České Budějovice

Okres

315 výtluků

  • 47 / 15 % Kritická závažnost
  • 130 / 41 % Nízká závažnost
  • 138 / 44 % Opraveno
Mapa
na váš web
Více info
CZ8352
2
Jednotlivý výtluk

Díky pomalu prohlubující se díře vzniká uprostřed vozovky vysoký hrb!!! Nachází se v zatáčce před obcí Chvalešovice ve směru od Temelína.

CZ8123
1
Úsek nad 50 m
Drobné kodrcáky. Výmoly a hrboly... (krásné porovnání cesty od Tábora* nový povrch a cesty od Č.B. - drkotanec a max nové patníky a pár záplat)
Více
CZ8373

sjezd z Nových Hradů do Údolí u Nových Hradů, 1. úsek je nerovný.... omlouvám se, fotografie nesouvisí s informaví, protože nerovný úsek je příliš dlouhý a fotografie by ho nezobrazila dostatečně....

CZ8371

Trhové Sviny, křižovatka Třebízského ulice a Pekárenské ulice, úsek nerovný, na kole může způsobit havárii.... jel jsem tam za tmy a doslova mě to za křižovatkou málem srazilo na zem.... omluvte prosím fotografii, která nesouvisí s oznamovaným úsekem, aplikace požaduje fotofrafii, ale fotografie celého nerovného úseku je nevypovídající, úsek je příliš velký....

CZ7551
Nebezpečná a nepřehledná křižovatka jako pavouk** minimálně se zde kříží 5 směrů + poblíž další 3. Celkem hlavní tah, tak ze zatáček sem letí velké nákladní auta. :-(
CZ7019
Zatáčka s boční komunikací + příjezdem k fabrice*. Ač je zrcadlo, tak to většinou kamiony a jiní ženou a blbě se odbočuje z hlavní + jdou vidět na poslední chvíli,díky další zatáčce za zatáčkou..
CZ7143

Dvě křižovatky na III/00354 s místní komunikací v extravilánu, omezené rozhledové poměry, cyklotrasa vedoucí po městské komunikaci a III/00354 do Českých Budějovic.

Silnice III/00354 spojuje obce kolem I/3 s Českými Budějovicemi alternativa k I/3 pro příjezd do Českých Budějovic.

Městská komunikace je spojnice sousedních obcí, spojnice s I/3 vedoucí mimo zastavěné území, nebo residenční oblasti.

Rizikovost místa

Hlavní komunikace ve směrovém oblouku, max. povolená rychlost, omezené rozhledy.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 1, TZ 0, LZ 5, HŠ 4)

Socioekonomická ztráta

24 074 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS zatím bez úprav do výstavby jižní tangenty. Plánována obnova VDZ začátkem roku 2016 a v únoru 2016 bude odstraněna vegetace ze silničních pozemků v rozhledových trojúhelnících.

Dle Ing. Jiřího Klásy z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje je dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o jeho vydání na stavbu tzv. Jižní tangenty. Tato stavba bude obsahovat i úpravu předmětné křižovatky. V roce 2016 se předpokládá vydání územního rozhodnutí a zpracování dokumentace k vydání stavebního povolení.

04/2016

Po výstavbě "Jižní tangenty" zde bude mít silnice III/00354 jiný průběh trasy. Význam této rizikové křižovatky se zásadním způsobem změní a v podstatě bude jen sjezdem k přilehlým nemovitostem.

CZ7158

Jde o průsečnou křižovatku silnice č. I/20 se silnicí II/122 na "Nové Hospodě“, extravilánový úsek, mírné klesání za vrcholovým obloukem silnice č. I/20 ve směru České Budějovice – Vodňany.

Silnice č. I/20 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy jsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Šířky průběžných jízdních pruhů jsou cca 3,5m. Odbočovací pruhy zde nejsou zřízeny. Silnice č. II/122 je obousměrnou pozemní komunikaci, kde protisměrné jízdní pruhy od sebe nejsou odděleny vodorovným dopravním značením. Volná šířka komunikace mezi vodícími proužky je cca 6,0m. Záchytné systémy zde nejsou instalovány, odvodnění do silničních příkopů.

Rizikovost místa

Absence přídatných jízdních pruhů, ramena křižovatky tvořená silnicí č. II/122 jsou provedena s mírným odsazením a umělým nakolmením na silnici č. I/20, pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, které tvoří i překážky v rozhledu, reklamní zařízení kolem sinice č. I/20, sjezdy na sousední pozemky s kolmými čely propustků.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 7 (Ú 0, TZ 1, LZ 5, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

7 234 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD, Správa České Budějovice řekl, že tato křižovatka je v úseku kde se připravuje projekt rozšíření komunikace na počet pruhů 2+1 a v rámci tohoto úseku bude řešena i tato křižovatka. Projekt připravuje Pragoprojekt a pan Voráček osobně ještě tento projekt zatím neviděl. Výhled realizace se zatím nedá určit.

CZ7161

Jde o jednokolejný přejezd přes silnici č. III/10578. Přejezd je se světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.

Přejezd je na železniční trati č. 220 - Č. Budějovice – Plzeň. Trať je celostátní (TEN-T), jednokolejná, elektrifikovaná, s maximální rychlostí vlaků 100 km/hod. V sousedství jsou výhybny.

Silnice č. III/10578 je spojnicí Českých Budějovic s Hrdějovicemi a je dvoupruhová. V blízkosti je napojení areálů firem.

Úhel křížení silnice a železniční tratě je 42°. V místě přejezdu je směrová úprava silnice.

Rizikovost místa

Úhel křížení komunikace a tratě.

Nehodovost místa 01/2010-04/2016

Celkem nehod řešených PČR - 2 (Ú 2, TZ 1, LZ 0, HŠ 0)

Socioekonomická ztráta

46 851 000 Kč

Vývoj místa

05/2016

Pan Kunz ze SŽDC Oblastního ředitelství Plzeň na Dopravní snídani řekl k tomuto přejezdu, že to vypadá, že zde závory budou doplněny. Nyní je to ve fázi přípravné dokumentace, a pokud to legislativa dovolí a vše půjde dobře tak v roce 2017 by mělo dojít k realizaci doplnění závor a k úpravě zabezpečovacího zařízení za novější typ.

01/2017

Dle vyjádření SŽDC proběhne na konci ledna 2017 vstupní porada (svolává zhotovitel projektové dokumentace doplnění závor) k realizační dokumentaci úpravy přejezdového zabezpečovacího zařízení. Výsledkem této porady by měly být kompletní podklady pro projekt doplnění závor na tomto přejezdu.

CZ7053

Křižovatka silnic II/603 a II/146 v extravilánu Bez odbočovacích pruhů, max. rychlost 70km/h, rozhledy zajištěny pomocí zrcadel, křižovatka cyklotras.
Silnice II/603 souběžná s silnicí I/3 propojení obcí podél I/3 s Č. Budějovicemi.
Silnice II/146 tvoří spojnici města Hluboká n.V. se silnicí I/3 (Praha – ČB), a dále městem Lišov; po dostavbě D3, přivaděč na dálnici.

Rizikovost místa

Křižovatka u výškového oblouku, v lese, úhly napojení větví, autobusová zastávka u křižovatky.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 8 (Ú 0, TZ 2, LZ 12, HŠ 1)

Socioekonomická ztráta

15 588 000 Kč

Vývoj místa

02/2016

Dle Ing. Štichy ze SÚS provedena obnova a doplnění VDZ s vyznačením symbolu SDZ P6 na vozovce přípojné silnice II/146 v obou směrech.

04/2016

Tato křižovatka bude zařazena do "Bílé knihy", kterou zpracovává odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nehodovost se bude u této křižovatky nadále sledovat. Policie ČR se stále přiklání k řešení této křižovatky výstavbou okružní křižovatky i vzhledem k tomu, že se připravuje zprovoznění dálnice (2019?), která by měla u této křižovatky snížit intenzity dopravy.

CZ7035

Jedná se o úsek silnice II/157 mezi Borovany a místní částí Dvorce od km 37,6 do km 38,3. V tomto úseku je více protisměrných oblouků o malých poloměrech. Klesání komunikace je ve směru staničení. Komunikace II/157 je oblastního významu jako spojení sídelních útvarů střední velikosti - Trhové Sviny, Borovany, Ledenice a krajského města České Budějovice. Rizikový úsek se nachází na předělu lesního porostu a volné zemědělsky využívané krajiny. Komunikace zde mostem překonává vodní tok řeku Stropnici.

Rizikovost místa

Nebezpečnými vlivy zde jsou náhlá změna výškového a směrového vedení, nekomfortní šířkové uspořádání (nejen v prostoru mostu), pevné překážky v blízkosti komunikace nechráněné silničními svodidly, rozhraní lesa a volné krajiny, absence vodorovného dopravního značení, překážky v rozhledu, mikroklimatické podmínky související s lesním porostem a překonávaným vodním tokem.

Nehodovost místa

Celkem nehod řešených PČR - 12 (Ú 3, TZ 2, LZ 7, HŠ 2)

Socioekonomická ztráta

76 348 000 Kč

Vývoj místa

05/2015

Úprava tohoto úseku komunikace je i podle správce komunikace složitá a v některých případech i nereálná, Most je kamenný a úzký. V roce 2006 byl zrekonstruován a je památkově chráněn. Správce komunikace s mostem v zásadě není schopen udělat vůbec nic. Co se týká stromů podél komunikace, zastává správce komunikace názor, že u takto významných komunikací stromy podél komunikace nemají být. Správcům komunikací ale ve většině případů povolení ke skácení není vydáno. A pokud již je povolení na skácení vydáno, ozvou se různá ekologická sdružení, která proti vykácení stromů bojují. Svodidlo se v úseku komunikace dle správce komunikace kvůli šířkovým poměrům a krajnici nevejde. Napojení svodidla až na most bude správce komunikace zvažovat a neměl by to být problém. V letošním roce by dle správce komunikace mělo dojít také k obnově vodorovného dopravního značení na celé silnici II/157.

02/2016

Dle pana Ing. Jana Štichy ze SÚS provedeno VDZ vodící čáry bez středové z důvodu malé šířky vozovky. Žádost o kácení stromů byla zamítnuta. Propojení svodidel s mostem se řeší s památkáři (potřebují projekt pro vyjádření). Dle klimatických podmínek zhustí SÚS směrové sloupky pro zlepšení směrového vedení.

04/2016

Tento úsek byl Policií ČR vyhodnocen jako nejrizikovější úsek Jihočeského kraje co se týká nehod s pevnou překážkou - střet se stromem! SÚS se v úseku pokusí umístit svodidla. Dle starosty města Borovany se již připravuje projektová dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici. Následně buude převedena turistická trasa z kamenného mostu na tuto lávku.

01/2017

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje: V úseku se podařilo instalovat jednostranná ocelová svodidla. Z důvodu přilehlých stávajících stromů nejsou vždy dodrženy minimální vzdálenosti svodidel od překážek - stromů. I přesto, že toto osazení svodidel, která jsou osazená na stávající komunikaci bez jakýchkoliv technických úprav, nesplňuje některé podmínky norem či technické předpisy, má osazení svodidel pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu v zájmovém území. Současně došlo také i k dosypání krajnic. Pro zlepšení brzdného účinku byla ve směrovém oblouku, ve kterém dochází k dopravním nehodám, provedena bezpečnostní protismyková úprava. Celková investice do úprav se pohybuje kolem 1,1 miliónů korun. V roce 2017 má ještě dojít k vyřešení situace v blízkosti zídky mostu ohledně napojení svodidel. Sanovisko Památkového národního ústavu k propojení svodidel s parapetní zídkou mostu je zatím zamítavé. Stále platrí informace, že se připravuje projektová dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty přes potok Stropnici, která převede tuto dopravu z kamenného mostu.

Více