, parametry napojení III/01875 (úhel, sklon), autobusové zálivy v rozhledech

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 1, TZ 2, LZ 7, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

34 848 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

V roce 2016 zde bude provedena bezpečnostní inspekce.

10/2016

Dle ŘSD se zde stavební úprava zatím nepřipravuje, pouze měla proběhnout instalace DZ – zákaz předjíždění, max. dovolená rychlost 70km/hod.

Stavebně se řeší křižovatka v Zašové, proběhla úvaha, že zde komunikace do Zašové by mohla být po úpravě křižovatky v Zašové zrušena.

04/2017 bude dokončena bezpečnostní inspekce. Nestavební úpravy vyvolané bezpečnostní inspekcí budou provedeny ještě v roce 2017.

CZ7182

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/57, II/487 a místní komunikace (MK) v intravilánu obce Ústí, kdy jedna větev křižovatky navazuje na mostní objekt. Díky mostnímu objektu dochází v zimním období k namrzání komunikaci v blízkosti křižovatky.

Dvoupruhová silnice I/57 ( 2 x 3,40m) je z jižní strana doplněna oboustranným chodníkem (realizace 2014) a to i ve směru na II/487 . Ze severní strany navazuje na mostní objekt ev. č. 57-071.

Rizikovost místa

Intenzity vedlejší větve, průběh hlavní komunikace, napojení místní komunikace.

Uvedená křižovatka působí přehledným dojmem a tím svádí k průjezdu vyšší rychlosti. S ohledem na návaznost na mostní objekt z jedné strany a bytovou zástavbu kolem silnice I/57 neumožňuje vyznačení odbočovacích pruhů. Výjezd z MK je velmi kolizní, neboť je v poměrně velkém stoupání a na hraně rozhledových možností.

Nehodovost místa 01/2010-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 11 (Ú 1, TZ 0, LZ 6, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

23 455 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Ing. Bronislav Malý ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje k této křižovatce za správce silnice II/487 na Dopravní snídani řekl že, silnice II/487 prošla modernizací v roce 2013 -2014, tzn., stav na silnici II. třídy by měl být v pořádku. Dokumentace k modernizaci komunikace prošla všemi připomínkami dotčených orgánů, včetně dopravního inspektorátu. Jako riziko vidí pan Malý v protější místní komunikaci. Tato křižovatka je spíše vnímaná jako ve tvaru „T“, tedy bez výjezdu z místní komunikace.

Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Správy Zlín řekl, že ŘSD zatím nezaznamenalo tuto křižovatku jako rizikovou. Shodou okolností ŘSD již v minulém roce 2015 zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice I/57 až po železniční přejezd v Ústí. Rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2017. Dojde pouze ale k výměně povrchu komunikace. ŘSD ale nezaznamenalo žádné připomínky, že by tuto křižovatku mělo nějakým způsobem zbezpečnit.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Vsetín doplnila, že problém zde způsobuje hlavně levé odbočení ve směru od Vsetína na Velké Karlovice, kdy vozidla pokračující rovně směrem na Valašskou Polanku a objíždějící vozidla odbočující vlevo se dostávají až za okraj komunikace.

Pavel Urban
Pavel Urban 15.3.17

CZ7424, Zubří, silnice Hamerská

Aktivita: Přidán
CZ7424

Úsek silnice dlouhý asi 400 m kolem Hamerských rybníků, na kterém je několik míst s výtluky a některé z nich velmi nebezpečné. Silnice intenzivně využívána těžkou nákladní dopravou. Bez opravy výtluků předpoklad dalšího zhoršování.

Více