Břeclav

Okres

44 výtluků

  • 0 / 0 % Kritická závažnost
  • 10 / 23 % Nízká závažnost
  • 34 / 77 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
Více
CZ7041

Jde o stykovou křižovatku silnice I. třídy I/55, silnice II. třídy II/425 a rampy dálnice D2. Silnice I/55 je doplněna o připojovací a odbočovací pruhy. Silnice II/425 je dvoupruhová bez řadících pruhů.J e zde zvýšená nehodovost při vyjíždění z vedlejších větví křižovatky na dopravně zatíženou hlavní sinici I/55 (především levé výjezdy). Na silnice I/55 jíž byla provedena úprava dopravního značení na sjezdu z dálnice záměna P4 za P6 a obnova VDZ. Policie ČR již několik let požaduje stavební úpravu předmětné křižovatky. Výhledově, v souvislosti s výstavbou obchvatu města Břeclav má vzniknou blízká styková křižovatka. Policie ČR s tímto návrhem nesouhlasí (jednalo by se o dvě blízké křižovatky) a navrhuje výstavbu pěti paprskové okružní křižovatky (doposud bezvýsledně).

Rizikovost místa

Je zde zvýšená nehodovost při vyjíždění z vedlejších větví křižovatky na dopravně zatíženou hlavní sinici I/55 (především levé výjezdy).

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 20 (Ú 0, TZ 7, LZ 17, HŠ 7)

Socioekonomická ztráta

44 750 000 Kč

Vývoj místa

06/2016

Dle PČR je to jedna z nejvíce nehodových křižovatek v Jihomoravském kraji. Problémem je zde dodržování rychlosti na hlavní komunikaci. Proto se v roce 2016 provedla instalace přechodného dopravního značení v obou směrech hlavní komunikace. Rok bude probíhat sledování chovaní řidičů a následně se úprava vyhodnotí, zda přinesla požadovaný efekt. Probíhají jednání s městem Břeclav ohledně instalace radarového systému k měření rychlosti. Tento radarový systém by provozovalo město Břeclav. Připravovaný obchvat Břeclavi tuto křižovatku neřeší, není jeho součástí. Řešením tohoto místa by mohla být výstavba silnice D55, kdy úprava této křižovatky by mohla být zahrnuta do výstavby D55.

01/2017

Dle vyjádření MěÚ Břeclav, Odboru správních věcí a dopravy, situace zůstala stejná, jak je popsáno. V současné době je stálé vodorovné dopravní značení doplněno přechodným svislým dopravním značením– směrovacími deskami, které opticky zužují prostor a jízdní pruhy. Podařilo se tak zlepšit alespoň u části řidičů dodržování dovolené rychlosti 70 km/h. Bohužel ne u všech. Předpokládá se, že Policie vyhodnotí po roce stav po instalaci uvedeného DZ. Dále se Městu Břeclav podařilo vyloučit tranzitní dopravu směřující z D2 a I/55 přes problematickou křižovatku na II/425 (a opačně). Tímto došlo ke snížení počtu kamionů v této loklaitě, jedná se hlavně o výjezd z II/425 na I/55 a z D2 na I/55. Město iniciovalo úpravu DZ, zákaz vjezdu tranzitujících nákladních vozidel nad 12t na silnici II/425 ze silnice I/55. Co se týká měření rychlosti v této části, žádalo město Policii o souhlas s umístěním stacionárního radaru. Dle stanoviska Policie prozatím policisté preferují uvedené řešení DZ a podle vyhodnocení přínosu DZ se případně Město Břeclav k otázce umístění radaru vrátí. V případě realizace umístění radaru bude město muset vyřešit el. přípojku k radaru, jejíž realizace bude náročná a to nejen finančně, a také povolení ŘSD. Otázkou zůstává také možná změna legislativy ve věci rozsahu měření rychlosti Městskou policií mimo město v rámci katastrálního území.

01/2017

Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravní správy: Přechodná úprava provozu je dle výše uvedeného realizována - v křižovatce jsou umístěny dočasně směrovací desky, které opticky zaplňují volný prostor křižovatky za účelem zvýšení pozornosti řidičů. Nejvyšší dovolená rychlost je trvale stanovena místní úpravou provozu na 70 km/hod.

Více