Rychnov nad Kněžnou

Okres

55 výtluků

  • 10 / 18 % Kritická závažnost
  • 18 / 33 % Nízká závažnost
  • 27 / 49 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7166

Jde o železniční přejezd na silnici II. třídy v km 16,379 - katastru obce Pěčín, ev. č. železničního přejezdu P 4141 na trati 513B v km 17,298 km mezi obcemi Rokytnice v Orlických horách a Pěčínem. Přejezd je v intravilánu. Komunikace má přímý směr v dlouhém úseku a je v mírném klesání ve směru od Rokytnice v Orlických horách. Ve směru jízdy od obce Rokytnice svírá silnice II/319 vpravo se železnicí úhel cca 135° . Před železničním přejezdem jsou v předepsaných vzdálenostech po obou stranách komunikace umístěny svislé DZ A31a (Návěstní deska - 240 m), A 31b Návěstní deska - 160m a A 31c (Návěstní deska - 80 m). Před samotným železničním přejezdem ve vzdálenosti 3,5 m od osy železniční tratě je umístěna svislá DZ A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný), která je umístěna na zvýrazněném retroreflexním podkladu. Ve směru jízdy od obce Rokytnice v Orlických horách k obci Pěčín je tato dopravní značka doplněna o svislou DZ P6 (Stůj dej přednost v jízdě). Vozovka v místě přejezdu je živičná bez výtluků a v místě nejvíce zatěžovaných se již začínají vytvářet podélné prohlubně - koleje.

V daném místě přejezdu se jedná o dvoupruhovou komunikaci, jejíž jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovnou DZ V1a (podélná čára souvislá). Oba jízdní pruhy jsou široké 2,8 m. Oba okraje vozovky jsou vyznačeny vodorovnou DZ V4 (vodící čára), za kterou následuje zpevněná krajnice o šířce 0,2 m a za ní následuje nehluboký travnatý příkop a louka.

Rizikovost místa

Jedná se o železniční přejezd na rovném úseku silnice s táhlým klesáním, který svádí k rychlejší jízdě s vědomím, že železniční trať je užívána pouze osobní dopravou s velmi malou intenzitou spojů (v Rokytnici v Orlických horách je konečná železniční stanice), cca 6 párů spojů denně. K dalším nebezpečným prvkům můžeme připočíst nestandardní úhel, který spolu svírá osa komunikace a osa železniční trati. K nebezpečným prvkům můžou přispívat i dobré rozhledové poměry, které mohou v řidiči vytvářet falešný pocit, že "kdyby jel vlak, tak bych jej musel vidět" a "když jede pomalý motorák, tak to musím stihnout". K neposledním negativním vlivům může přispívat i podhorská krajina s loukami s častým výskytem mlh. Dále se jedná o skutečnost, že tudy "pospíchají" zaměstnanci automobilky. Ve směru od Pěčína byla umístěna značka P6 "Stůj, dej přednost v jízdě", tato byla následně odstraněna, neboť z tohoto směru jsou dobré rozhledové poměry a nedochází zde k dopravním nehodám v takové míře, jako z opačného směru. Je zde i možnost oslnění, osa komunikace ve směru od Rokytnice v Orlických horách směřuje na západ.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 3 (Ú 1, TZ 1, LZ 3, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

27 257 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Tento přejezd SŽDC nárokovalo k zařazení do investiční výstavby pro letošní rok. Centrální komise požadavek na zařazení do investiční výstavby schválila. V současné době je vybrán zhotovitel dokumentace pro územní řízení. Předpokládá se, že v letošním roce 2016 bude projektová dokumentace pro územní řízení vyhotovena i s vydáním územního rozhodnutí. SŽDC navrhuje tento přejezd zabezpečit světelným signalizačním zařízením se závorami. Dalším předpoklad je, že v roce 2017 by se zpracovala dokumentace pro stavební řízení a získalo by se stavební povolení. Ke konci roku 2017 by mohl být znám zhotovitel stavby a realizace stavby by mohla proběhnout na konci roku 2017 nebo na začátku roku 2018.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC v současné době probíhá schvalování dokumentace pro územní řízení. V letošním roce předpokládáme zpracování dokumentace pro stavební řízení a v roce 2018 by měla být realizována výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Dle vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, bylo nápravné opatření č. 1, prezentované na Dopravní snídaní v červnu 2016 v podobě zvýraznění přejezdu VDZ ze strany správce komunikace realizováno v průběhu měsíce srpna roku 2016.

M Š
M Š 12.3.24

CZ8705, Častolovice, silnice Masarykova

Aktivita: Zkontrolován
CZ8705

Výtluk se zhoršuje každým dnem, denně tu projede tísíce kamionů nad 20 tun směrem na průmyslovou zónu Kvasiny. Myslím, že už je to doslova nebezpečné a nákladní auto už se tomu ani nemohou vyhnout, silnice je pro ně příliš úzká, výtluk zabírá již 30% vozovky na šířku, osobní auto se ještě vyhne, cokoliv většího ne.

Více