Vyškov

Okres

116 výtluků

  • 5 / 4 % Kritická závažnost
  • 13 / 11 % Nízká závažnost
  • 98 / 84 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7058

Křižovatka silnic I/50 a III/3836 v extravilánu na horizontu, jeden levý odbočovacích pruh, max. rychlost 70km/h. Napojení účelové komunikace, zastávky autobusů mimo jízdní pruhy hlavní komunikace.
Silnice I/50 spojující Brno, U. Hradiště a Trenčín SVK součást evropského tahu E50 (Brest-Machačkala).
Silnice III/3836 příjezd do obce Velešovice, dále průjezd na II/430 (souběžná s D1).

Rizikovost místa

Křižovatka u výškového oblouku, v přímém úseku hl. komunikace v extravilánu, změna počtu jízdních pruhů.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 14 (Ú 0, TZ 4, LZ 6, HŠ 8)

Socioekonomická ztráta

25 026 000 Kč

Vývoj místa

09/2015

V roce 2014 zde proběhla úprava dopravního prostoru změnou dopravního značení a odstranění baliset ze směru od Brna. Dle Policie ČR zde došlo ke snížení počtu nehod v lokalitě.

02/2016

Statistika nehodovosti místa za rok 2015 jsou 3 nehody s následky 1 těžké zranění chodce a jedno lehké zranění osoby. Následky na zdraví osob jsou u těchto nehod spojeny s blízkou autobusovou zastávkou a pohybem chodců v blízkosti ní.

06/2016

Dle PČR se dosavadními úpravami vyřešila a zklidnila situace na hlavní komunikaci. Problém zůstává při výjezdu z vedlejší komunikace především u levého odbočení. Co se týká pohybu chodců tak je otázkou, zda jsou zde BUS zastávky nutné a zda by se nedaly zrušit - bude probíhat diskuze s obcí Velešovice o potřebě těchto zastávek. Pokud BUS zastávky zůstanou, tak by ideální varianta byla vybudování nástupních ploch a vybudování podchodu nebo lávky pro pěší. Podchod a lávka pro pěší se ale z finančního hlediska nejeví jako reálná varianta. Další variantou by zde bylo zbudování místa pro přecházení, nicméně toto naráží na vybudování osvětlení jak místa pro přecházení, tak adaptačních světelných zón před a za místem pro přecházení. ŘSD se nebrání jakékoliv úpravě dopravního značení, ale stavební úprava je v rámci zhodnocení investice těžko reálná. Provedené úpravy se nyní zdají jako reálné maximum, které se zde dalo udělat.

01/2017

V roce 2016 v rámci veřejné zakázky „Bezpečnostní inspekce křižovatek JMK 2016“ nechal kraj zpracovat „Bezpečnostní inspekci křižovatky silnic I/50 a III/3836 v k.ú. Velešovice a Holubice“. Dokumentace byla poskytnuta v prosinci 2016 a identifikovala celkem 11 rizik, z toho 2 vysoká, 4 střední a 5 nízkých. Vlastníkem silnice I. třídy je stát, správu a údržbu zde vykonává ŘSD ČR a podle výše uvedeného dokumentu dochází k problémům na silnice I/50. Je tedy nyní na ŘSD ČR jak se k řešení daného problému postaví.

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy: Na základě předložené bezpečnostní inspekce provedené v listopadu 2016 bezpečnostními auditory Ing. Smržem a Ing. Loskotem z PK Ossendorf s.r.o. vyzval Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravní správy státní příspěvkovou organizaci ŘSD ČR k urychlenému řešení bezpečnostních rizik na silnici I/50. Předmětem bezpečnostní inspekce byla křižovatka silnic I/50 a III/3836 a její okolí. Zpráva obsahuje celkem 11 bezpečnostních rizik a doporučení k jejich zmírnění či odstranění.