Zlínský kraj

Kraj

210 výtluků

  • 33 / 16 % Kritická závažnost
  • 81 / 39 % Nízká závažnost
  • 96 / 46 % Opraveno

Nadřazený celek

Podřazené jednotky:

Mapa
na váš web
Více info
CZ10992

úsek silnice III. třídy č. 05726 je v délce cca 300 m od aut. zastávky U Melichaříků po ceduli oznamující začátek obce Bystřička tak silně zvlněný, že jízda v tomto úseku připomíná plavbu po rozbouřeném moři.

CZ10937

silnice II. třídy 495 - úsek mezi obcemi Uherský Brod a Šumice - příčné nerovnosti, vyjeté koleje a neronosti. Při rychlosti 90km/h destabilizuje hrby vozidlo, je nutné se vyhýbat. Jedná se o nejhorší úsek z trasy Uherský Brod-Bojkovice.

CZ10737

Na silnici III. třídy č 05726 v úseku cca 100 m kolem zadané souřadnicese v lese mezi Uhliskami a Hlaváčkami nachází cca 5-7 takových propadlin vozovky a poměrně silných prasklin - viz foto. Chtělo by to alespoň lokální opravy těchto poškození vozovky, po další zimě již bude stav havarijní. Na fotce to není poznat ale na několika místech jsou poměrně hluboké propadliny způsobené těžkými nákladními auty vozícími dřevo z kůrovcové kalamity, pokud do takové díry najede člověk co situaci nezná, není to nic příjemného a potencionálně může vést k havarijní situaci.

Více
CZ10278

Silnice č. 490, vjezd do Uherského Brodu - Újezdce od Luhačovic. Přechod z rekonstruované silnice na původní povrch s v délce asi 300. Tento úsek vykazuje nerovnosti, praskliny, prohlubně. Jde o místo, kde pravděpodobně bude napojen obchvat Uh. Brodu. Výstavba byla v tisku avizována v roce 2015 a do dnešního dne se nic nekoná.

CZ8210

Místo s vysokou četnosti výskyty dopravních nehod i přes již provedené opatření na silnici. Smrtelná zranění:1 ; Težká zranění:3; Lehká zranění 2 Na druhém obrázku jsou naznačeny konkrétní místa dopravních nehod (zdroj: www.allianz.cz)

CZ7126

Přerušená trasa pro pěší podél komunikace I/57, Zároveň křižovatka s městskou komunikací tvořící příjezd k TS a výrobnímu areálu. Pěší trasa bez alternativy pro obyvatele a studenty SOU, komunikace osvětlena, úzký chodník na druhé straně.

Rizikovost místa

Vstup chodců do vozovky z důvodu obejití překážky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

262 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

Zástupce města Valašské Klobouky potvrdil, že se u tohoto místa připravuje projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a projektant zde navrhl zúžené místo. V zúženém místě se udělá chodník, který nebude sice splňovat potřebné parametry a bude se schvalovat na výjimku, ale rozhodně to bude bezpečnější varianta oproti současnému stavu. Koncept návrhu je přichystán k projednání. Za zúženým místem by oficiálně měl být umístěn přechod pro chodce.

02/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky je již hotova projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá stavební řízení. Předpokládá se, že stavební úprava by mohla být financována prostřednictvím IROP. Realizece úprav by měla proběhnout ještě v roce 2016.

10/2016

Dle Ing. Bařinky, vedoucího odboru investic a strategického rozvoje města Valašské Klobouky bylo zamýšleno žádat o financování stavebních úprav IROP. Stavební úřad stavbu povolil a vydal k ní výjimku. V rámci žádosti o IROP musel v rámci bezpečnosti na komunikacích projektovou dokumentaci zhodnotit i bezpečnostní auditor, který požadoval další úpravy projektové dokumentace (např. snížení rychlosti ve zúženém místě na 30 km/hod). S těmito dalšími úpravami ale nesouhlasí ŘSD.

Starostka Města Valašské klobouky na Dopravní snídani pro Zlínský kraj řekla, že Město Valašské Klobouky skutečně podaly žádost o příspěvek do Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Žádost byla bohužel zamítnuta s tím, že se město Valašské Klobouky odvolalo. Dle paní starostky zde jakákoliv úprava bude rozhodně bezpečnější, než současný stav. V současné době bude Město Valašské Klobouky žádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI. Investice do tohoto místa je potřeba řádově cca 15 miliónů korun. Chodníky jsou zde opravdu ve špatném stavu. Objekt, který brání výstavbě chodníku je soukromý. Objekt bohužel v minulosti město za docela nízké peníze prodalo a vlastník s touto situací v současné době nehodlá nic dělat. Pokud by město objekt vykupovalo zpět, tak bohužel za daleko větší peníze, než za kolik jej prodalo. Tzn. město je v současné době v patové situaci.

CZ7125

Průsečná křižovatka s úhlem křížení 114°, souběžná železniční trať (osa koleje – hrana komunikace: 7m), Max. rychlost 90 kmh-1 , u křižovatky se nachází autobusové zastávky, přednost určena DZ: P4 – Dej přednost. I/35 silnice celorepublikového významu (hr. přechod Bumbálka (SVK) – ValMez dále na Olomouc a HK), součást E442 (K.Vary – Žilina) III/01875 – hl. příjezd do části obce Veselá MK – alternativní příjezd do obce Zašová.

Rizikovost místa

Překračování max. dovolené rychlosti, blízkost žel. přejezdu, parametry napojení III/01875 (úhel, sklon), autobusové zálivy v rozhledech

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 1, TZ 2, LZ 7, HŠ 3)

Socioekonomická ztráta

34 848 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

V roce 2016 zde bude provedena bezpečnostní inspekce.

10/2016

Dle ŘSD se zde stavební úprava zatím nepřipravuje, pouze měla proběhnout instalace DZ – zákaz předjíždění, max. dovolená rychlost 70km/hod.

Stavebně se řeší křižovatka v Zašové, proběhla úvaha, že zde komunikace do Zašové by mohla být po úpravě křižovatky v Zašové zrušena.

04/2017 bude dokončena bezpečnostní inspekce. Nestavební úpravy vyvolané bezpečnostní inspekcí budou provedeny ještě v roce 2017.

CZ7124

Přechod přes čtyřpruhovou silnici I/55 v intravilánu, přechod je označen zvýrazněnými DZ, jednostranně osvětlen veřejným osvětlením, přechod je umístěn mezi zastávkami, v blízkosti městský úřad, ZŠ a MŠ, pošta, obytná zóna, lidový dům. I/55 spojnice Olomouce, Otrokovic, dále na Břeclav krajský i celorepublikový význam.

Rizikovost místa

Dlouhý přechod pro chodce na frekventované silnici, autobusové zastávky omezující rozhled, blízkost budov občanské vybavenosti.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 0, TZ 2, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

10 178 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Dle zjištěných informací je toto místo bez úprav, pravděpodobně se ani žádné úpravy nepřipravují. U tohototo přechodu pro chodce by iniciátorem úprav mělo být Staré Město, jelikož se jedná o pohyb chodců. Staré Město by mělo začít o úpravách jednat s ŘSD. Představitelé Starého Města znovu vyzváni k vyjádření, zatím bez reakce. S ŘSD ČR Správou Zlín ,nikdo problematiku daného přechodu zatím nekonzultoval.

Mgr. Martin Zábranský, místostarosta Starého Města k tomuto přechodu na Dopravní snídani řekl že, toto je přechod pro chodce v blízkosti autobusových zastávek a není v současné době chodci intenzivně využíván. Před a za tímto přechodem jsou další 2 přechody, na kterých je světelná signalizace. Město momentálně připravuje rekonstrukci VO a v rámci toho bude řešit i opatření u tohoto přechodu pro chodce. Pan místostarosta nastínil i otázku jak moc je tento přechod chodci využíván a zda je nutný a zda by nebylo lepší jej zrušit. V současné době je bezpečné přejití chodců přes silnici I/55 zajištěno sousedními přechody se světelnou signalizací cca 150 m na každou stranu od tohoto přechodu.

CZ7123

Křižovatka silnic I/47, III/4327 a MK v intravilánu. Jedná se o průsečnou křižovatku s řadícími pruhy na hlavní komunikaci s SSZ, vedlejší větve s SDZ P4-dej přednost v jízdě. Silnice I/47 souběžná s D1 od Hulína, hlavní příjezd do Kroměříže od východu, III/4327 slouží jako přivaděč k D1 na mimoúrovňovou křižovatku Kroměříž-východ MK napojení průmyslové zóny na I/47 a D1. Křižovatka na začátku obce v blízkosti mimoúrovňové křižovatky.

Rizikovost místa

Nevýrazné určení přednosti přivaděče k D1, přímý průjezd při vypnutém SSZ vnímán jako hlavní komunikace.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 18 (Ú 0, TZ 2, LZ 24, HŠ 5)

Socioekonomická ztráta

21 784 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

Ing. Květoslav Namyslo, místostarosta města Humpolce potvrdil, že město Humpolec zadalo zpracování studie, kterou následně poskytlo Kraji Vysočina. Toto je první krok k řešení tohoto místa a otázkou nyní je, jak se ke studii postaví Kraj Vysočina a zda se přikročí k vypracování projektových dokumentací.

03/2016

V říjnu 2014 byla provedena výměna SDZ dle požadavků Silničního správního úřadu. Byla zohledněna a akceptována doporučení z Dopravní snídaně 2014.

10/2016

Dopravní nehody v období po realizaci opatření 11/2014 - 08/2016. 9 nehod (7x proti DZ DEJ PŘEDNOST nebo STŮJ, DEJ PŘEDNOST), z toho 3 nehody s následky na zdraví osob, 3 lehká zranění osob - z těchto 3 nehod s následky na zdraví 2x proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST a 1x proti příkazu dopravní značky STŮJ, DEJ PŘEDNOST. Z této nehodovosti se dá usoudit, že tyto dopravnní nehody se mohly stát při vypnuté světelné signalizaci. Policie ČR požaduje aby zde byla zapnutá světelná signalizace 24 hodin denně.

CZ7098

Jde o křižovatku silnic I/49 a II/491 v extravilánu. V rámci křižovatky je napojení účelové komunikace. Přednost je upravena svislým dopravním značením P4 - Dej přednost v jízdě. Rychlost na hlavní komunikaci je 90 km/h. Silnice I/49 začíná napojením na silnici I/55 (R55) v Otrokovicích pokračuje přes Zlín, dále na Vizovice, Horní Lideč na Slovensko do Púchova na D1. Silnice II/491 je komunikace spojující Slušovice se silnicí I/49 a dále se Zlínem nebo Vizovicemi a Slovenskem. Asfaltová účelová komunikace tvoří napojení oblasti Lípa-Paseky. Hlavní silnice I/49 je přímá, dvoupruhová směrově nedělená, v mírném stoupání na Vizovice. Pro odbočení na silnici II/491 jsou zde odbočovací pruhy a připojovací pruh ve směru na Zlín. Silnice II/491 je čtyř-pruhová směrově dělená komunikace, v rámci křižovatky přechází jízdní pruhy na řadící dle směrů hlavní komunikace. Vedlejší větev (II/491) stoupá k hlavní komunikaci, rozhledové poměry nejsou omezeny objekty nebo zelení. Napojení účelové komunikace je v zářezu s nespecifikovaným rozšířením v místě napojení na silnici I/49. Oddělení od jízdního pruhu je přerušovanou vodící čárou. Křižovatka opatřena VO, odvodnění je do příkopů.

Rizikovost místa

Max. dovolená rychlost na hl. kom, nepřizpůsobené odbočení na účelovou komunikaci.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 16, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

17 304 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

V roce 2016 zde bude provedena bezpečnostní inspekce.

10/2016

Bezpečnostní inspekce zatím nebyla provedena, protože probíhají projekční práce na D49 v daném území a mění se tvary a umístění křižovatek. Předpokládá se, že na jaře 2017 bude jasno jak to bude s D49 v této lokalitě. Poté se zadá zpracování bezpečnostní inspekce této křižovatky.

CZ7097

Jedná se o úsek silnice III/4915 v km 11,245 - 15,458 (Slušovice-Neubuz-Všemina). Komunikace je alternativou spojení mezi Slušovicemi a Vsetínem. Dotčený úsek je s minimálním, téměř žádným převýšením (hlavní spojení probíhá po silnicích I/49 a I/69). Jde o dvoupruhovou komunikaci proměnné šířky (na hodně místech nadměrné šířky, bez dalšího uspořádání např. připojovacích, nebo odbočovacích pruhů apod.).

Rizikovost místa

1) nevhodné rozhledové poměry na křižovatkách i vjezdech, 2) nevhodná délka přechodu pro chodce a celkově nevhodné řešení prostoru křížení komunikací u firmy GREINER, 3) neoznačené, nebo nevhodně vyznačené křižovatky starým či poškozeným dopravním značením, 4) velmi obtížné určení, zda se v místě křížení komunikací jedná o křižovatku, nebo jen vjezd , 5) reklamní poutače v pohledu s dopravním značením, neudržovaná svodidla, 6) zastávky autobusů v křižovatkách, 7) absence směrových sloupků

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 18 (Ú 1, TZ 0, LZ 11, HŠ 8)

Socioekonomická ztráta

27 696 000 Kč

Vývoj místa

11/2015

V letošním roce dojde k jednání s městem Slušovice a obcí Neubuz ohledně zřízení cyklostezky. K cyklostezce by se pravděpodobně využila část tělesa komunikace. Po smrtelné nehodě došlo ke zpracování bezpečnostní inspekce v obci Neubuz, která identifikovala 10 rizik a správce komunikace bude pracovat na jejich odstranění. Správce komunikace chce úsek silnice Slušovice – Neubuz řešit v příštím roce včetně místa smrtelné dopravní nehody. Ing. Renata Zábojníková, starostka obce Neubuz vítá stanovisko správce komunikace.

02/2016

Starostka obce Neubuz Ing. Renata Zábojníková zatím nemá, žádné informace o tom, že by Zlínský kraj, potažmo Správa a údržba silnic Zlínského kraje zde již připravovala nějaké opatření ke zvýšení bezpečnosti.

03/2016

V úseku Slušovice - Liptál (úsek od čerpací stanice pohonných hmot na ul. Greinerově po křižovatku se silnicí I/69) probíhá zadání na vyhotovení návrhu dopravních bezpečnostních opatření na daném úseku silnice včetně vyřízení stanovení navržených úprav s předpokladem dokončení 12/2016. Raelizace úprav by měla proběhnout v roce 2017.

11/2016

V úseku Slušovice - Neubuz proběhne zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na zúžení a provedení stavebních úprav silnice v úseku od čerpací stanice pohonných hmot na ul. Greinerově po vjezd do obce Neubuz.

CZ7096

Přechod pro chodce se nachází na silnici I/55 v km cca 72,740 v ul. tř. Maršála Malinovského v Uherském Hradišti, v bezprostřední blízkosti křižovatky ul. Boženy Němcové a ul. Rostislavova. Jedná se o přímý úsek bez směrových a výškových oblouků. Nejvyšší dovolená rychlost je daná obecní úpravou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povrch vozovky je v dobrém stavebně technickém stavu bez viditelných závad. Předmětný přechod pro chodce není řízen SSZ. Nachází se u výjezdu hasičských vozidel z hasičské zbrojnice. Přechod pro chodce je vyznačen svislým a vodorovným dopravním značením. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je cca 3,025 m. Zpevněná krajnice je od jízdních pruhů oddělena vodící čarou. Vozovka je řádně odvodněna. Protisměrné jízdní pásy jsou od sebe odděleny vodorovnou dopravní značkou V1a. Jízdní pruhy jsou odděleny vodorovnou dopravní značkou V2a. Výjezd hasičských vozidel je na silnici I/55 usměrněn výstražným světelným zařízením.

Rizikovost místa

Přechod pro chodce není řízen SSZ. Délka přechodu neodpovídá změně Z1 ČSN 73 6110. Vzhledem k tomu, že páteřní komunikace rozděluje město na dvě části (oblasti), kde sportovní aktivity probíhají v jedné části a obchodní aktivity v části druhé, doporučuje Policie ČR s ohledem na zajištění a zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců přes silnici I/55 s vysokou intenzitou dopravy přechod pro chodce doplnit SSZ s poptávkovým režimem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 0, LZ 10, HŠ 6)

Socioekonomická ztráta

5 862 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Bc. Dušana Pavlíčka z odboru sprábvy majetku města Uherské Hradiště po Dopravní snídani s BESIPEM se město zabývalo variantním řešením problémového místa. První zvažovaná varianta vycházela ze zachování původní šířky komunikace a ponechání stávající zastávky MHD v prostoru před přechodem. Přechod by byl rozdělen středovým ostrůvkem a jízdní pruhy na silnici I. třídy by byly v místě přechodu redukovány ze čtyř na dva. Druhá varianta (preferovaná) je příznivější pro plynulost dopravy, ale obnáší větší stavební zásah do silnice I. třídy. Komunikace by byla v místě přechodu rozšířena z důvodu vložení středového ostrůvku při zachování čtyř jízdních pruhů. Ve směru Uh. Hradiště – Kunovice by byl přidán pátý jízdní pruh pro levé odbočení do ul. Rostislavova. Zastávka MHD by byla v tomto případě přesunuta blíže do centra (na úroveň parku Smetanovy sady). Obě varianty jsou spojeny se stavební úpravou silnice I. třídy. Případná realizace navrženého opatření bude obnášen mimo jiné spolupráci a dohodu s majetkovým správcem dotčené silnice. Oficiální jednání na dotčené téma zatím neproběhlo, nelze tedy predikovat výsledek a možnou spolupráci při stavební úpravě silnice I. třídy. Druhou neznámou je kolize uvažovaného rozšíření silnice s inženýrskými sítěmi, které se nacházejí v zeleném pásu mezi vozovkou a stezkou pro chodce a cyklisty. Případná realizace úpravy přechodu může být polohou inženýrských sítí komplikována. V podstatě se nyní hledá vhodné řešení, ale zatím bez účasti ŘSD. Jak bude v dané věci postupováno dále (PD, realizace) lze v současné době jen obtížně předvídat. Realizace stavební úpravy dotčené silnice z důvodu optimalizace přechodu pro chodce ani zpracování PD není zahrnuto v rozpočtu města na rok 2016 ani v rozpočtovém výhledu. Bude tedy záležet na posouzení priorit volenými zástupci města a případném zařazení této akce do plánu investic města.

10/2016

Dle vyjádření města Uherské Hradiště tak město se problematickým přechodem na silnici I. třídy zabývá. Na podnět Policie ČR byly v okolí přechodu odstraněny reklamní plochy, které mohly odvádět pozornost řidiče a situaci ještě více zhoršovat. Vypnuto bylo i zařízení pro provozní informace s obsazeností záchytných parkovišť ve městě, které také odpoutávalo řidičovu pozornost od přechodu. Současně město pracuje na stavební úpravě. Zadalo zpracování studie nebezpečného místa, která přinesla určitá řešení. Nyní budou následovat jednání mezi městem a vlastníkem komunikace, které by měly směřovat k realizaci navržených úprav.

CZ7182

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic I/57, II/487 a místní komunikace (MK) v intravilánu obce Ústí, kdy jedna větev křižovatky navazuje na mostní objekt. Díky mostnímu objektu dochází v zimním období k namrzání komunikaci v blízkosti křižovatky.

Dvoupruhová silnice I/57 ( 2 x 3,40m) je z jižní strana doplněna oboustranným chodníkem (realizace 2014) a to i ve směru na II/487 . Ze severní strany navazuje na mostní objekt ev. č. 57-071.

Rizikovost místa

Intenzity vedlejší větve, průběh hlavní komunikace, napojení místní komunikace.

Uvedená křižovatka působí přehledným dojmem a tím svádí k průjezdu vyšší rychlosti. S ohledem na návaznost na mostní objekt z jedné strany a bytovou zástavbu kolem silnice I/57 neumožňuje vyznačení odbočovacích pruhů. Výjezd z MK je velmi kolizní, neboť je v poměrně velkém stoupání a na hraně rozhledových možností.

Nehodovost místa 01/2010-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 11 (Ú 1, TZ 0, LZ 6, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

23 455 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Ing. Bronislav Malý ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje k této křižovatce za správce silnice II/487 na Dopravní snídani řekl že, silnice II/487 prošla modernizací v roce 2013 -2014, tzn., stav na silnici II. třídy by měl být v pořádku. Dokumentace k modernizaci komunikace prošla všemi připomínkami dotčených orgánů, včetně dopravního inspektorátu. Jako riziko vidí pan Malý v protější místní komunikaci. Tato křižovatka je spíše vnímaná jako ve tvaru „T“, tedy bez výjezdu z místní komunikace.

Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Správy Zlín řekl, že ŘSD zatím nezaznamenalo tuto křižovatku jako rizikovou. Shodou okolností ŘSD již v minulém roce 2015 zadalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice I/57 až po železniční přejezd v Ústí. Rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2017. Dojde pouze ale k výměně povrchu komunikace. ŘSD ale nezaznamenalo žádné připomínky, že by tuto křižovatku mělo nějakým způsobem zbezpečnit.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Vsetín doplnila, že problém zde způsobuje hlavně levé odbočení ve směru od Vsetína na Velké Karlovice, kdy vozidla pokračující rovně směrem na Valašskou Polanku a objíždějící vozidla odbočující vlevo se dostávají až za okraj komunikace.

CZ7183

Jedná se o úsek silnice III/49026 v extravilánu mezi Ludkovicemi a Březůvkami. Silnice III/49026 je spojnicí Zlína a Biskupic. Trasa komunikace kopíruje vodní tok v úzkém údolí a v zalesněném terénu. Podél komunikace se nacházejí stromy. Je zde kombinace protisměrných oblouků s lomy nivelety, případně delších přímých úseků se směrovými oblouky.

Rizikovost místa

Kombinace směrových a výškových oblouků, blízkost stromů u komunikace a souběh vodního toku v údolí.

Nehodovost místa 01/2010-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 72 (Ú 1, TZ 7, LZ 41, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

74 093 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Ing. Jitka Škrabalová, náměstkyně pro investiční výstavbu Ředitelství silnic Zlínského kraje k tomuto úseku na Dopravní snídani řekla, že tato silnice byla asi v roce 2013 převedena ze sítě silnic II. třídy do sítě silnic III. třídy. V současné době je komunikace v dobrém stavu, místy ve výborném stavu, VDZ je v celé délce komunikace. V úseku jsou asi 3 menší úseky, kde je maximální rychlost snížena na 70 km/hod. Tudíž zde Ředitelství silnic Zlínského kraje nepředpokládá nějaká další opatření. Co se týká stromů na pozemcích Zlínského kraje, tak ty by se asi daly odstranit. Co se týká stromů na cizích pozemcích, tak jednání se soukromými vlastníky jsou složitější. Ing. Škrabalová přislíbila zadání zpracování bezpečnostní inspekce v tomto úseku, ze které vyplynou výsledky k řešení.

CZ7184

Jde o železniční přejezd P7207 na trati Kojetín-Přerov, na křížení se silnicí III/4349 na ulici Tovačovské v Chropyni, km 1,186. Silnice III. třídy je okresního významu propojující město Chropyně s obcí Záříčí s možností průjezdu k obci Vlkoš a Troubky v okrese Přerov.

Železniční přejezd leží na hranici extravilánu a intravilánu.

Rizikovost místa

Zabezpečení přejezdu vzhledem k významu tratě. Rychlost vozidel zde často přesahuje povolený limit 30 km/h – nesvítí-li bílé světlo na světelných výstražnících. Je zde omezený rozhled na trať vpravo ve směru od Chropyně – je zde drážní domek, vlevo v témže směru je vzrostlý porost. Vpravo ve směru od Záříčí je rovněž vzrostlý porost. Je zde i možnost splývání světelného výstražného zařízení při slunečném počasí když je slunce nízko nad obzorem. Přejezd je bez závor zamezujících přejíždění vozidel přes přejezd v případě blikání červeného světelného výstražného zařízení. Autobus, který zastaví za přejezdem v zastávce ve směru od Záříčí, neumožňuje plynulý průjezd rozměrných vozidel přes přejezd.

Nehodovost místa 01/2010-09/2016

Celkem nehod řešených PČR - 1 (Ú 1, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

20 881 000 Kč

Vývoj místa

10/2016

Ing. Ladislav Kašpar, ředitel organizační jednotky SŽDC, Oblastního ředitelství Olomouc k tomuto přejezdu řekl, že tato železniční trať je zařazena do modernizace až na rychlost 200 km/hod. V současné době je zpracována studie proveditelnosti a ta se projednává. Problémy zde přinášení některá společenská sdružení. Výstavba se předpokládá po roce 2020 a předpokládá se, že by zde pak bylo plné zabezpečení přejezdu. Jedná se zde i o zdvojkolejnění tratě. Do této doby výstavby zde SŽDC neuvažuje o nějakém významnějším zabezpečené tratě. Ing. Kašpar tedy doporučil, aby se zde provedla pokládka doplňujícího VDZ, protože instalace závor zde v brzké době není reálná. Správa komunikace slíbila, že VDZ na této komunikaci a na tomto přejezdu bude řešit.

Více
Jan  Varmuža

úsek silnice III. třídy č. 05726 je v délce cca 300 m od aut. zastávky U Melichaříků po ceduli oznamující začátek obce Bystřička tak silně zvlněný, že jízda v tomto úseku připomíná plavbu po rozbouřeném moři.

Jiří Viceník
Jiří Viceník 25.8.22

CZ9875, Pitín, silnice č.495

Aktivita: Zkontrolován

Opětovný výtluk se nachází na katastrálním území Pitín na parcele č. 5441/1, sousedící s parcelou č. 5441/161. Cesta je opět popraskaná, vyjetá, ale hlavně srolovaná na pravou stranu k parcele č. 5431/1. Ve křižovatce tak znovu tvoří znatelnou překážku...

Ondřej Tomášek

silnice II. třídy 495 - úsek mezi obcemi Uherský Brod a Šumice - příčné nerovnosti, vyjeté koleje a neronosti. Při rychlosti 90km/h destabilizuje hrby vozidlo, je nutné se vyhýbat. Jedná se o nejhorší úsek z trasy Uherský Brod-Bojkovice.

Jan  Varmuža

Na silnici III. třídy č 05726 v úseku cca 100 m kolem zadané souřadnicese v lese mezi Uhliskami a Hlaváčkami nachází cca 5-7 takových propadlin vozovky a poměrně silných prasklin - viz foto. Chtělo by to alespoň lokální opravy těchto poškození vozovky, po další zimě již bude stav havarijní. Na fotce to není poznat ale na několika místech jsou poměrně hluboké propadliny způsobené těžkými nákladními auty vozícími dřevo z kůrovcové kalamity, pokud do takové díry najede člověk co situaci nezná, není to nic příjemného a potencionálně může vést k havarijní situaci.

Více