Trutnov

Okres

61 výtluků

  • 13 / 21 % Kritická závažnost
  • 16 / 26 % Nízká závažnost
  • 32 / 52 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ9893

Na úseku viz foto je několik různých výtluků různých velikostí - je to příjezdová cesta do části vesnice Libeč u Trutnova GPS souřadnice :50.5979881N, 15.9454000E Adresa: Pod Viaduktem Trutnov

CZ8652
4
Úsek do 50 m

Výtluk už od jara 2017 !!! Silnice ve vlastnictví města Trutnov Souradnice: 50.5428389N, 15.8607692E první dve foto aktualni, treti foto přes Seznam mapy před cca rokem, kdy byla dira ještě mala, nyní uz je to na utrzeni napravy

CZ8651
4
Úsek do 50 m

Výtluk už od jara 2017 !!! Silnice ve vlastnictví města Trutnov Souradnice: 50.5428389N, 15.8607692E

CZ7863

Silnice č. 300 z Trutnova do Žacléře přes Babí nad Zeleným Mlýnem. Silnice ve špatném technickém stavu již několik let, po letošní zimě (2017) tragédie. Řidiči o tomto úseku vědí a proto si v "esíčku" často vyjedou na výlet i do protisměru, aby se vyhnuli výmolům - způsobuje nebezpečné situace.

CZ7854

Silnice č. 300 z Trutnova do Žacléře přes Babí. Silnice ve špatném technickém stavu již několik let, po letošní zimě (2017) tragédie.

Více
CZ6903

Křižovatka silnice I/16 a ulic Slezská a M.Gorkého. Křižovatka je nezvyklého tvaru a v oblouku, s omezenými průjezdy. Je zde problematické levé odbočení z ulice Slezské a důležitost ulice M.Gorkého jako příjezdu k nemocnici v Trutnově. Součástí je celkem nebezpečný přechod přes tři jízdní pruhy před školou a u zastávek autobusů.

CZ7165

Jedná se o úsek silnice I/16 v délce cca 700 m v okrese Trutnov v rozmezí km cca 167,2 - 167,9 v extravilánu. Ve směru od obce Pilníkov ve směru jízdy na město Trutnov začíná úsek železničním přejezdem P 4556 a stykovou křižovatkou se silnicí III/01412 ve směru na obec Vlčice, za nimiž pokračuje silnice I/16 krátkým úsekem v přímém směru, po němž následují dva protiběžné směrové oblouky, první vpravo a následující vlevo. Komunikace vede v rovině, velmi mírné stoupání ve směru na město Trutnov. Vodorovným dopravním značením č. V 1a, V 2b a V3 je upravena v daném úseku možnost předjíždění. Rychlost jízdy v úseku je obecnou úpravou povolena do 90 km/h.

Vozovka je široká v rozmezí 6 - 6,5 m, protisměrně rozdělená příslušným vodorovným dopravním značením. Po obou stranách vozovky se nachází 0,4 m široká zpevněná krajnice. Vlevo ve směru jízdy na město Trutnov se nachází silniční příkop a svah stoupající od komunikace porostlý stromy. Po obou stranách se nachází vodorovné dopravní značení V 4 "podélná čára souvislá", která vozovku odděluje od vyznačených zpevněných krajnic. Vpravo pak za krajnicí terén prudce klesá ke korytu potoka a tato strana komunikace je nepravidelně lemována vzrostlými stromy. Přehlednost úseku je částečně snížena profilem komunikace a okolní vegetací. V prvním směrovém oblouku ve směru jízdy na Trutnov není okraj svahu k potoku zabezpečen ocelovým svodidlem proti sjetí do koryta vodoteče, druhý směrový oblouk již ocelovým svodidlem zabezpečen je, dochází však v těchto místech k větší koncentraci nehod než v prvním úseku.

Rizikovost místa

Dva protisměrné směrové oblouky v komunikaci, před oblouky z obou stran vede komunikace v relativně přímém směru a z toho vyplývá nepřizpůsobení rychlosti vozidla, vzrostlé kmeny stromů v uvedených místech nechráněné proti nárazu ocelovými svodidly, blízkost vodoteče a z toho vyplývající neočekávaná vlhká místa na vozovce s ohledem na meteorologickou situaci.

Nehodovost místa 01/2010-05/2016

Celkem nehod řešených PČR - 48 (Ú 0, TZ 2, LZ 27, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

21 761 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku, ŘSD Správa Hradec Králové k tomuto místu řekl, že na tuto silnici I/16 v rámci okresu Trutnov (od hranic s Libereckým krajem až k hraničnímu přechodu Královec) ŘSD nechalo zpracovat bezpečnostní audit a z něho vzešlo, kde a jaké úpravy se mají udělat. V současné době má ŘSD zpracovánu projektovou dokumentaci na umístění svodidel a dalších bezpečnostních prvků ve směru od Liberce k městu Trutnov. V současné době se dá říci, že ŘSD je ve fázi výběru zhotovitele v této části. Před tímto krokem se ale musí ještě dořešit vykácení některých stromů, které umístění svodidel brání. Předpoklad realizace této části je ještě v roce 2016. Ve zbylé části od města Trutnov až po hraniční přechod Královec je ŘSD ve fázi zpracování projektové dokumentace, tak aby se splnily zjištění z bezpečnostní inspekce. Pokud nebudou legislativní překážky tak úprava první části úseku silnice I/16 (od hranic Libereckého kraje k městu Trutnov) by měla proběhnout v roce 2016 a úprava druhé části úseku (od města Trutnov k hraničnímu přechodu Královec) v příštím roce 2017.

CZ7043

Dlouhý přechod pro chodce v intravilánu přes souběh silnic I/14 a I/16.
Jedná se o jediný přechod mezi křižovatkami. U přechodu se nachází střední škola, autobusová zastávka, hotel, sportoviště, obchod, sídliště.

Rizikovost místa

Delší doba pobytu chodce na vozovce, možnost objetí vozidla dávající přednost chodci, blízkost školského zařízení a zastávek MHD.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 0 (Ú 0, TZ 0, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

0 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Davida Jelínka z odboru rozvoje města Trutnova tento přechod pro chodce město Trutnov zatím neřeší, protože v tomto místě je intenzita dopravy poměrně velká a před kruhovým objezdem již doprava v podstatě stojí. To je také asi důvodem, proč se na tomto přechodu pro chodce zatím nestala vážnější nehoda. Daleko nebezpečnější je přechod pro chodce třetí v pořadí od kruhového objezdu u tohoto přechodu ve směru na Polsko u čerpací stanice Benzina, kde již nějaké vážné následky dopravních nehod s chodci byly a tento přechod pro chodce město Trutnov řeší a měl by snad být ještě v roce 2016 upraven, tak aby byl bezpečný.

06/2016

V blízkosti přechodu je bývalá škola, která se má změnit na drobné provozovny – očekává se zvýšený pohyb chodců.

CZ7036

Jedná se o úsek silnice I/14 na vjezdu do městysu Mladé Buky. Jde nejprve o přímý úsek vedoucí přes most přes řeku Úpu, po něm následuje ostrý směrový oblouk vpravo a následuje táhlé stoupání nejprve v přímém úseku, po kterém následuje táhlý pravý směrový oblouk. Silnice I/14 je spojnicí průmyslové a obytné aglomerace Trutnova s průmyslovou a obytnou aglomerací Vrchlabí. Úsek komunikace se nachází v podhůří Krkonoš s delším zimním obdobím bohatým na sněhové srážky, v letním období s náhlými dešťovými srážkami s významným spadem vody.

Rizikovost místa

Zvýšený výskyt sněhových a deštových srážek, které nejsou odváděny v potřebné míře. Za nebezpečné je zde také považováno i svodidlo, které je již v havarijním stavu a to zejména z důvodu častých dopravních nehod.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 27 (Ú 0, TZ 2, LZ 4, HŠ 21)

Socioekonomická ztráta

17 396 000 Kč

Vývoj místa

06/2015

Některá nízkonákladová opatření už se na úseku udála v roce 2010 a 2011. Úpravy mostu a úpravy trasy zatím správce komunikace neprovedl. Rekonstrukce zmíněného mostu se chystá v rámci projektové dokumentace s tím, že most bude směrově upraven a oblouk bude eliminován.

06/2016

Připravuje se výstavba nového ocelového mostu. Nyní je zde realizováno dočasné opatření instalací betonových svodidel. V současnosti se již vybírá dodavatel nového mostu.
V rámci stavby mostu bude narovnán i směrový oblouk.
Realizace stavby nového mostu se předpokládá v roce 2017.

Michal Jaroš

Na úseku viz foto je několik různých výtluků různých velikostí - je to příjezdová cesta do části vesnice Libeč u Trutnova GPS souřadnice :50.5979881N, 15.9454000E Adresa: Pod Viaduktem Trutnov

Více