Borovany

Obec

2 výtluky

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 2 / 100 % Nízká závažnost
  • 0 / 0 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
CZ7035

Jedná se o úsek silnice II/157 mezi Borovany a místní částí Dvorce od km 37,6 do km 38,3. V tomto úseku je více protisměrných oblouků o malých poloměrech. Klesání komunikace je ve směru staničení. Komunikace II/157 je oblastního významu jako spojení sídelních útvarů střední velikosti - Trhové Sviny, Borovany, Ledenice a krajského města České Budějovice. Rizikový úsek se nachází na předělu lesního porostu a volné zemědělsky využívané krajiny. Komunikace zde mostem překonává vodní tok řeku Stropnici.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy zde jsou náhlá změna výškového a směrového vedení, nekomfortní šířkové uspořádání (nejen v prostoru mostu), pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, rozhraní lesa a volné krajiny, absence vodorovného dopravního značení, překážky v rozhledu, mikroklimatické podmínky související s lesním porostem a překonávaným vodním tokem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 3, TZ 2, LZ 7, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

76 348 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Úprava tohoto úseku komunikace je i podle správce komunikace složitá a v některých případech i nereálná, Most je kamenný a úzký. V roce 2006 byl zrekonstruován a je památkově chráněn. Správce komunikace s mostem v zásadě není schopen udělat vůbec nic. Co se týká stromů podél komunikace, zastává správce komunikace názor, že u takto významných komunikací stromy podél komunikace nemají být. Správcům komunikací ale ve většině případů povolení ke skácení není vydáno. A pokud již je povolení na skácení vydáno, ozvou se různá ekologická sdružení, která proti vykácení stromů bojují. Svodidlo se v úseku komunikace dle správce komunikace kvůli šířkovým poměrům a krajnici nevejde. Napojení svodidla až na most bude správce komunikace zvažovat a neměl by to být problém. V letošním roce by dle správce komunikace mělo dojít také k obnově vodorovného dopravního značení na celé silnici II/157.

02/2016

Dle pana Ing. Jana Štichy ze SÚS provedeno VDZ vodící čáry bez středové z důvodu malé šířky vozovky. Žádost o kácení stromů byla zamítnuta. Propojení svodidel s mostem se řeší s památkáři (potřebují projekt pro vyjádření). Dle klimatických podmínek zhustí SÚS směrové sloupky pro zlepšení směrového vedení.

04/2016

Tento úsek byl Policií ČR vyhodnocen jako nejrizikovější úsek Jihočeského kraje co se týká nehod s pevnou překážkou - střet se stromem! SÚS se v úseku pokusí umístit svodidla. Dle starosty města Borovany se již připravuje projektová dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici. Následně buude převedena turistická trasa z kamenného mostu na tuto lávku.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje: V úseku se podařilo instalovat jednostranná ocelová svodidla. Z důvodu přilehlých stávajících stromů nejsou vždy dodrženy minimální vzdálenosti svodidel od překážek - stromů. I přesto, že toto osazení svodidel, která jsou osazená na stávající komunikaci bez jakýchkoliv technických úprav, nesplňuje některé podmínky norem či technické předpisy, má osazení svodidel pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu v zájmovém území. Současně došlo také i k dosypání krajnic. Pro zlepšení brzdného účinku byla ve směrovém oblouku, ve kterém dochází k dopravním nehodám, provedena bezpečnostní protismyková úprava. Celková investice do úprav se pohybuje kolem 1,1 miliónů korun. V roce 2017 má ještě dojít k vyřešení situace v blízkosti zídky mostu ohledně napojení svodidel. Sanovisko Památkového národního ústavu k propojení svodidel s parapetní zídkou mostu je zatím zamítavé. Stále platrí informace, že se připravuje projektová dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici, která převede tuto dopravu z kamenného mostu.

Echopix Echopix

Jedná se o úsek silnice II/157 mezi Borovany a místní částí Dvorce od km 37,6 do km 38,3. V tomto úseku je více protisměrných oblouků o malých poloměrech. Klesání komunikace je ve směru staničení. Komunikace II/157 je oblastního významu jako spojení sídelních útvarů střední velikosti - Trhové Sviny, Borovany, Ledenice a krajského města České Budějovice. Rizikový úsek se nachází na předělu lesního porostu a volné zemědělsky využívané krajiny. Komunikace zde mostem překonává vodní tok řeku Stropnici.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy zde jsou náhlá změna výškového a směrového vedení, nekomfortní šířkové uspořádání (nejen v prostoru mostu), pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, rozhraní lesa a volné krajiny, absence vodorovného dopravního značení, překážky v rozhledu, mikroklimatické podmínky související s lesním porostem a překonávaným vodním tokem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 3, TZ 2, LZ 7, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

76 348 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Úprava tohoto úseku komunikace je i podle správce komunikace složitá a v některých případech i nereálná, Most je kamenný a úzký. V roce 2006 byl zrekonstruován a je památkově chráněn. Správce komunikace s mostem v zásadě není schopen udělat vůbec nic. Co se týká stromů podél komunikace, zastává správce komunikace názor, že u takto významných komunikací stromy podél komunikace nemají být. Správcům komunikací ale ve většině případů povolení ke skácení není vydáno. A pokud již je povolení na skácení vydáno, ozvou se různá ekologická sdružení, která proti vykácení stromů bojují. Svodidlo se v úseku komunikace dle správce komunikace kvůli šířkovým poměrům a krajnici nevejde. Napojení svodidla až na most bude správce komunikace zvažovat a neměl by to být problém. V letošním roce by dle správce komunikace mělo dojít také k obnově vodorovného dopravního značení na celé silnici II/157.

02/2016

Dle pana Ing. Jana Štichy ze SÚS provedeno VDZ vodící čáry bez středové z důvodu malé šířky vozovky. Žádost o kácení stromů byla zamítnuta. Propojení svodidel s mostem se řeší s památkáři (potřebují projekt pro vyjádření). Dle klimatických podmínek zhustí SÚS směrové sloupky pro zlepšení směrového vedení.

04/2016

Tento úsek byl Policií ČR vyhodnocen jako nejrizikovější úsek Jihočeského kraje co se týká nehod s pevnou překážkou - střet se stromem! SÚS se v úseku pokusí umístit svodidla. Dle starosty města Borovany se již připravuje projektová dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici. Následně buude převedena turistická trasa z kamenného mostu na tuto lávku.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje: V úseku se podařilo instalovat jednostranná ocelová svodidla. Z důvodu přilehlých stávajících stromů nejsou vždy dodrženy minimální vzdálenosti svodidel od překážek - stromů. I přesto, že toto osazení svodidel, která jsou osazená na stávající komunikaci bez jakýchkoliv technických úprav, nesplňuje některé podmínky norem či technické předpisy, má osazení svodidel pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu v zájmovém území. Současně došlo také i k dosypání krajnic. Pro zlepšení brzdného účinku byla ve směrovém oblouku, ve kterém dochází k dopravním nehodám, provedena bezpečnostní protismyková úprava. Celková investice do úprav se pohybuje kolem 1,1 miliónů korun. V roce 2017 má ještě dojít k vyřešení situace v blízkosti zídky mostu ohledně napojení svodidel. Sanovisko Památkového národního ústavu k propojení svodidel s parapetní zídkou mostu je zatím zamítavé. Stále platrí informace, že se připravuje projektová dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici, která převede tuto dopravu z kamenného mostu.

Více