Pravidla soutěže

Podrobná pravidla soutěží projektu Výmoly.cz platná v roce 2019.

Pravidla soutěže „Nejhorší díra v České republice 2019", "Nejaktivnější výmolář měsíce", "Nejaktivnější výmolář roku" a "Nejaktivnější kraj".

Organizátor soutěže

Organizátor soutěže je Výmoly.cz, z.ú., se sídlem Záhumenní 1161/3A, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04919815, jehož zakladatelskou společností je Plus Design & Marketing s.r.o., se sídlem Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 27776344.

Soutěžní období

Soutěž "Nejhorší díra v České republice 2019" probíhá v období od 6. května 2019 do 31. července 2019.

Soutěž "Nejaktivnější výmolář měsíce", "Nejaktivnější výmolář roku" a "Nejaktivnější kraj" probíhá od 6. května 2019 do 31. prosince 2019.

Pravidla a podmínky soutěže

Pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce pravidla soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Při registrací na portál Výmoly.cz prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace uživatel výslovně uvede, zda souhlasí s tím, že pořadatel soutěže, Výmoly.cz, z.ú., se sídlem Záhumenní 1161/3A, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04919815 a společnost Plus Design & Marketing s.r.o., Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 27776344 a generální sponzor projektu, zřizovatel Nadace pojišťovny Generali, společnost Generali Pojišťovna, a.s., Bělehradská 299/132, 120 84 Praha 2 Vinohrady, IČ: 61859869 může využít poskytnuté osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail k obchodním a marketingovým nabídkám. Tento souhlas je možné odvolat písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@vymoly.cz.

Režim poskytování osobních údajů se řídí aktuálním zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Po doručení písemného odmítnutí přestanou být s okamžitou platností zasílány obchodní a marketingové nabídky.

Tyto soutěže jsou určeny pro fyzické osoby starší 18 let. Každý soutěžící smí vložit fotografii nebo videonahrávku výmolu jen jednou (opakované vložení stejné fotografie/videa výmolu se do soutěže započítává pouze jednou). Není dovoleno vkládat nepřiměřené množství aktualizací stavů úseků za účelem získání vyššího počtu soutěžních bodů. Zjištění takového jednání může mít za následek vyloučení uživatele ze soutěže.

Vznikne-li podezření, že došlo k nekalému ovliv­nění výsledků hlasování odporujícímu uvedeným pravidlům nebo dobrým mravům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně tímto způsobem zvýhodněnou fotografii výmolu ze soutěže vyřadit.

Body nebudou přičteny za výtluky, které jsou nahlášeny na stejném místě opakovaně jako nové výtluky (tzv. duplikáty), místo aby byla provedena aktualizace stávajícího stavu již náhlášeného výtluku. Duplikáty budou administrátory sloučeny do dříve nahlášeného výtluku a body za něj budou z účtu soutěžícího zpětně strženy.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora Výmoly.cz, z.ú. se sídlem Záhumenní 1161/3A, 742 21 Kopřivnice, IČ: 04919815 a společnosti Plus Design & Marketing s.r.o., Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 27776344 i jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost, a nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117, Zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Ceny v soutěžích

Do soutěží byly generálním sponzorem projektu Nadací pojišťovny Generali a dalšími partnery či pořadatelem soutěže vloženy následující ceny:

Soutěž Soutěžní období Cena
Nejaktivnější výmolář měsíce (1.-3. místo) 1.5. - 31.10. 2019 Ceny v celkové hodnotě 3000 Kč, tj. 500 Kč pro 1. místo jednou měsíčně
Nejaktivnější výmolář (celoroční) - 1. místo 6.5. - 31.12.2019 Cena v hodnotě 3.000 Kč
Nejaktivnější výmolář (celoroční) - 2. místo 6.5. - 31.12.2019 Cena v hodnotě 2.000 Kč
Nejaktivnější výmolář (celoroční) - 3. místo 6.5. - 31.12.2019 Cena v hodnotě 1.000 Kč
Nejaktivnější kraj 6.5. - 31.12.2019 Vyhlášení Nejaktivnějšího kraje v rámci tiskové konference

Určení výherců

Výherci budou určeni organizátory soutěže podle následujícího klíče.

Způsob vyhodnocení Nejhorší díry

Nejhorší díra bude vyhodnocena dle konečného počtu získaných bodů. Vítězným výmolem se stane neopravený výtluk (respektive výtluk opravený nejpozději měsíc před koncem soutěže), jehož profil obdrží nejvyšší počet bodů podle vzorce:

Vzorec vyhodnocení Nejhorší díry:

B (celkový počet bodů)

H (celkový počet hodnocení/hlasů)

M (maximální počet hodnocení v databázi soutěže)

Výsledek: (B/H) × (H/M)

Způsob vyhodnocení Nejaktivnějších výmolářů

Každý výmolář obdrží za svou aktivitu po přihlášení na portále www.vymoly.cz body podle následujícího klíče:

  • Přidání výmolu - 10 bodů
  • Kontrola (změna stavu) výmolu - 5 bodů
  • Komentář k výmolu bez změny aktuálního stavu - 3 body

Nejaktivnější výmoláři budou určeni podle nejvyššího počtu dosažených bodů ve výše uvedených soutěžních obdobích měsíčně (1.-3. místo) a celoročně (1. - 3. místo z řad výmolářů a 1. místo z řad zpravodajů Zelené vlny), viz tabulka.

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli při registraci na Výmoly.cz. Jména výherců měsíčních soutěží budou zveřejněna vždy do 20. následujícího měsíce v příspěvku na Výmoly.cz/Aktuality. Jména výherců celoročních soutěží budou zveřejněna tamtéž v průběhu ledna 2020.

Pravidla pro opětovné či vícenásobné výhry

V soutěži Nejaktivnější výmolář měsíce je možné stát se vítězem opětovně až po proběhnutí dalších dvou soutěžních měsíců (tzn., že např. vítěz měsíce června se může opětovně stát vítězem nejdříve v měsíci září). V soutěži Nejaktivnější výmolář roku je možné vyhrát pouze jednu z avizovaných hlavních cen.

Se začátkem každého soutěžního ročníku jsou veškeré body dosažené výmoláři a výtluky za minulé soutěžní období vynulovány a dosavadní výsledky jsou zařazeny do jejich profilů. Poslední vynulování bodů proběhlo k 6. květnu 2019, 13:00 hodin.

Pro opětovné zařazení stávajících výmolů do soutěže je zapotřebí provést v průběhu soutěžního období jejich aktualizaci.

Způsob vyhodnocení Nejaktivnějšího a Nejpomalejšího kraje

Nejaktivnější kraj bude určen na základě rychlosti s jakou reaguje na vznesené podněty motoristů.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo změnit uvedené a použité algoritmy pro adekvátnější vyhodnocování dat a výstupů pro správce silnic.

Soutěžní pravidla jsou jako Příloha č. 3 součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 6.5.2019