Klatovy

Okres

12 výtluků

  • 4 / 33 % Kritická závažnost
  • 6 / 50 % Nízká závažnost
  • 2 / 17 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9624
4
Úsek nad 50 m

Úsek silnice mezi obcemi Malinec a Měčín. Vydrolené části vozovky a dřívější opravy, které se rozpadají na mnoha místech. Nejhorší stav silnice je v nebezpečné a nepřehledné zatáčce "esíčku"

CZ9616
3
Úsek nad 50 m

Průjezd obcí Lhovice (četná nákladní doprava - Asavet Biřkov), roky a roky v bídném stavu, jednorázové a krátkodobé opravy a látání tryskáním, případně studenou směsí. Toto je výsledek.

CZ9615
3
Úsek nad 50 m

Žalostný stav silnice mezi obcemi Bolkov a Biřkov. Cesta se rozpadá, občas jsou patrné letité opravy tryskáním. Smutná pohádka.

Více
CZ7139

Křižovatka silnic II/191 a II/171 v extravilánu bez odbočovacích pruhů, silnice II/171 vede k nové rozvojové zóně (bydlení, lehký průmysl), silnice II/191 spojuje města Klatovy a Nýrsko, a dále pak do Německa.

Rizikovost místa

Nevhodný úhel napojení vedl. větví, chybějící odbočovací pruhy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 6 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

12 418 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Mgr. Dušana Pakandla z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje obec zadala zpracování projektové dokumentace na okružní křižovatku (rok 2014). Nakonec se od vybudování okružní křižovatky upustilo (rok 2015 – problém s výkupy pozemků). V současné době SÚS Plzeňského kraje připravuje zadání zpracování projektové dokumentace na stykovou křižovatku a na zřízení odbočovacího pruhu.

05/2016

Zpracování dokumentace pro DÚR v roce 2016.

Do konce roku 2016 chce SÚS požádat o vydání územního rozhodnutí.

Bude se řešit na sil. II/191 i úprava povrchu z Klatov do Nýrska a odbočení k prům. areálu v blízkosti této křižovatky.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje: Byla provedena úprava prostoru křižovatky II/171 s II/191 zúžením prostoru osazením CITY bloků a následným provedením VDZ na základě odsouhlasené situace Policií ČR. V současné době je zpracována projektová dokumentace DSP a probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. PD „II/191 Janovice – Nýrsko“, která řeší:
- úpravu křižovatky sil. II/191 a II/171 (přestavba na okružní křižovatku)
- vybudování odbočovacího pruhu resp. rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidla odbočujícího vlevo do průmyslového areálu v blízkosti křižovatky sil. II/191 a II/171
- rekonstrukce mostu ev.č. 191-018 a mostu přes trať ČD ev.č. 191-019
- opravu povrchu vozovky sil. II/191 v úseku Janovice – Nýrsko vč. obnovy vodorovného dopravního značení.

CZ7164

Jedná se o přímý intravilánový úsek na silnici č. I/27 v Klatovech (městská část Luby), km 175, v místě podjezdu železniční tratě Domažlice - Horažďovice předměstí, (číslo objektu 097P). Podjezdná výška je zde dopravními značkami B16 omezena na 3,7 metru. Na omezení předem upozorňuje dopravní značka - návěst IS9d, směr objížďky je po místních komunikacích vyznačen oranžovými směrovými tabulemi IS11. Komunikace je v daném místě dvoupruhová, šířka jízdních pruhů je 2 x 3,1 m.

Při dopravních nehodách zde od roku 2011 nebyly zraněny osoby. Nicméně téměř při každé dopravní nehodě dochází vzhledem k poměrně vysokým intenzitám provozu k dopravním komplikacím, neboť místo bývá neprůjezdné z důvodu pádu destruované nástavby vozidla na vozovku, rozsypání nákladu atd. V některých případech dokonce části poškozeného vozidla nebo přepravovaného nákladu při pádu poškodily protijedoucí vozidla. Šťastnou shodou okolností však v kritickou dobu neprojížděli místem dopravní nehody cyklisté či motocyklisté. Kromě evidovaných dopravních nehod zde však téměř denně dochází k nebezpečným situacím, kdy řidič nevnímá či nerespektuje omezení vyplývající z dopravní značky B 16, ale následně ještě stihne zabránit samotnému nárazu horní části vozidla do ocelové mostovky. Tento řidič musí celý úsek (k nejbližší křižovatce) za plného provozu vycouvat, vesměs se tak děje bez pomoci způsobilé a náležitě poučené osoby, což je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu zcela neakceptovatelné. Přibližně polovina viníků dopravních nehod jsou zde cizí státní příslušníci. Viníci dopravních nehod zpravidla vypovídají, že svislé dopravní značení upozorňující na kritické místo nevnímali, jelikož sledovali navigaci, která je do prostoru navedla.

Rizikovost místa

Podjezdná výška podjezdu ve vztahu k nákladním vozidlům, vliv na průjezdnost městem.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 19 (Ú 0, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

5 089 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Por. Bc. Vladimír Kříž, dopravní inženýr Dopravního inspektorátu Policie ČR v Klatovech k tomuto místu na Dopravní snídani řekl, že Policie ČR již v minulosti u tohoto místa optický systém kontroly výšky vozidla navrhovala. Navrhováno to bylo správci objektu tedy SŽDC, které ovšem k realizaci nepřistoupilo.

Bc. Jiří Lískovec, vedoucí odboru přípravy staveb SŽDC – Oblastní ředitelství Plzeň dodal k instalaci proti-nárazové zábrany, že požadavek byl v minulosti vznesen tak, aby tato zábrana byla umístěná na zařízení dráhy ve správě SŽDC a odpověď SĎC skutečně k tomuto umístění nebyla kladná. SŽDC se pokusí zajistit finanční prostředky k rekonstrukci a zvýšení nivelety tratě, čímž by se zvýšila podjezdná výška pod mostem. Je to otázka zařazení do investičního plánu SŽDC a SŽDC tento pokus zcela jistě učiní.

01/2017

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na základě žádosti ŘSD ČR, Správa Plzeň a po předchozím projednání s Policií ČR, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikací, na silnici I/27 (ul. 5. května) v Klatovech, z důvodu osazení 1 ks zákazové dopravní značky B16 /zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez 3,70 m s dodatkovou tabulí vzdálenost (400 m), provedené z retroreflexního materiálu, v místě provozního staničení silnice v km 172,797, umístěnou cca 15 m za křižovatkou silnice I/27 (ul. 5. května) a MK (ul. Šumavská) ve směru na Luby, před železničním podjezdem ve vzdálenosti cca 400 m, za účelem zdůraznění zákazu vjezdu vozidel s výškou nad 3,70 m. Tímto opatřením se očekává snížení počtu kolizních či jiných dopravních krizových situací nákladních vozidel s mostní konstrukcí železničního mostu. O tomto omezení bylo informováno i Národní dopravní informační centrum.

Jan Baxa
Jan Baxa 1.6.19

CZ9624, Měčín, silnice č.182

Aktivita: Přidán
CZ9624

Úsek silnice mezi obcemi Malinec a Měčín. Vydrolené části vozovky a dřívější opravy, které se rozpadají na mnoha místech. Nejhorší stav silnice je v nebezpečné a nepřehledné zatáčce "esíčku"

Jan Baxa
Jan Baxa 28.5.19

CZ9616, Švihov, silnice č.1827

Aktivita: Přidán
CZ9616

Průjezd obcí Lhovice (četná nákladní doprava - Asavet Biřkov), roky a roky v bídném stavu, jednorázové a krátkodobé opravy a látání tryskáním, případně studenou směsí. Toto je výsledek.

Jan Baxa
Jan Baxa 28.5.19

CZ9615, Biřkov, silnice č.1823

Aktivita: Přidán
CZ9615

Žalostný stav silnice mezi obcemi Bolkov a Biřkov. Cesta se rozpadá, občas jsou patrné letité opravy tryskáním. Smutná pohádka.

Více