Olomouc

Obec

45 výtluků

  • 7 / 16 % Kritická závažnost
  • 13 / 29 % Nízká závažnost
  • 25 / 56 % Opraveno

Nadřazený celek

Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7505

Nebezpečná zatáčka na E442.směrem ke kruhovému objezdu (na Mohelnice). Není zde ani značka, která by v tomto směru varovala před prudkou zatáčkou, ani značka, která by přikazovala snížit rychlost (a přitom v opačném směru varovná značka je). Málem jsem do zatáčky vjel rychlostí přes 110 km/hodinu. Plus navíc podél zatáčky není doprovodné značení ukazující směr zatáčky (v opačném směru toto značení opět je)

CZ7118

Dvoupruhová komunikace v extravilánu, kombinace směrových prvků - dlouhé přímé úseky a směrové oblouky menších poloměrů. Úsek je lemován stromořadím, a souběžně vede společná stezka pro chodce a cyklisty.

Rizikovost místa

Směrové oblouky po dlouhém přímém úseku, stromy jako pevné překážky, souběh společné stezky pro chodce a cyklisty.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 37 (Ú 6, TZ 3, LZ 20, HŠ 26)

Socioekonomická ztráta

155 945 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

V daném místě nejen, že nedošlo k jakékoliv nápravě, naopak se zde stalo několik nehod, které se ve výsledku postaraly o „odstranění“ zbývajících stromů v této nebezpečné zatáčce. Z původních stromů zůstal již jen jediný strom. Nadále se v tomto místě stávají dopravní nehody a mnoho z vybouraných aut sjelo i na přilehlou cyklostezku. Policie při poslední bezpečnostní inspekci navrhovala osazení svodidel, nicméně to se zatím nepodařilo prosadit. Odbor památkové péče města Olomouce je stále proti, protože se jedná o historickou alej stromů. V úseku došlo k nadstandartnímu osazení svislého dopravního značení, ale bohužel toto místo je stále černou můrou všech projíždějících řidičů. Odborníci zabývající se bezpečnosti na komunikacích se shodují, že stromořadí je mimořádně nebezpečným prvkem v blízkém okolí komunikace a neumožňuje řidiči v kritické situaci rozumným způsobem opustit komunikaci!

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak stav zabezpečení na této silnici se nijak nezměnil (jde o památkově chráněnou alej).

11/2016

V listopadu 2016 proběhla schůzka za účasti Krajského úřadu, Správy silnic Olomouckého kraje, Silničního správního úřadu, Policie ČR, Národního památkového ústavu v Olomouci a zástupců Dopavní snídaně, na které byl dohodnut postup řešení. Realizace navržených opatření se předpokládá v roce 2017.

CZ7149

Jde o jednokolejný železniční přejezd přes účelovou komunikaci na ulici Rybářské v Olomouci. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor s pozitivním signálem, úhel křížení 75°.

Přejezd je na železniční trati 301 Nezamyslice – Olomouc. Trať je celostátní jednokolejná, elektrifikovaná. Traťová rychlost je v úseku 90 km/hod. Intenzita železniční dopravy za den je zde 9 párů rychlíkových vlaků, 3 páry spěšných vlaků, 18 párů osobních vlaků a 2 páry nákladních vlaků.

Účelová komunikace ul. Rybářská je propojení sídlištních celků s napojení na silnici II/435 s návazností i na silnici D/I 35.

Rizikovost místa

Úzký přejezd, nevhodná niveleta komunikace u přejezdu a kombinace úhlu křížení.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 1, TZ 0, LZ 2, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

21 739 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Ing. Ladislav Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Olomouc Správy železniční dopravní cesty SŽDC řekl že, po loňské dopravní nehodě se SŽDC sešlo se zástupci policie, města a správy silnic a po této schůzce se zde udělaly úpravy silnice, která navazovala na přejezd. To byla prvotní věc. SŽDC uvažovalo, že by přejezd hned zrekonstruovalo a opatřilo ho závorami, ale v současné době se zpracovává studie proveditelnosti na železniční trať Olomouc – Prostějov – Nezamyslice a ta by měla být zpracována někdy na konci tohoto roku 2016. Čeká se na výsledky studie a na to jak ve studii bude řešen tento přejezd. Po zpracování studie se dá pak přejezd ze studie vyjmout a mohl by se třeba řešit hned. Předpoklad je, že SŽDC by chtělo úpravu udělat do roku 2020.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC, Oblastního ředitelství Olomouc studie proveditelnosti pro železniční trať nebyla schválena a byla vrácena Centrální komisí Ministerstva Dopravy k dopracování. Nový termín předložení studie na Centrální komisi zatím není znám. Proto proběhla mimořádná prohlídka tohoto železničního přejezdu na ulici Rybářské v Olomouci. Přejezd na účelové komunikaci je nyní zabezpečen PZS s pozitivní signalizací, bez závor. Na prohlídce bylo všemi zúčastněnými dohodnuto a podepsáno následující. SŽDC zařadí tento železniční přejezd do plánu investic pro vybudování PZS se závorami. Oblastní ředitelství SŽDC požádalo o zařazení, doplnění závor, do plánu investic na rok 2017 jako prioritu č. 1 pro přejezdy. SŽDC dále rozšíří stávající volnou šířku komunikace na přejezdu (4,7 m) na 5,0 m doasfaltováním komunikace v rozsahu 2,5 m od osy koleje a doplní celkem 2ks pryžových přejezdových panelů STRAIL (po 1ks na každou stranu přejezdové konstrukce). Tato úprava byla již v roce 2016 provedena. Pozitivní signalizace na železničním přejezdu nebude vypnuta. Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy v rámci údržby komunikace provede zpevnění krajnice dosypáním a zhutněním štěrkového lože.

01/2017

Dle vyjádření Magistrátu města Olomouce, Odboru správy městských komunikací a MHD, v současné době žádné další opatření město v dané lokalitě nepřipravuje. Bude-li mít město dostatek finančních prostředků (vše záleží jak se podaří vysoutěžit studie, kterou uložila pořídit Rada města Olomouce), chtělo by město ještě letos pořídit studii, příp. investiční záměr, řešící zejména zvýšený pohyb chodců ve vozovce v této lokalitě. Jak je uvedeno výše, řešení samotného přejezdu závisí na řešení SŽDC.

Více