Olomouc

Okres

71 výtluků

  • 21 / 30 % Kritická závažnost
  • 25 / 35 % Nízká závažnost
  • 25 / 35 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9848

Poslední světelná křižovatka na výpadovce z Olomouce na Ostravu. Křižovatka ulice Lipenská a Pavelkova. Když jedu od Olomouce po Lipenské a odbočím doleva na Pavelkovu, tak je tam táhlý výmol, díra, které se nedá vyhnout a hned vedle zase nerovnost v podobě vylitého betonu, taktéž táhlá to nerovnost

CZ8445

Na ulici Karafiátová v Olomouci, od budovy 511/20 až po pivnici Mototechna, je cca 200 metrů silnice plné výmolů. Jeden výmol je větší než druhý - je to dosti nebezpečné.

CZ8444

Na ulici Karafiátová v Olomouci, před budovou 525/5, se nachází parkoviště, kde snad už žádný asfalt není. Délka parkoviště je cca 50 metrů. Je to kompletně rozbité.

CZ7950

Na cestě je více děr. Táhne se to za Guntramovicema od začátku značky Olomouckého kraje u serpentin až do Moravského Berouna. Nejhorší díry, které jsou hluboké, jsou ve Staré Libavé. Najet tam autem, tak je po něm.

CZ7752

Silnice č. 4498, Litovel - Nové Zámky. Výmoly téměř po celém úseku silnice. Katastrofa, je tam snížená rychlost na 30 km/h, což není řešení, poněvadž každý den jezdí lidé do zaměstnání a nejde jet vozidlem pěší chůzí. To je nesmysl. Situace se každý rok opakuje a pouhé zaplácání děr nemá logiku.

CZ6565
1
Jednotlivý výtluk

Dva výtluky vedle sebe na rohu Pavelkovy a Lipenské. Velice nepříjemné se jim vyhýbat při odbočování z Pavelkovy na Lipenskou ulici směrem od panelárny doprava směrem do města.

Více
CZ7505

Nebezpečná zatáčka na E442.směrem ke kruhovému objezdu (na Mohelnice). Není zde ani značka, která by v tomto směru varovala před prudkou zatáčkou, ani značka, která by přikazovala snížit rychlost (a přitom v opačném směru varovná značka je). Málem jsem do zatáčky vjel rychlostí přes 110 km/hodinu. Plus navíc podél zatáčky není doprovodné značení ukazující směr zatáčky (v opačném směru toto značení opět je)

CZ7122

Úsek je tvořen silnicemi I. a III. třídy, protisměrnými oblouky s následným přímým úsekem. Různý stav povrchu vozovky na různých částech úseku. Časté střídání světla a stínu.

Rizikovost místa

Nepřizpůsobení rychlosti dopr. technickému stavu vozovky (zatáčka), Nepřízp. rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 1, TZ 4, LZ 12, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

46 385 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD v letošním roce 2016 proběhne na silnici I. třídy odstranění stromů, které se nacházejí v blízké vzdálenosti od zpevněného okraje vozovky a 1,1m od svodidel z důvodu zachování deformační zóny svodidel. V průběhu roku bude prováděná postupná výměna nevyhovujících svodidel. Není zatím jasné,zda půjde i o výměnu svodidel se spodní pásnicí chránící především motorkáře.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje byla v roce 2014 na silnici III/44423 provedena oprava povrchu.

03/2016

Ještě v březnu 2016 by na silnici I. třídy mělo dojít k vykácení stromů v blízkosti komunikace a v pracovní šířce svodidel, komunikace bude doplněna směrovými sloupky. ŘSD zvažuje provedení inspekce svodidel a následnou výměnu nevyhovujících svodidel. V rámci výměny by se v nejkritičtějších místech zvažovala i instalace motosvodidel.

01/2017

Vyjádření ŘSD: Na základě upozornění Policie ČR v roce 2016 došlo v uvedeném úseku k vykácením stromů, které bezprostředně ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Dále byl zpracován pasport svodidel a jeho výsledky budou zapracovány do plánu oprav na letošní rok 2017.

CZ7118

Dvoupruhová komunikace v extravilánu, kombinace směrových prvků - dlouhé přímé úseky a směrové oblouky menších poloměrů. Úsek je lemován stromořadím, a souběžně vede společná stezka pro chodce a cyklisty.

Rizikovost místa

Směrové oblouky po dlouhém přímém úseku, stromy jako pevné překážky, souběh společné stezky pro chodce a cyklisty.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 37 (Ú 6, TZ 3, LZ 20, HŠ 26)

Socioekonomická ztráta

155 945 000 Kč

Vývoj místa

12/2015

V daném místě nejen, že nedošlo k jakékoliv nápravě, naopak se zde stalo několik nehod, které se ve výsledku postaraly o „odstranění“ zbývajících stromů v této nebezpečné zatáčce. Z původních stromů zůstal již jen jediný strom. Nadále se v tomto místě stávají dopravní nehody a mnoho z vybouraných aut sjelo i na přilehlou cyklostezku. Policie při poslední bezpečnostní inspekci navrhovala osazení svodidel, nicméně to se zatím nepodařilo prosadit. Odbor památkové péče města Olomouce je stále proti, protože se jedná o historickou alej stromů. V úseku došlo k nadstandartnímu osazení svislého dopravního značení, ale bohužel toto místo je stále černou můrou všech projíždějících řidičů. Odborníci zabývající se bezpečnosti na komunikacích se shodují, že stromořadí je mimořádně nebezpečným prvkem v blízkém okolí komunikace a neumožňuje řidiči v kritické situaci rozumným způsobem opustit komunikaci!

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak stav zabezpečení na této silnici se nijak nezměnil (jde o památkově chráněnou alej).

11/2016

V listopadu 2016 proběhla schůzka za účasti Krajského úřadu, Správy silnic Olomouckého kraje, Silničního správního úřadu, Policie ČR, Národního památkového ústavu v Olomouci a zástupců Dopavní snídaně, na které byl dohodnut postup řešení. Realizace navržených opatření se předpokládá v roce 2017.

CZ7064

Jde o odsazenou křižovatku silnic I/46, III/4468 a účelové komunikace. Odsazení je z důvodu vodního toku a jeho přemostění na silnici I/46. V roce 2013 zde došlo k opravě mostu a osazení nového záchytného systému – zábradlí mostu, které nyní brání rozhledovým poměrům. Po opravě mostu zde došlo v roce 2014 ke 2 nehodám s 1 těžkým zraněním a 3 lehkým zraněním. Nebezpečnými vlivy jsou zde osazení zábradelního svodidla po rekonstrukci mostu a případně náletový porost, který také snižuje rozhledové poměry.

Rizikovost místa

Rozhledové poměry.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 15 (Ú 0, TZ 2, LZ 10, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

16 302 000 Kč

Vývoj místa

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD k rizikovému místu proběhlo jednání se správcem sil. III/4468 Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK). SSOK uvedla, že bude provádět pravděpodobně v letošním roce 2016 z EU peněz rekonstrukci vozovky včetně napojení na sil. I/46. Další úpravy jsou v jednání. ŘSD pravděpodobně svolá další jednání za účasti Policie ČR, SSOK, Krajského úřadu olomouckého kraje a ŘSD k řešení dalšího opatření u této křižovatky.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje bude v letošním roce provedena oprava povrchu silnice III/4468.

03/2016

Ve směru od Štarnova po silnici I. třídy dojde v letošním roce na vedlejší větvi křižovatky k navýšení nivelety komunikace, aby se řidiči nerozjížděli do křižovatky do kopce. V rámci toho se doplní VDZ - Příčná čára souvislá. Zvýšením nivelety komunikace by mělo dojít i ke zlepšení rozhledových poměrů přes sousední zábradelní svodidlo. Na vedlejší větvi pravděpodobně nebude "STOPka", ale zůstane tam SDZ - Dej přednost v jízdě.

CZ7057

Jedná se o průsečnou křižovatku silnic III. tříd mimo obec (III/44613 severojižní spojnice obcí se II/446 dále na Olomouc a III/4468 spojnice se silnicí I/46 ve směru na Šternberk). Křižovatka se nachází mezi dvěma zastavěnými částmi obcí a v blízkosti ní je budovaná společná stezka pro chodce a cyklisty. Rychlost je zde snížená na 70km/h a rozhledové poměry jsou dostačující. Křižovatku osvětluje jedna lampa veřejného osvětlení v blízkosti křižovatky.

Rizikovost místa

Nebezpečnými prvky křižovatky jsou, dlouhé přímé úseky větví a z toho související zdánlivá psychologická přednost řidičů ze všech směrů, i když přednost nemají, blízkost komunikace pro pěší. V roce 2009 došlo ke změně uspořádání křižovatky. Všechny nehody se staly ve dne za nezhoršené viditelnosti, což svědčí o rizikovosti této křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 17 (Ú 1, TZ 1, LZ 17, HŠ 74)

Socioekonomická ztráta

34 311 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Poslední vývoj místa je takový, že se dopravní inspektorát vyjádřil k návrhu úpravy dopravního značení v této křižovatce, kde hlavně na vedlejších větvích zmizí značení „Dej přednost v jízdě“ a nahradí je „Stopky“, bude zde umístěno značení „Optická psychologická brzda“, bude zde realizována bezpečnostní protismyková úprava a dojde zde k doplnění předběžné značky „Stop“.

02/2016

Dle Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje tak Olomoucký kraj v letošním roce 2016 zahájil projektovou přípravu přestavby křižovatky na okružní.

Dle starosty obce Štěpánov Mgr. Jiřího Šindlera, CFCI v květnu 2015 obec Štěpánov na náklady obce nechala zpracovat pro tuto lokalitu (jde o krajskou silnici) odborné vyjádření Centra dopravního výzkumu Brno v.v.i. Obec Štěpánov prostřednictvím pana starosty dále jednala ve věci i s krajským koordinátorem BESIPu pro Olomoucký kraj panem ing. Charouzem, jednala také o petici občanů pro urychlené řešení dopravně nebezpečné situace dané křižovatky, jednala o křižovatce na Ministerstvu dopravy. Po všech těchto jednáních a výstupech obec začala jednat s krajskými úředníky. Nejprve s ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje. Zde obec Štěpánov neuspěla. Proto se obec objednala na jednání s vedoucím dopravního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje a po jeho ústní podpoře se objednala i k hejtmanovi Olomouckého kraje, od kterého získala příslib, že v rozpočtu kraje na rok 2016 bude zahrnut i projekt na kruhový objezd v dané lokalitě jako náhrada za stávající křižovatku.

V polovině února proběhne jednání s náměstkem ministra dopravy, kterému bude referováno o dané situaci.

Nicméně obec Štěpánov sama jednala na své náklady, aby alespoň z části eliminovala nebezpečné faktory této křižovatky. Nechala upravit příjezdy ke křižovatce z vedlejších silnic. V rámci rozpočtu zakoupila radar rychlosti a v dané lokalitě pravidelně měří rychlost projíždějích vozidel.

CZ7059

Jedná se o tříramennou křižovatku silnic I. tříd 45 a 46 v extravilánu, kde jsou silnice v téměř kolmém napojení s nestandartním trojúhelníkovým směrovacím ostrůvkem.

Rizikovost místa

Nebezpečnými prvky v této křižovatce jsou nevhodný tvar směrovacího ostrůvku a následný pohyb vozidel po vedlejší komunikaci. Nejčastější dopravní nehody jsou zde při odbočení vlevo nebo při nepřiměřené rychlosti.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 0, TZ 3, LZ 4, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

18 817 000 Kč

Vývoj místa

04/2015

Správce komunikace ŘSD navrhoval místo ostrůvku provést pouze vodorovné dopravní značení – šrafy, které by byly jednodušší variantou než ostrůvky. Realizace šrafami by měla proběhnout do poloviny roku 2015. Pokud by se na tomto místě nadále stávaly nehody, tak by správce komunikace zvažoval vybudování ostrůvků.

01/2016

Dle pana Jemelky z ŘSD v loňském roce 2015 v součinnosti s PČR byla provedená úprava této křižovatky silnic I/46 aI/45. Na křižovatce byly provedené stavební úpravy středového trojúhelníku, změna vodorovného a svislého dopr.zn. tak, aby řidiče lépe naváděly v průjezdnosti.

03/2016

Za 2 - 3 měsíce se bude ve směru od obce Horní Loděnice až po křižovatku dělat nový povrch komunikace. Posléze bude obnoveno VDZ v plastu.

CZ7149

Jde o jednokolejný železniční přejezd přes účelovou komunikaci na ulici Rybářské v Olomouci. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor s pozitivním signálem, úhel křížení 75°.

Přejezd je na železniční trati 301 Nezamyslice – Olomouc. Trať je celostátní jednokolejná, elektrifikovaná. Traťová rychlost je v úseku 90 km/hod. Intenzita železniční dopravy za den je zde 9 párů rychlíkových vlaků, 3 páry spěšných vlaků, 18 párů osobních vlaků a 2 páry nákladních vlaků.

Účelová komunikace ul. Rybářská je propojení sídlištních celků s napojení na silnici II/435 s návazností i na silnici D/I 35.

Rizikovost místa

Úzký přejezd, nevhodná niveleta komunikace u přejezdu a kombinace úhlu křížení.

Nehodovost místa 01/2010-02/2016

Celkem nehod řešených PČR - 4 (Ú 1, TZ 0, LZ 2, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

21 739 000 Kč

Vývoj místa

03/2016

Ing. Ladislav Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Olomouc Správy železniční dopravní cesty SŽDC řekl že, po loňské dopravní nehodě se SŽDC sešlo se zástupci policie, města a správy silnic a po této schůzce se zde udělaly úpravy silnice, která navazovala na přejezd. To byla prvotní věc. SŽDC uvažovalo, že by přejezd hned zrekonstruovalo a opatřilo ho závorami, ale v současné době se zpracovává studie proveditelnosti na železniční trať Olomouc – Prostějov – Nezamyslice a ta by měla být zpracována někdy na konci tohoto roku 2016. Čeká se na výsledky studie a na to jak ve studii bude řešen tento přejezd. Po zpracování studie se dá pak přejezd ze studie vyjmout a mohl by se třeba řešit hned. Předpoklad je, že SŽDC by chtělo úpravu udělat do roku 2020.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC, Oblastního ředitelství Olomouc studie proveditelnosti pro železniční trať nebyla schválena a byla vrácena Centrální komisí Ministerstva Dopravy k dopracování. Nový termín předložení studie na Centrální komisi zatím není znám. Proto proběhla mimořádná prohlídka tohoto železničního přejezdu na ulici Rybářské v Olomouci. Přejezd na účelové komunikaci je nyní zabezpečen PZS s pozitivní signalizací, bez závor. Na prohlídce bylo všemi zúčastněnými dohodnuto a podepsáno následující. SŽDC zařadí tento železniční přejezd do plánu investic pro vybudování PZS se závorami. Oblastní ředitelství SŽDC požádalo o zařazení, doplnění závor, do plánu investic na rok 2017 jako prioritu č. 1 pro přejezdy. SŽDC dále rozšíří stávající volnou šířku komunikace na přejezdu (4,7 m) na 5,0 m doasfaltováním komunikace v rozsahu 2,5 m od osy koleje a doplní celkem 2ks pryžových přejezdových panelů STRAIL (po 1ks na každou stranu přejezdové konstrukce). Tato úprava byla již v roce 2016 provedena. Pozitivní signalizace na železničním přejezdu nebude vypnuta. Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy v rámci údržby komunikace provede zpevnění krajnice dosypáním a zhutněním štěrkového lože.

01/2017

Dle vyjádření Magistrátu města Olomouce, Odboru správy městských komunikací a MHD, v současné době žádné další opatření město v dané lokalitě nepřipravuje. Bude-li mít město dostatek finančních prostředků (vše záleží jak se podaří vysoutěžit studie, kterou uložila pořídit Rada města Olomouce), chtělo by město ještě letos pořídit studii, příp. investiční záměr, řešící zejména zvýšený pohyb chodců ve vozovce v této lokalitě. Jak je uvedeno výše, řešení samotného přejezdu závisí na řešení SŽDC.

jan vystrčhlava

Poslední světelná křižovatka na výpadovce z Olomouce na Ostravu. Křižovatka ulice Lipenská a Pavelkova. Když jedu od Olomouce po Lipenské a odbočím doleva na Pavelkovu, tak je tam táhlý výmol, díra, které se nedá vyhnout a hned vedle zase nerovnost v podobě vylitého betonu, taktéž táhlá to nerovnost

Petr Král

velká část vozovky v mnoha úsecích zcela chybí. v mnoha úsecích již nemožné míjení vozidel bez poškození podvozku jednoho z nich pokud zcela nezastaví.

Ivo Stojaspal
Ivo Stojaspal 15.9.17

CZ8391, Olomouc, silnice Hraniční

Aktivita: Okomentován

18.8. jsem poslal dotaz na Technické služby "kdy to spraví?". 23.8. odpoveď "že je to závada Moravské vodárenské ... 23.8. dotaz na Moravskou vodárenské u "kdy to spraví?". Do dnes - 15.9. žádná odpověď, natož oprava :-( ...

Marek Spurný

Na ulici Karafiátová v Olomouci, od budovy 511/20 až po pivnici Mototechna, je cca 200 metrů silnice plné výmolů. Jeden výmol je větší než druhý - je to dosti nebezpečné.

Více